Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-2017nr. 39, item 32

32 Stemming Burgerinitiatief "Basisinkomen 2018"

Aan de orde is de stemming over het verslag van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven over het burgerinitiatief "Basisinkomen 2018" (34564). 

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf. 

De heer Klein (Klein):

Voorzitter. Het burgerinitiatief is een belangrijk recht van burgers om een onderwerp aanhangig te kunnen maken in de Tweede Kamer. De achtergrond van het burgerinitiatief is de afstand tussen burger en politiek te verkleinen en daarmee het vertrouwen in onze democratie te versterken. Het organiseren van een burgerinitiatief vraagt om verantwoordelijkheid van initiatiefnemers. De verantwoordelijkheid met betrekking tot de gestelde eisen aan een burgerinitiatief ligt in de eerste plaats ook bij de initiatiefnemers. Als dat niet duidelijk gecommuniceerd wordt, kan een afwijzing van een burgerinitiatief leiden tot teleurstelling bij burgers die een burgerinitiatief vol overtuiging tekenen. 

Bij de start van het burgerinitiatief Basisinkomen 2018 om het onderwerp "basisinkomen" op de agenda van de Tweede Kamer te zetten, was dit al gebeurd, in het bijzonder met mijn motie en door mijn initiatiefnota over het basisinkomen in januari 2016. Na de indiening van het burgerinitiatief worden mensen nog steeds opgeroepen om te tekenen voor iets wat al gebeurd is, namelijk het indienen van het burgerinitiatief. Kortom, ik vind het recht van het burgerinitiatief te waardevol om het te verwaarlozen. Misleiding moet voorkomen worden. Voor 65.000 mensen die het burgerinitiatief Basisinkomen 2018 hebben getekend, is de procedurele kant uiteraard ondergeschikt aan de inhoud. Daarom beschouw ik die grote steun voor het basisinkomen als bijzonder waardevol en als steun voor mij om mij actief voor het basisinkomen te blijven inzetten. Het basisinkomen staat op de agenda en ik zal ook in 2017 doorgaan. 

(Onrust zaal) 

De voorzitter:

Dank u wel. 

De heer Klein (Klein):

Voorzitter. In het verslag van de commissie voor de Verzoekschriften en Burgerinitiatieven staat dat het onderwerp al is geweest. 

De voorzitter:

Mijnheer Klein, het is duidelijk. Dank u wel. 

De heer Klein (Klein):

Nee. Daarom stem ik ermee in — ik moet een stemverklaring geven — om het verslag van de commissie voor Verzoekschriften en Burgerinitiatieven over het burgerinitiatief Basisinkomen 2018 niet ontvankelijk te verklaren en deel ik het advies om de initiatiefnemer uit te nodigen voor de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

De heer Van Haersma Buma (CDA):

Voorzitter, het wordt nu gewoon gekkigheid. Mag ik u vragen om in te grijpen, want het is echt mooi geweest. 

De voorzitter:

Ja. Dank u wel, mijnheer Klein. 

Ik stel voor, in te stemmen met het verslag. 

Daartoe wordt besloten.