Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-2017nr. 39, item 31

31 Stemmingen moties Visserij

Aan de orde zijn de stemmingen over aangehouden moties, ingediend bij het VAO Visserij,

te weten:

- de motie-Jacobi over een black box voor visserij op de Waddenzee (29664, nr. 162);

- de motie-Jacobi/Geurts over onderzoek naar invoering van een zeevisvergunning (29644, nr. 164);

- de motie-Van Gerven over een masterplan IJsselmeer 2.0 (29664, nr. 167).

(Zie vergadering van 8 december 2016.)

De voorzitter:

De motie-Van Gerven (29664, nr. 167) is in die zin gewijzigd en nader gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Van Gerven, Jacobi en Koşer Kaya, en luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er aanwijzingen zijn die erop wijzen dat het slecht gaat met de visstand in het IJsselmeer;

overwegende dat we met het masterplan IJsselmeervisserij dicht bij een oplossing waren;

verzoekt de regering, in overleg met betrokken partijen op basis van het Masterplan IJsselmeer te komen tot een Masterplan IJsselmeer 2.0, waarbij de natuur en de visstand zich kunnen herstellen en waarbij de vissers geholpen worden om een eerlijke boterham te kunnen verdienen in de toekomst,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 171, was nr. 170 (29664).

Op verzoek van de heer Van Gerven stel ik voor, zijn nader gewijzigde motie (29664, nr. 171, was nr. 170) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

De motie-Jacobi (29664, nr. 162) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Jacobi en Bruins, en luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het maximaal toegestane motorvermogen van visserijvaartuigen 221 kW (300 pk) bedraagt en dat met regelmaat signalen worden afgegeven dat deze vergunning wordt overtreden;

constaterende dat het motorvermogen in de kottervisserij gemonitord kan worden via een uitbreiding van de functionaliteit van de black box, om zo regelgeving beter te kunnen handhaven;

van mening dat deze uitbreiding van de functionaliteit praktisch uitvoerbaar, betaalbaar en fraudebestendig moet zijn;

roept de regering op om het jaar 2017 te gebruiken voor het uitvoeren van een grootschalige pilot op vrijwillige basis, totdat door een onafhankelijk instituut is aangetoond dat de uitbreiding van de functionaliteit van de black box op de Waddenzee langjarig betaalbaar, praktisch uitvoerbaar en fraudebestendig is en tot significant beter beheer van de garnalenvisserij leidt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 169, was nr. 162 (29664).

Ik stel vast dat wij nu over deze gewijzigde moties kunnen stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Jacobi/Bruins (29664, nr. 169, was nr. 162).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, Monasch, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Jacobi/Geurts (29644, nr. 164).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Monasch en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.