Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-2017nr. 39, item 16

16 Stemmingen moties Initiatiefnota-Geurts over het versterken van de voedselketen

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de initiatiefnota-Geurts: "Een eerlijke boterham, over het versterken van de voedselketen",

te weten:

 • -de motie-Van Gerven over de margeverdeling van Nederlandse agrarische producten (34004, nr. 6);

 • -de motie-Van Gerven over het vergemakkelijken van de overname van een boerenbedrijf (34004, nr. 7);

 • -de motie-Van Gerven over de oorzaken van schaalvergroting in de agrarische sector (34004, nr. 8);

 • -de motie-Agnes Mulder over de uitwerking van de leer van de inherente beperking op de mogelijkheid tot ketenafspraken (34004, nr. 9);

 • -de motie-Agnes Mulder over de inkoopmacht in de agrarische productketens en de prijsvorming in de foodretail (34004, nr. 10);

 • -de motie-Agnes Mulder over het opnemen in het mededingingsrecht van de uitzondering voor de landbouw van artikel 42 (34004, nr. 11);

 • -de motie-Agnes Mulder over regelgeving tegen oneerlijke handelspraktijken en een onafhankelijke voedselscheidsrechter (34004, nr. 12);

 • -de motie-Agnes Mulder over een gemeenschappelijk regelgevend kader voor oneerlijke handelspraktijken (34004, nr. 13);

 • -de motie-Dik-Faber over een breder toetsingskader (34004, nr. 14);

 • -de motie-Dik-Faber over onderzoek naar de mogelijkheden van eerlijke prijsvorming (34004, nr. 15);

 • -de motie-Dik-Faber over mededinging in relatie tot maatschappelijke baten als onderdeel van het nieuwe gemeenschappelijke landbouwbeleid (34004, nr. 16);

 • -de motie-Ouwehand over een zelfvoorzienende Nederlandse voedselproductie (34004, nr. 17);

 • -de motie-Ouwehand over aanvullende informatie over voedsel in de te ontwikkelen voedings-app (34004, nr. 18);

 • -de motie-Koşer Kaya over de ACM als actievere marktmeester (34004, nr. 19);

 • -de motie-Koşer Kaya/Dijkgraaf over meer regionale afzet van producten in supermarkten (34004, nr. 20);

 • -de motie-Koşer Kaya over kleurcodering (34004, nr. 21);

 • -de motie-Dijkgraaf/Agnes Mulder over aanscherping van het verbod op misbruik van inkoopmacht (34004, nr. 22).

(Zie notaoverleg van 19 december 2016.)

De voorzitter:

Aangezien de motie-Agnes Mulder (34004, nr. 10) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van behandeling meer uit.

Aangezien de motie-Dik-Faber (34004, nr. 15) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van behandeling meer uit.

Op verzoek van mevrouw Ouwehand stel ik voor, haar motie (34004, nr. 18) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

De motie-Van Gerven (34004, nr. 6) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Van Gerven, Dik-Faber en Agnes Mulder, en luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat uit onderzoek van Wageningen Economic Research blijkt dat supermarkten veel meer op elkaar letten bij de prijsvorming dan op ontwikkelingen in de keten en uit Europees onderzoek blijkt dat slechts een klein deel van de prijs in de supermarkt bij de producent terechtkomt;

verzoekt de regering, een vervolgonderzoek te initiëren naar welk deel van de winkelprijs en welk deel van de marge van een aantal representatieve Nederlandse primaire producten naar de verschillende schakels in de ketens gaat en in hoeverre prijsveranderingen voor deze producten op het boerenerf en in de winkel meebewegen;

verzoekt de regering tevens, de Autoriteit Consument & Markt en de Europese Commissie te verzoeken om sectoronderzoek te laten doen als onder artikel 17, lid 1 van Verordening 1/2003 naar de inkoopmacht in de ketens van agrarische producten;

verzoekt de regering voorts, te inventariseren wat de mogelijkheden zijn om te komen tot een eerlijkere prijsvorming in de keten, met bijzondere aandacht voor de positie van de primaire producent,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 23, was nr. 6 (34004).

De voorzitter:

De motie-Van Gerven (34004, nr. 8) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, in kaart te brengen in hoeverre haar eigen beleid bijdraagt aan schaalvergroting en daarbij in elk geval te kijken naar:

 • -bij wie Europese en Nederlandse subsidies terechtkomen;

 • -fiscaal beleid onder andere rondom bedrijfsopvolging en maximeren van aftrekposten;

 • -het betalen voor vergunningen voor enkele dieren dan wel voor veel dieren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 24, was nr. 8 (34004).

De voorzitter:

De motie-Agnes Mulder (34004, nr. 9) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Agnes Mulder en Van der Velde. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 25, was nr. 9 (34004).

De voorzitter:

De motie-Agnes Mulder (34004, nr. 12) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Agnes Mulder en Van Gerven. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 26, was nr. 12 (34004).

De voorzitter:

De motie-Dik-Faber (34004, nr. 16) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Dik-Faber en Koşer Kaya, en luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, ervoor te zorgen dat ketenafspraken ten gunste van publieke belangen zoals milieu, klimaat en dierenwelzijn in de gemeenschappelijke marktordening van het GLB uitgezonderd worden van mededinging,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 27, was nr. 16 (34004).

Ik stel vast dat wij nu over deze gewijzigde moties kunnen stemmen.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

Mevrouw Thieme (PvdD):

Voorzitter. Ik wil een stemverklaring afleggen over de gewijzigde motie-Dik-Faber/Koşer Kaya. Hoewel de motie om ketenafspraken in de voedselindustrie op het gebied van dierenwelzijn en milieu uit te zonderen van de Mededingingswet sympathiek lijkt, is het toch een motie die niet gesteund zou moeten worden. Het gevaar is namelijk dat de voedselindustrie de ruimte krijgt om met ongefundeerde claims van diervriendelijkheid of milieuvriendelijkheid de consument te misleiden en de markt te verstoren voor met name de écht diervriendelijke en milieuvriendelijke producten.

De Mededingingswet kent een goed toetsingskader bij ketenafspraken. Onder meer moet worden aangetoond dat er sprake is van een verbetering van de productie en dat een billijk aandeel van deze voordelen ten goede komt aan de gebruikers. De Autoriteit Consument & Markt heeft op grond van deze criteria vorig jaar terecht een streep gehaald door de schijndiervriendelijke producten van Kip van Morgen. Mijn fractie vindt het van groot belang dat consument, dier en milieu beschermd worden tegen ongefundeerde claims. De motie van de ChristenUnie en D66 gaat te ver met het verzoek om de ketenafspraken uit te zonderen van mededinging. Daarom stemt de Partij voor de Dieren tegen deze motie.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van Gerven c.s. (34004, nr. 23, was nr. 6).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Monasch, de VVD, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Gerven (34004, nr. 7).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, Monasch, de SGP, de ChristenUnie, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van Gerven (34004, nr. 24, was nr. 8).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, Monasch en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Agnes Mulder/Van der Velde (34004, nr. 25, was nr. 9).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Monasch, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de Groep Bontes/Van Klaveren voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Agnes Mulder (34004, nr. 11).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de Groep Bontes/Van Klaveren voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Agnes Mulder/Van Gerven (34004, nr. 26, was nr. 12).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Agnes Mulder (34004, nr. 13).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Dik-Faber (34004, nr. 14).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Dik-Faber/Koşer Kaya (34004, nr. 27, was nr. 16).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Monasch, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Ouwehand (34004, nr. 17).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, D66, 50PLUS en de Groep Kuzu/Öztürk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Koşer Kaya (34004, nr. 19).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, de SGP en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Koşer Kaya/Dijkgraaf (34004, nr. 20).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Koşer Kaya (34004, nr. 21).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Dijkgraaf/Agnes Mulder (34004, nr. 22).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Voorzitter, mijn fractie weet niet zeker of zij genoemd is bij de motie op stuk nr. 7. Zij wenst geacht te worden voor deze motie te hebben gestemd.

De voorzitter:

Deze opmerking zal in de Handelingen worden opgenomen.