Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-2017nr. 39, item 33

33 Stemming motie Begroting Economische Zaken

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2017 (onderdeel landbouw en natuur),

te weten:

  • -de motie-Lodders over een vrijstelling van CRISPR/Cas9 (34550-XIII, nr. 77).

(Zie vergadering van 24 november 2016.)

De voorzitter:

De motie-Lodders (34550-XIII, nr. 77) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er steeds meer nieuwe veredelingstechnieken beschikbaar komen en de ontwikkeling steeds sneller gaan;

overwegende dat nieuwe veredelingstechnieken een bijdrage kunnen leveren aan de weerbaarheid van het gewas tegen ziekten, plagen en een duurzame toekomst van de landbouw, onze voedselveiligheid en voedselzekerheid;

overwegende dat het mogen gebruiken van nieuwe veredelingstechnieken cruciaal is voor onze veredelingssector;

overwegende dat CRISPR/Cas9 een nieuwe techniek is, waarbij er geen gebruik hoeft te worden gemaakt van genen van buitenaf;

verzoekt de regering, ten aanzien van de gmo-regelgeving in te zetten op een vrijstelling van het gebruik van de CRISPR/Cas9-techniek voor gerichte mutaties van planten, zolang sprake is van planten die ook via klassieke veredeling tot stand hadden kunnen komen;

verzoekt de regering daarnaast, aan te sporen tot een spoedig besluit over nieuwe veredelingstechnieken in relatie tot de gmo-wetgeving,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 127, was nr. 77 (34550-XIII).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

Mijnheer Klein, wij stemmen zittend. U moet dus gaan zitten.

(Hilariteit)

In stemming komt de gewijzigde motie-Lodders (34550-XIII, nr. 127, was nr. 77).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van D66, Van Vliet, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de VVD, de SGP, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Mevrouw Lodders (VVD):

Voorzitter. Nu mijn motie over vrijstelling CRISPR/Cas9 is aangenomen, zou ik graag een brief van de regering ontvangen over de wijze waarop deze wordt uitgevoerd.

De voorzitter:

Ik stel voor om het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.