Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-2017nr. 39, item 12

12 Stemmingen moties Vereenvoudiging samenwerkingsschool

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van diverse onderwijswetten in verband met de vereenvoudiging van de vorming van samenwerkingsscholen (Wet samen sterker door vereenvoudiging samenwerkingsschool), 

te weten: 

  • -de motie-Bruins over doorrekening van scenario's voor verlaging van de opheffingsnormen voor dunbevolkt en dichtbevolkt gebied (34512, nr. 20); 

  • -de motie-Bruins over het ongemoeid laten van de oorspronkelijke opheffingsnormen bij fusies van gemeenten (34512, nr. 21). 

(Zie vergadering van 20 december 2016.) 

De voorzitter:

Aangezien de motie-Bruins (34512, nr. 21) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van behandeling meer uit. 

In stemming komt de motie-Bruins (34512, nr. 20). 

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.