Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-2017nr. 39, item 66

66 Stemming motie Inperken mogelijkheden voor het pgb

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het debat over plannen om de mogelijkheden voor het pgb in te perken,

te weten:

  • -de motie-Keijzer/Voortman over werken met opensource-ICT voor het nieuwe betalingssysteem (25657, nr. 268).

(Zie vergadering van 29 september 2016.)

De voorzitter:

De motie-Keijzer/Voortman (25657, nr. 268) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat in 2002 de Tweede Kamer de motie-Vendrik aannam waarin de norm opgenomen is om te werken met opensource-ICT;

spreekt uit dat het nieuwe betalingssysteem bij de SVB en het portaal een opensourcesysteem wordt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 280, was nr. 268 (25657).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Keijzer/Voortman (25657, nr. 280, was nr. 268).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Hiermee zijn we aan het einde gekomen van de stemmingen. Ik heb niet voor niets de planning zo gedaan dat we eerder klaar zijn. Dan kan ik namelijk een speech houden.

(Hilariteit)

De voorzitter:

Beste collega's. Het zit erop. De laatste vergadering van 2016. Traditioneel gaan we door tot diep in de nacht, maar dat hoeven we dit jaar niet te doen. Dat hebben we op 2 december al gehad. Ik sloot de vergadering toen om 5.17 uur. Dat was net geen nieuw record. Het debat ging over fosfaten en melkveehouders, met meer dan 200 boeren op de publieke tribune. Het was voor iedereen een intensief debat, maar ik wil vooral Dion Graus een compliment maken. Net als de andere woordvoerders kreeg hij die avond kaplaarzen van de boeren. Voor hem was alleen maar maat 45 beschikbaar. Hij hield het lang vol in die laarzen. Voor het eerst in zijn leven kwam hij erachter wat zweetvoeten zijn. Om ongeveer 1.00 uur 's nachts zei hij, dit zijn zijn woorden: "Echt waar, voorzitter, m'n benen zijn kletsnat, het broeit en het plakt allemaal. Ik vind het verschrikkelijk." Mijnheer Graus, het was een bijzondere nacht die ik met u en de andere Kamerleden mocht doorbrengen.

Collega's. Ik weet dat u graag naar Nieuwspoort of naar huis wilt, dus ik probeer het kort te houden. Maar ik beloof niets. In totaal hebben we in 2016 504 debatten gevoerd. Ik heb genoten van alle debatten die ik mocht voorzitten. Het is gelukt om alle debatten die voor het kerstreces moesten worden gevoerd, omdat anders de wereld zou instorten, in te plannen. Misschien iets minder zichtbaar, maar minstens zo belangrijk waren de 471 commissievergaderingen, waarbij één keer staand werd vergaderd. Tenminste, de eerste termijn, mijnheer Van Nispen.

In totaal diende u 28 initiatiefwetsvoorstellen in en er waren 3.466 moties, waaronder, speciaal voor de heer Elias, moties over de CCCTB en de CCTB. Overigens, het kan zijn dat zulke moties na de verkiezingen met een referendum eerst aan burgers worden voorgelegd. Misschien kunt u uw omgeving daar alvast op voorbereiden. Dan weten ze dat ze aan de ontbijttafel moeten besluiten of ze voor of tegen de zware voorhangprocedure in de Fosfaatwet, de motie over BRIM/Sim of over CRISPR/Cas9 zijn.

In 2016 is er veel gezegd en geschreven over het taalgebruik in de Tweede Kamer. Ik hoop dat de leden Öztürk en Bontes, die zich in het debat over de Defensiebegroting hardop afvroegen wie wie is, inmiddels een kennismakingsgesprek hebben gevoerd.

(Geroffel op de bankjes)

De voorzitter:

Als ze voortaan via de voorzitter spreken, kan ik ze direct laten weten: mijnheer Öztürk, dit is mijnheer Bontes.

Taal heeft ook een charmante kant. Dat zien we bij Kamerleden, maar ook bij bewindspersonen. Zo hoorden we minister Dijsselbloem tijdens de aanbieding van de rijksbegroting spreken over een "uit de kloten" gegroeide bankensector. Staatssecretaris Wiebes zei in een debat over de Autobrief dat het niet de bedoeling is dat we "om de hete aardappel heen draaien". In datzelfde debat zei hij dat we "niet aan de noodrem moeten trekken als we er nog niet zijn". Gelukkig hebben ze bij Financiën meer verstand van cijfers!

Wat soms een beetje onderbelicht blijft, is dat wij vaker samenwerken dan de buitenwereld misschien ziet, onlangs bijvoorbeeld tijdens het debat over het verhogen van het minimumloon. Dankzij de samenwerking tussen alle fracties in de Kamer ligt er een mooi resultaat. NRC-journalist Annemarie Kas schreef dat we steeds meer parlementaire verbondjes zien. Partijen, of ze nu van de coalitie of de oppositie zijn, zoeken elkaar op. Samen krijgen ze meer aandacht voor hun wetsvoorstellen en in aanloop naar de verkiezingen laten ze ook even zien dat er heel goed met ze valt samen te werken. Als Voorzitter zie ik van dichtbij dat wij vooral mooie en waardige debatten met elkaar voeren. Het debat over het rapport Voltooid leven, bijvoorbeeld, van de commissie-Schnabel, of het debat over het initiatiefwetsvoorstel van Joram van Klaveren over de verruiming van de vrijheid van meningsuiting.

Gelukkig is er soms ook aandacht voor de schoonheid van het debat. Daar bestaat zelfs een speciale prijs voor: de Thorbeckeprijs. Dit jaar ging deze naar Kees van der Staaij en dat ging niet vanzelf. Joost Vullings moest de wisselbokaal letterlijk uit de handen rukken van de vorige winnaar, Alexander Pechtold. Over winnaars gesproken, Geert Wilders gaf anderen, inclusief mijzelf, het nakijken toen hij vorige week werd uitgeroepen tot politicus van het jaar 2016. Dit was voor de vierde keer.

Dit jaar was ook het jaar van boeken. Han ten Broeke, Sybrand van Haersma Buma, Jesse Klaver, Alexander Pechtold, Gert-Jan Segers, Kees van der Staaij en Marianne Thieme, allemaal zetten zij hun verhaal op papier. Ik heb ze bijna allemaal uit, maar ik denk niet dat de verkoopcijfers door het plafond zullen gaan. Er zitten geen pikante details in — dat valt een beetje tegen — maar ik ben blij dat zij de tijd en de moeite hebben genomen om een boek te schrijven. In Nederland is dat niet gebruikelijk, in andere landen wel. Ik vind het heel goed dat deze generatie politici breekt met die traditie, haar ervaringen doorgeeft en bouwt aan ons collectief geheugen. Dat is ook hard nodig als we zien dat veel Kamerleden de Kamer hebben verlaten of gaan verlaten, want daarmee verdwijnt ook veel ervaring. In 2016 verlieten in totaal acht collega's de Kamer; vorige week hebben wij nog het afscheid van Diederik Samsom mogen meemaken.

Nog enkele laatste statistieken. We hadden één stroomstoring, toevallig net op het moment dat collega Elias ging voorzitten en de PVV aan het woord was. Hij heeft het keurig opgelost. Er was één Kamerlid dat op een cruciaal moment bij een toch wel cruciale stemming de trein miste. Tot slot ontvingen we een smeekbede van Rik Grashoff, Ed Groot en Arnold Merkies of we "alstublieft, alstublieft" wilden meedoen met hun mini-parlementaire ondervragingscommissie. Gelukkig is dat allemaal goed gekomen.

Collega's, wij kunnen dit werk alleen doen dankzij alle mensen die zich daar, zowel vanuit de Kamer als vanuit de fracties, voor inzetten: de Kamerbewaarders en de Kamerbodes, de griffiers, de schoonmakers, de beveiligers en niet in de laatste plaats de marechaussees die, vaak in de kou, dag in, dag uit voor de ingangen staan, de medewerkers van het restaurantbedrijf, de mensen van de Facilitaire Dienst, het BOR, de secretariaten, de diensten Communicatie, Automatisering, P&O en Financieel Economische Zaken, de juristen, de informatiespecialisten en de verslagleggers. Het is leuk om hier hardop te vermelden dat Roberto la Rocca, een van onze verslagleggers, vorige week de beste speller werd bij het Groot Dictee der Nederlandse Taal.

(Applaus)

De voorzitter:

Ik wil hen allemaal heel hartelijk bedanken voor hun inzet en betrokkenheid.

Volgens goed gebruik bedank ik ook de parlementaire pers, de verslaggevers en de fotografen, niet omdat dat een traditie is, maar omdat wij dankzij hun werk scherp blijven en ons parlementaire werk ook zichtbaar wordt gemaakt. Dank daarvoor.

Wij gaan opnieuw een bijzonder jaar tegemoet. Ik hoop dat u zich in het reces rustig en ontspannen kunt voorbereiden op de verkiezingsstorm die ons te wachten staat. Ik wens Nine Kooiman, die vandaag voorlopig voor het laatst in de Kamer is, een goede tijd toe. U allemaal wens ik heel mooie kerstdagen en een goede jaarwisseling toe. Geniet van de warme aanwezigheid van uw familie en vrienden. Ik zie u graag op 17 januari in goede gezondheid terug. Dank jullie wel.

(Applaus)