Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-2017nr. 39, item 10

10 Stemming motie Energie

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het VAO Energie, 

te weten: 

  • -de motie-Smaling/Jan Vos over het vergoeden van de waardedaling van onroerend goed bij verkoop (31239, nr. 233). 

(Zie vergadering van 8 december 2016.) 

De voorzitter:

De motie-Smaling/Jan Vos (31239, nr. 233) is in die zin gewijzigd en nader gewijzigd dat zij thans luidt: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat in Nederland een proces van energietransitie is ingezet, waarin ook wind op land een belangrijke rol speelt; 

overwegende dat het van belang is dat de lasten en lusten van deze energietransitie eerlijk verdeeld worden; 

overwegende dat de waardevermindering van woningen een belangrijk punt van zorg is bij bewoners, en de huidige planschadevergoeding onvoldoende is om de echte schade te compenseren; 

verzoekt de regering om in de nieuwe Omgevingswet een nieuw schadevergoedingsartikel op te nemen, teneinde een meer realistische schadevergoeding van de waardevermindering te bewerkstelligen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 248, was nr. 247 (31239). 

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen. 

In stemming komt de nader gewijzigde motie-Smaling/Jan Vos (31239, nr. 248, was nr. 247). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Monasch, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze nader gewijzigde motie hebben gestemd en de fractie van Houwers ertegen, zodat zij is aangenomen.