Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-2017nr. 39, item 19

19 Stemmingen moties Najaarsnota 2016

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de Najaarsnota 2016,

te weten:

  • -de motie-Harbers c.s. over een gele kaart voor de voorstellen hybride mismatches derde landen (34620, nr. 3);

  • -de motie-Omtzigt c.s. over het oplossen van mee- en tegenvallers bij boetes binnen de begroting van V en J (34620, nr. 4).

(Zie vergadering van 21 december 2016.)

De voorzitter:

De motie-Omtzigt c.s. (34620, nr. 4) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er een tegenvaller is bij boetes van 100 miljoen euro in 2016;

constaterende dat het ministerie van V en J deze tegenvaller in 2017 moet oplossen;

constaterende dat vanaf 2017 mee- en tegenvallers bij boetes terecht niet meer binnen de begroting van V en J opgelost dienen te worden;

verzoekt de regering, de bijstellingen niet ten koste te laten gaan van de capaciteit van politie, justitie, rechtspraak en gevangenissen;

verzoekt de regering tevens, binnen een maand aan te geven op welke wijze zij dit probleem in 2017 gaat oplossen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 5, was nr. 4 (34620).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Harbers c.s. (34620, nr. 3).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de VVD, de SGP, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Omtzigt c.s. (34620, nr. 5, was nr. 4).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.