Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-2017nr. 39, item 68

68 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

Een brief van de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, met de mededeling dat zij in haar vergadering van dinsdag 20 december, de haar door de Tweede Kamer der Staten-Generaal toegezonden voorstel van (Rijks)wet gedrukt onder de nummer 34614 heeft aangenomen. 

De Voorzitter stelt voor deze brieven voor kennisgeving aan te nemen. 

Brieven regering:

Verslag Energieraad 5 december 2016 - 21501-33-627 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 20 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Fiche: Mededeling internationale oceaan governance - 22112-2262 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 16 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Fiche: Wijziging antidumping- en antisubsidiewetgeving - 22112-2263 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 16 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Fiche: Mededeling hernieuwd partnerschap met de ACS-landen - 22112-2264 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 16 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Conceptbeantwoording op de consultatie van de Europese Commissie over de tussentijdse evaluatie van Horizon 2020 - 22112-2265 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 19 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Advies van het Bureau ICT-Toetsing (BIT) over het project Harmonisatie Applicaties en Rijksvastgoedprocessen (HARP) - 26643-435 

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 20 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitvoering motie van het lid Dijkgraaf c.s. over de beschikbaarheid van biologische gewasbeschermingsmiddelen voor de fruitteelt (Kamerstuk 34 550 XIII, nr. 102) - 27858-375 

staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 19 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Toezegging over arresten van het Europese Hof van Justitie over gewasbeschermingsmiddelen - 27858-376 

staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 19 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitstel toezending rapport van de evaluatie van de Regeling Brede weersverzekering (BWV) voor schade aan gewassen door ongunstige weersomstandigheden - 27858-377 

staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 19 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek commissie over het artikel "Diep door het stof" in de Telegraaf van 20 oktober 2016 - 28844-112 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 20 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoord op vragen commissie over stand van zaken uitwerking wijzigingen tenuitvoerlegging van de levenslange gevangenisstraf - 29279-366 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 20 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Bestuursakkoord over fietsparkeren bij stations - 29984-700 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 20 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

WNT-jaarrapportage 2015 - 30111-102 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 21 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Onderzoek rubbergranulaat - 30234-152 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 20 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beleidsdoorlichting artikel 5 begroting SZW (werkloosheid) - 30982-29 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 20 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Modernisering financiering ambtsopleidingen - 31288-566 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 16 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Gemeenschappelijke Agenda LSVb, ISO, VH, VSNU en de voortgang van de Strategische Agenda - 31288-567 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 19 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Groepsgrootte in het funderend onderwijs in 2016 - 31293-351 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 20 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Kabinetsreactie WRR-rapport Samenleving en financiële sector in evenwicht - 32013-141 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 20 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Follow up Toetredingsbrief - 32013-142 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 21 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het verzoek van het lid Kuzu, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 15 december 2016, over de ontwikkelingen rondom Aleppo - 32623-169 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 21 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het verzoek van het lid Haersma Buma, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 14 december 2016, over het bericht "Diyanet verzamelde inlichtingen over Turken" - 32824-177 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 21 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitstel ondertekening Grondstoffenakkoord - 32852-45 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 20 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn (2018-2021) - 33037-183 

staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 20 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Stand van zaken mestbeleid 2016 - 33037-184 

staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 20 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Percentages verplichte mestverwerking 2017 - 33037-185 

staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 20 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Toezeggingen tijdens het VAO "Status: Vermist: Op zoek naar een oplossing" van 2 november 2016 - 33552-26 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 20 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Kostenkaders AFM en DNB 2017-2020 - 33957-28 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 20 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Stand van zaken diverse moties bij behandeling van de wetsvoorstellen voor de ratificatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap - 33990-60 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 20 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Gezamenlijk advies van de NZa en het Zorginstituut Nederland over het maatwerkprofiel - 34104-156 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 20 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Schriftelijke reactie over een aantal onderwerpen die aan de orde zijn geweest tijdens het wetgevingsoverleg over de Veegwet wonen op 12 december 2016 - 34468-18 

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 20 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Criteria hormoonverstorende stoffen inzake de Europese Gewasbeschermings- en Biocidenverordening - 34510-6 

staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 19 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoord op vragen commissie over de Rapportagebrief Internationale Misdrijven - 34550-VI-91 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 20 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op ingediende amendement van de leden Dijkgraaf en Koolmees over opstarten van het Bèta College Zeeland (Kamerstuk 34550-VIII, nr. 95) - 34550-VIII-103 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 08 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitstel plan van aanpak Total Force Concept en reservisteninzet - 34550-X-60 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 14 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Jaarplan 2017 van de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied - 34550-X-61 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 20 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Begrotingswijzigingen ten opzichte van de 2de suppletoire begroting 2016 van het Ministerie van Economische Zaken - 34550-XIII-126 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 20 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitvoering begroting 2016 Wonen en Rijksdienst - 34550-XVIII-41 

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 20 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verzoek aan de Eerste Kamer om uitstel van de stemmingen over het wetsvoorstel Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen - 34555-9 

staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 20 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 34620-IV-3 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 20 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 34620-V-3 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 20 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

De volgende brieven: 

Toestemming voor deelname aan een rondetafelgesprek naar aanleiding van het wetsvoorstel Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20XX - 2016Z23764 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 12 december 2016 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Toestemming voor deelname aan een rondetafelgesprek naar aanleiding van het wetsvoorstel Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20XX - 2016Z23764 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 12 december 2016 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Reactie op verzoek commissie inzake klacht over niet vergoeden levering zuurstof aan COPD-patiënten bij vakantie in buitenland - 2016Z24067 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 15 december 2016 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Reactie op verzoek commissie inzake klacht over niet vergoeden levering zuurstof aan COPD-patiënten bij vakantie in buitenland - 2016Z24067 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 15 december 2016 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Reactie op brief van Spaargaren en Vroege van 21 november 2016 over de versterking van de Markermeerdijken tussen Hoorn en Amsterdam - 2016Z24127 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 15 december 2016 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Reactie op brief van Spaargaren en Vroege van 21 november 2016 over de versterking van de Markermeerdijken tussen Hoorn en Amsterdam - 2016Z24127 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 15 december 2016 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Reactie op brief gemeente Stadskanaal over duurzame energie - 2016Z24249 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 16 december 2016 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Reactie op brief gemeente Stadskanaal over duurzame energie - 2016Z24249 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 16 december 2016 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Afschrift van de beantwoording van een brief van de heer W.H.J. D. te K. inzake postbezorging en het functioneren van de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) op Bonaire - 2016Z24273 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 19 december 2016 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Afschrift van de beantwoording van een brief van de heer W.H.J. D. te K. inzake postbezorging en het functioneren van de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) op Bonaire - 2016Z24273 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 19 december 2016 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Afschrift brief aan Tulp Hypotheken BV inzake Optimaal Hypotheek - 2016Z24410 

staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 20 december 2016 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).