Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-2017nr. 39, item 53

53 Stemmingen moties Passend onderwijs

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Passend onderwijs,

te weten:

  • -de motie-Ypma c.s. over een code voor goed bestuur voor samenwerkingsverbanden (31497, nr. 223);

  • -de motie-Grashoff/Siderius over een landelijke norm voor basisondersteuning (31497, nr. 225);

  • -de motie-Grashoff c.s. over inperking van het toenemende aantal vrijstellingen van de leerplichtwet (31497, nr. 236, was nr. 226);

  • -de motie-Siderius c.s. over bekostiging van de diagnosestelling en behandeling van leerlingen met dyscalculie (31497, nr. 229);

  • -de motie-Rog c.s. over onderzoek naar de leermogelijkheden van thuiszitters met een vrijstelling (31497, nr. 230);

  • -de motie-Rog/Bruins over maatwerkoplossingen voor samenwerkingsverbanden met een krimpend budget (31497, nr. 231);

  • -de motie-Bruins/Rog over experimenteerruimte voor besturen die zowel sbo- als so-scholen onder hun verantwoordelijkheid willen nemen (31497, nr. 232);

  • -de motie-Bruins/Siderius over de financiering van onderwijs aan leerlingen met een ernstige meervoudige beperking (31497, nr. 233);

  • -de motie-Bruins/Ypma over een passende plek voor kinderen leidend laten zijn (31497, nr. 234);

  • -de motie-Klein over het bemoeilijken van de ontheffing van de leerplicht (31497, nr. 235).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Aangezien de motie-Rog c.s. (31497, nr. 230) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van behandeling meer uit.

De voorzitter:

De motie-Rog/Bruins (31497, nr. 231) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door het lid Rog, en luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat drie samenwerkingsverbanden als gevolg van de verevening van het ondersteuningsbudget in de komende vijf jaar te maken krijgen met een dalend budget om passend onderwijs te blijven bieden;

tevens overwegende dat er ook samenwerkingsverbanden zijn die zeer ruime reserves aanhouden van het budget bedoeld om passend onderwijs te bieden aan kinderen met extra ondersteuningsbehoefte;

verzoekt de regering, in overleg met de sector, te komen tot maatwerkoplossingen voor samenwerkingsverbanden die kampen met een krimpend budget en daarbij mede in ogenschouw te nemen de samenwerkingsverbanden die een algemene reserve aanhouden van meer dan 5%,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 238, was nr. 231 (31497).

De voorzitter:

De motie-Bruins/Rog (31497, nr. 232) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat in sommige regio's beter passend onderwijs kan worden gegeven en scholen in stand kunnen worden gehouden wanneer het speciaal basisonderwijs (sbo) en speciaal onderwijs (so) er hechter samenwerken en infrastructuur en expertise bundelen;

constaterende dat het sbo valt onder de Wet primair onderwijs en het so valt onder de Wet op de expertisecentra;

overwegende dat daardoor kinderen van sbo en so altijd verschillende BRIN-nummers hebben en dat het om die reden formeel niet is toegestaan om kinderen van sbo- en so-scholen in dezelfde klas te hebben;

van mening dat het belang van het kind moet prevaleren boven een administratieve hobbel;

verzoekt de regering, de noodzaak van innovatieve experimenteerruimte te inventariseren, hierover aan de Kamer te rapporteren en zo nodig die experimenteerruimte te bieden aan besturen die zowel sbo- als so-scholen onder hun verantwoordelijkheid willen nemen, zodat dit tijdelijk kan worden toegestaan zolang ongewenste en onnodige administratieve en wettelijke hobbels nog niet zijn weggenomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 239, was nr. 232 (31497).

De voorzitter:

De motie-Grashoff c.s. (31497, nr. 236, was nr. 226) is in die zin gewijzigd en nader gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Grashoff, Ypma en Van Meenen, en luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het aantal vrijstellingen van de Leerplichtwet onder artikel 5a toeneemt en dat dit onwenselijk is;

overwegende dat de staatssecretaris gemeenten gaat vragen om de vrijstellingen onder artikel 5a opnieuw te bezien, zodat het aantal thuiszitters vermindert;

overwegende dat de leerplichtambtenaren nu slechts sancties kunnen opleggen aan ouders, dan wel vrijstelling ex artikel 5a kunnen verlenen;

van mening dat leerplichtambtenaren, onder verantwoordelijkheid van het lokaal bestuur, ook de bevoegdheid moeten hebben om, al dan niet in combinatie met een tijdelijke vrijstelling, samenwerkingsverbanden op te dragen binnen een vast te stellen redelijke termijn kinderen passend onderwijs in de regio aan te bieden;

verzoekt de regering, in het aangekondigde wetsvoorstel op te nemen dat de leerplichtambtenaar een aanwijzingsbevoegdheid krijgt om aan samenwerkingsverbanden op te dragen binnen een vast te stellen redelijke termijn kinderen passend onderwijs in de regio aan te bieden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 237, was nr. 236 (31497).

Ik stel vast dat wij nu over deze gewijzigde moties kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Ypma c.s. (31497, nr. 223).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Monasch, de VVD, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Grashoff/Siderius (31497, nr. 225).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk en Monasch voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de nader gewijzigde motie-Grashoff c.s. (31497, nr. 237, was nr. 236).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, Monasch en het CDA voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Siderius c.s. (31497, nr. 229).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Monasch, de VVD, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Rog (31497, nr. 238, was nr. 231).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Monasch, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Bruins/Rog (31497, nr. 239, was nr. 232).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Monasch, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de Groep Bontes/Van Klaveren ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Bruins/Siderius (31497, nr. 233).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, Monasch, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Bruins/Ypma (31497, nr. 234).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Monasch, de SGP en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Klein (31497, nr. 235).

De voorzitter:

Ik constateer dat de fractie van Klein voor deze motie heeft gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.