Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-2017nr. 39, item 30

30 Stemming motie Wijziging Reglement van Orde

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het debat over het Voorstel tot wijziging van het Reglement van Orde, de Regeling financiële ondersteuning fracties Tweede Kamer 2014 en de Regeling vertrouwelijke stukken, 

te weten: 

  • -de motie-Klein over kandidaten wijzen op hun grondwettelijke rechten en plichten (34567, nr. 9). 

(Zie vergadering van 7 december 2016.) 

In stemming komt de motie-Klein (34567, nr. 9). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de fractie van Klein voor deze motie heeft gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.