Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-2017nr. 39, item 42

42 Gehandicaptenbeleid

Aan de orde is het VAO Gehandicaptenbeleid (AO d.d. 21/12). 

De voorzitter:

Ik heet de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wederom van harte welkom. Ik geef het woord aan mevrouw Voortman van GroenLinks. De spelregels zijn nog steeds twee minuten spreektijd inclusief het indienen van eventuele moties, die bij voorkeur kort en bondig zijn. 

Mevrouw Voortman (GroenLinks):

Voorzitter. Ik heb de volgende motie. 

Motie

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat Nederland het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap sinds 16 juli 2016 heeft geratificeerd; 

constaterende dat het bouwbesluit leefomgeving dat op maandag 19 december 2016 is besproken met de Tweede Kamer niet voldoet aan de eisen van het VN-verdrag en geen oplossing biedt tot het algemeen toegankelijk maken van bestaande bouw; 

overwegende dat alle wetgeving, zoals het bouwbesluit leefomgeving, in lijn moet zijn met het VN-verdrag; 

verzoekt de regering om het bouwbesluit leefomgeving niet eerder in te voeren dan nadat dit als geheel is getoetst aan het VN-verdrag en daarmee in lijn is gebracht, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Voortman. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 153 (24170). 

Mevrouw Keijzer (CDA):

Wij hebben vanmiddag gestemd over moties die ingediend zijn bij het overleg over het Bouwbesluit en daar is een motie aangenomen van mijn collega Ronnes en mijzelf, waarin volgens mij precies dit staat, namelijk: stel de regels uit het Bouwbesluit 2012 weer in het nieuwe Bouwbesluit en kijk ook of dat uitgebreid moet worden vanwege het VN-verdrag. Dit is een motie waarover wij vanmiddag gestemd hebben en die nog is aangenomen ook door de Kamer. 

Mevrouw Voortman (GroenLinks):

Ik wou dat het waar was. In de motie staat dat de bruikbaarheidseisen uit het Bouwbesluit 2012 moeten worden opgenomen in het nieuwe Bouwbesluit en dat vervolgens de bruikbaarheidseisen in overeenstemming moeten worden gebracht met het VN-verdrag. Dat is precies de reden waarom ik in mijn motie benadruk dat het gaat om het Bouwbesluit als geheel. Daar zit een verschil in. 

Mevrouw Keijzer (CDA):

Voorzitter. Het is jammer dat het op deze manier gaat, want volgens mij is wat mevrouw Voortman net heeft gezegd niet het geval. Ik zal nog eens even heel precies kijken. De bedoeling van de CDA-fractie is dat wij de regels die nu in het Bouwbesluit gelden voor toegankelijkheid niet kwijtraken op basis van een of ander doorgedraafd dereguleringsgeloof. Deregulering is goed, maar je moet het goede behouden, zo zeg ik altijd maar vanuit mijn achtergrond. 

De voorzitter:

Dat zei de apostel Paulus, als ik mij niet vergis. 

Mevrouw Keijzer (CDA):

Ik ben een rooms meisje, dus zo ver gaat het bij mij dan weer net niet. Ik heb de volgende motie. 

Motie

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

overwegende dat de NZa de tarieven voor intramurale zorg vaststelt; 

overwegende dat zorgkantoren bij het inkopen van zorg in de Wet langdurige zorg beginnen met 93% van het tarief en dat zorginstellingen door te voldoen aan allerlei extra eisen vervolgens richting 98% van het tarief kunnen komen; 

overwegende dat dit ook voor de gehandicaptensector geldt; 

overwegende dat de staatssecretaris een Algemene Maatregel van Bestuur met betrekking tot de zorginkoop aan het voorbereiden is; 

spreekt uit dat bovengenoemde gang van zaken onwenselijk is en leidt tot regeldruk en verzoekt de staatssecretaris om dit in de op te stellen AMvB zorginkoop onmogelijk te maken, waardoor 98% vergoed wordt aan instellingen die voldoen aan alle wettelijke eisen voor het leveren van intramurale, langdurige zorg, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Keijzer, Leijten, Bergkamp, Voortman, Dik-Faber, Krol en Ouwehand. 

Zij krijgt nr. 154 (24170). 

Mevrouw Keijzer (CDA):

Dit is een motie waar volgens mij de complete oppositie voor gaat stemmen. Ik roep de collega's van de PvdA en de VVD op om dit nu ook eens te doen en om eindelijk een stap te zetten in het schrappen van regels in de zorg, zodat het geld besteed kan worden aan zorg in plaats van aan boekhouders, accountants en managers. 

De voorzitter:

Louter voor de geschiedenis geef ik nog mee dat het woord van Paulus door de volgens mij toch Roomse minister-president Van Agt als motto is meegegeven aan het regeerakkoord van Van Agt en Den Uyl in 1981. 

Mevrouw Keijzer (CDA):

Wow, voorzitter! 

Mevrouw Volp (PvdA):

Voorzitter. Zo leren wij nog wat tijdens deze VAO's op de laatste vergaderdag van dit jaar. 

Ik beperk me tot het indienen van één motie. 

Motie

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat met de ratificatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap per 1 januari 2017 algemene toegankelijkheid de norm is; 

overwegende dat de implementatie hiervan onder meer via actieplannen tot stand zal komen, waarbij het toegankelijk maken van gebouwen een belangrijk onderdeel is; 

verzoekt de regering om te bevorderen dat zo spoedig mogelijk en in samenwerking met organisaties van mensen met een beperking een actieplan conform het VN-verdrag voor de bouw tot stand komt, en de Kamer over de voortgang hiervan voor de zomer 2017 te rapporteren, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Volp. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 155 (24170). 

Dan mag ik het woord geven aan mevrouw Leijten. 

Mevrouw Leijten (SP):

Nee, voorzitter. 

De voorzitter:

Op mijn lijstje staat twee minuten. Sorry. 

Mevrouw Leijten (SP):

Ik had gemeld dat ik er wel ben, voorzitter, maar niet het woord zal voeren. 

De voorzitter:

Dit is een administratief misverstand. Dan zijn we in ieder geval door de sprekers heen. Mij blijkt dat de staatssecretaris nog niet meteen kan antwoorden. 

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst. 

Staatssecretaris Van Rijn:

Voorzitter. De motie van mevrouw Voortman op stuk nr. 153 gaat over de aanpassing van het VN-verdrag. Volgens mij klopt het wat mevrouw Keijzer op dit punt heeft opgemerkt. Vanmiddag zijn enkele moties aangenomen die ertoe leiden dat de bruikbaarheidseisen alsnog weer in het Bouwbesluit zijn opgenomen. Dat was het punt dat wij de vorige keer bespraken: voldoet het wel aan het VN-verdrag? Daar was twijfel over omdat de bruikbaarheidseisen eruit waren gehaald. Die zitten er nu weer in. Dat neemt niet weg dat de monitoring, de voorstellen ter verbetering die wij gaan ontwikkelen — gaat de bouwsector voldoen aan de toegankelijkheidseisen en wat is onze ambitie daarbij? — en het actieplan ertoe kunnen leiden dat alsnog een discussie zal plaatsvinden over de vraag of een verdere aanpassing van de regels moet plaatsvinden. Dat zou ik inderdaad willen laten plaatsvinden via het actieplan dat wij gaan afspreken. De bruikbaarheidseisen zitten nu dus weer in het Bouwbesluit en dat is de nulsituatie. Via de monitoring en het actieplan kunnen we altijd bekijken of het Bouwbesluit of de omgevingswetgeving verder moet worden aangepast. Om die reden zou ik de motie willen ontraden. 

Mevrouw Voortman (GroenLinks):

Maar door te zeggen dat je de bruikbaarheidseisen uit het Bouwbesluit 2012 erin zet, voldoe je natuurlijk nog niet aan het VN-verdrag, want het Bouwbesluit 2012 is niet getoetst aan het VN-verdrag. Mijn vraag is dus: wil de staatssecretaris het Besluit bouwwerken leefomgeving toetsen aan het VN-verdrag? 

Staatssecretaris Van Rijn:

In het kader van de inwerkingtreding van de wet is alle regelgeving getoetst, ook het Bouwbesluit. De discussie die in het gesprek over het Besluit bouwwerken leefomgeving opkwam, ging over de vraag: is dat nog steeds het geval nu de bruikbaarheidseisen eruit gaan? Door het aannemen van de motie van mevrouw Keijzer zijn de bruikbaarheidseisen een-op-een teruggeplaatst, dus die situatie hebben we niet meer. Dat laat onverlet dat je discussie kunt voeren over de vraag of we nog meer willen, of we de algemene toegankelijkheid nog verder willen bevorderen. Daarvoor maken we actieplannen, die weer tot verdere aanpassingen kunnen leiden. 

Mevrouw Voortman (GroenLinks):

Ik vind dit heel erg jammer, want het opnemen van de bruikbaarheidseisen uit het Bouwbesluit 2012 betekent niet dat de regelgeving daarmee voldoet aan het VN-verdrag. De staatssecretaris zegt dat het getoetst is en dat hij er nog weleens naar gaat kijken als uit een monitor blijkt dat het niet voldoet. Ik vind dat jammer. We hebben niet voor niets veel kritiek gehad op dit nieuwe Bouwbesluit. Dat is niet opgelost met het opnemen van oude bruikbaarheidseisen in de regelgeving. Ik zal de motie dus helaas in stemming moeten brengen. 

Mevrouw Keijzer (CDA):

Dat is jammer, want mevrouw Voortman doet nu alsof hierover een verschil van mening bestaat en dat is niet zo. Vanmiddag is een motie (33118, nr. 48) van de heer Ronnes en mijzelf aangenomen, maar ik had de tekst daarvan net niet paraat; die had ik mevrouw Voortman vanmorgen trouwens al wel toegestuurd. In die motie wordt de regering verzocht om de bruikbaarheidseisen uit het Bouwbesluit 2012 een-op-een in het Bbl (Besluit bouwwerken leefomgeving) op te nemen en — nu komt het — zo nodig aan te vullen, opdat voldaan wordt aan het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Ik vind dit dus een beetje vervelend. Wij zullen tegen de motie van mevrouw Voortman moeten stemmen, omdat die volstrekt overbodig is omdat vandaag een motie is aangenomen waar hetzelfde al in staat. Ik hecht eraan om even te vertellen waarom we dat zullen doen, namelijk omdat vandaag een motie is aangenomen van de CDA-fractie waar precies hetzelfde in staat. 

De voorzitter:

Dat komt allemaal in de Handelingen. 

Staatssecretaris Van Rijn:

In de motie op stuk nr. 154 wordt mij verzocht om het in de AMvB zorginkoop onmogelijk te maken om andere eisen te stellen, waardoor 98% vergoed wordt. Ik heb twee bezwaren tegen het dictum van de motie. Ten eerste zijn wij inderdaad bezig met het opstellen van een AMvB voor zorginkoop, waarbij wij zullen nagaan of die tot minder administratieve lasten kan leiden. Dat wil echter niet zeggen dat er dan geen gesprek meer mogelijk zou zijn over de hoogte van de inkoopprijs. Ten tweede is het percentage dat in de motie genoemd wordt hoger dan het huidige gemiddelde. Dat zou eventueel dus nog geld kunnen kosten. Om die redenen ontraad ik de motie nu. Overigens zal ik een AMvB zorginkoop maken die leidt tot minder administratieve lasten, zoals in het debat aan de orde is gesteld. 

De motie-Volp op stuk nr. 155 is eigenlijk een vervolg op hetgeen we in de bouw gaan monitoren. In de motie wordt de regering verzocht om in samenwerking met organisaties van mensen met een beperking tot een actieplan voor de bouw te komen en de Kamer over de voortgang hiervan voor de zomer van 2017 te rapporteren. Gelet op de gevoelige discussie over de bouw en de ambities die we hebben voor de algemene toegankelijkheid lijkt het mij goed om dat als prioritair onderwerp te nemen. Ik beschouw de motie als ondersteuning van beleid en laat het oordeel over de motie aan de Kamer. 

De voorzitter:

In technische zin kunt u de motie ook overnemen, als u dat wenst. Dat is uw keus. 

Staatssecretaris Van Rijn:

Ik wil de motie best overnemen, voorzitter, maar ik wil het aan de indienster overlaten. 

De voorzitter:

Zo werkt het niet. Ik kom er straks op terug. 

Mevrouw Keijzer (CDA):

Klopt het dat de motie op stuk nr. 154 is ontraden? 

Staatssecretaris Van Rijn:

Ja. 

Mevrouw Keijzer (CDA):

Dat is als vanouds, wat jammer. Ik hoop dat de PvdA en de VVD straks wel voorstemmen, want dan kunnen we eindelijk eens een stap zetten. 

De voorzitter:

Staatssecretaris, wat doet u uiteindelijk met de motie op stuk nr. 155? 

Staatssecretaris Van Rijn:

Ik laat deze motie over aan het oordeel van de Kamer. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De voorzitter:

Dat is helder. Vanavond zullen we over de ingediende moties stemmen. Ik kijk even rond en zie dat alle woordvoerders voor het volgende VAO aanwezig zijn. Ik stel voor om dan gewoon maar door te gaan.