Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 63, item 22

22 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

Koninklijke boodschappen

Tijdelijke regels voor experimenten met stembiljetten en een centrale stemopneming (Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming) – 33573

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk – 12 maart 2013

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Implementatiewet richtlijn financiële conglomeraten I – 33575

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem – 13 maart 2013

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en enige andere wetten in verband met fraudeaanpak door gegevensuitwisselingen en het effectief gebruik van binnen de overheid bekende zijnde gegevens – 33579

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher – 14 maart 2013

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Implementatie van de richtlijn 2011/93/EU van het Europees Parlement en de Raad ter bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie, en ter vervanging van Kaderbesluit 2004/68/JBZ van de Raad (PbEU L 335) – 33580

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 18 maart 2013

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Brieven regering

Stand van zaken toezeggingen voor het AO over vreemdelingen- en asielbeleid van 14 februari 2013 – 19637-1628

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 11 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding verslag van de Raad Algemene Zaken van 11 maart 2013 – 21501-02-1234

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 13 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 11 maart 2013 – 21501-02-1235

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 12 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Extra ingelaste Eurogroep op 15 maart over de situatie in Cyprus – 21501-07-1016

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem – 13 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het rapport 'Economische gevolgen van de status van Ultraperifeer Gebied (UPG) voor de Nederlandse Antillen en Aruba' – 21501-20-775

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 5 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek van het lid Klaver inzake de aangenomen amendementen op Hongaarse grondwet – 21501-20-776

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 13 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Vertrouwelijke aanbieding van de concept tekst voor het Reglement van Orde van de Eurozonetoppen – 21501-20-777

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 14 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag van de Raad WSBVC, onderdeel Werkgelegenheid en Sociaal Beleid, van 28 februari 2013 – 21501-31-307

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher – 12 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag Energieraad 22 februari 2013 – 21501-33-411

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp – 13 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Lijst van vragen en antwoorden inzake de verkoop van Leopard 2A6 tanks aan Krauss-Maffei Wegmann – 22054-215

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert – 4 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Inspectieberichten vervolgonderzoeken PI Amsterdam locatie Havenstraat en PI Middelburg locatie Torentijd – 24587-488

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 14 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Resultaten van de Nederlandse ambassades op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) – 26485-152

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen – 5 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek van de vaste commissie Defensie om inhoudelijke beantwoording van vragen over het rapport van de Algemene Rekenkamer inzake uitstapkosten JSF – 26488-314

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert – 8 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken voedselincidenten – 26991-342

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma – 13 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beleidsreactie op advies "Kiezen voor kwalitatief sterke leraren" van de Onderwijsraad – 27923-149

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker – 13 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Eindrapport van de monitor Krachtig Meesterschap – 27923-150

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker – 14 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Participatie van NS in HTM Personenvervoer – 28165-149

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem – 13 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Nadere toelichting met betrekking tot gemeentelijke herindeling – 28750-51

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk – 14 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding Jaarplan Rechtspraak 2013 – 29279-159

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 15 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Informatie over het verslag van het werkbezoek Dienst Terugkeer en Vertrek en ministerie van Buitenlandse Zaken aan Mogadishu – 29344-117

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 11 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Installeren van een alcoholslot in vrachtwagens en bussen – 29398-363

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 12 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Advies Gezondheidsraad over herkeuring voor het rijbewijs in geval van ADHD – 29398-364

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 12 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen van de commissie over de Diane-35 pil – 29477-237

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 12 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Vermeende opleidingsstop Politieacademie – 29628-371

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 12 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reisdeclaraties politietop – 29628-372

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 13 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Meldkamerlocaties van de regionale eenheden Midden-Nederland en Noord-Holland – 29628-373

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 12 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitkomsten van een risicobeoordeling van het BuRO NVWA over de gezondheidsrisico's bij consumptie van wolhandkrab uit de gesloten gebieden en de niet gesloten gebieden – 29675-147

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 12 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek van het lid Leijten over de winstcijfers van zorgverzekeraars – 29689-425

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 12 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitstel verslag schriftelijk overleg inzake de kabinetsreactie op het onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) naar taakherschikking – 29689-426

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 12 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Samenvatting Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 32 – 29754-216

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 13 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Implicaties voor beleid en aanpak van het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) 32 – 29754-217

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 13 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Gevolgen van de uitspraak van de Rechtbank Den Haag over de thuiskopieregeling – 29838-65

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 12 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Nationaal Dreigingsbeeld Georganiseerde Criminaliteit 2012 en Vierde rapportage op basis van de Monitor Georganiseerde Criminaliteit – 29911-79

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 13 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag van een schriftelijk overleg over de monitor van de Wet dwangsom – 29934-30

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk – 12 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Prestaties in 2012 en het vervoerplan 2013 van de NS en het Beheerplan 2013 van ProRail – 29984-392

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld – 12 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag van een schriftelijk overleg inzake het ontwerpbesluit externe veiligheid transportroutes – 30373-48

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld – 11 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antisemitisme – 30950-49

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher – 13 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aangiftecampagne 2012 en de resultaten van de steekproef Particulieren 2010 – 31066-155

staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers – 11 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

IMVO-kaders bedrijfsleveninstrumentarium – 31250-102

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen – 6 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Toezegging naar aanleiding van het antwoord op vragen van Jasper van Dijk over sabbatical bestuursvoorzitter van de Universiteit Leiden – 31288-329

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker – 8 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voorhang ontwerpbesluit experiment uitbreiding bindend studieadvies – 31288-330

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker – 12 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Benchmark luchthavengelden en overheidsheffingen 2012 – 31936-135

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld – 13 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Toezegging gedaan tijdens het algemeen overleg van 14 februari opvang inzake verhuizingen van gezinnen met kinderen – 32175-48

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 11 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Criteria gezinsmigratie en handhaving – 32175-49

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 12 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek commissie BuZa inzake het rapport door EP-fractiemedewerker Debeuf over Syrië – 32623-87

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen – 5 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Inzet van maritieme helikopters – 32706-39

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert – 7 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Consequenties van beheer van Defensie voor begroting 2013 – 32733-118

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert – 8 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgangsbericht Verkenning rol van institutionele beleggers bij hypothecaire woningfinanciering – 32847-46

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok – 12 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Vermogensinkomensbijtelling eigen bijdrage AWBZ/Wmo – 33204-22

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn – 12 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Toezeggingen inzake profileringsfonds – 33259-10

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker – 12 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het rapport "Erven zonder financiële zorgen" van de Radboud Universiteit en Netwerk Notarissen – 33400-VI-94

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 11 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Nadere informatie m.b.t. het sectoroverleg Defensie – 33400-X-65

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert – 7 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Lijst van vragen en antwoorden over het jaarplan 2013 van de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied – 33400-X-66

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert – 6 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgang van de uitvoering van het Convenant Aanpak Leegstand Kantoren en de uitkomsten van de Kantorentop – 33400-XII-57

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok – 13 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen en het Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk – 33538-6

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher – 14 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Eerstelijnsdiagnostiek – 33578-1

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 11 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgang van de aanpak van malafide uitzendbureaus (AMU) – 17050-427

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher – 17 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op de aangehouden motie Van Hijum c.s. (33400-VI, nr. 43) over vrije toegang tot de arbeidsmarkt – 19637-1629

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 14 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Nadere invulling impuls leraren tekortvakken100 miljoen euro inclusief uitwerking amendement Lucas en Jadnanansing – 27923-151

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker – 13 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitstel inwerkingtreding van het wettelijke leveranciersmodel – 29023-142

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp – 14 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Nederlandse bijdrage EUCAP Nestor – 32706-40

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 28 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Invoering van een centrale eindtoets en de verplichting voor een leerling- en onderwijsvolgsysteem – 33157-13

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker – 15 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Toezegging n.a.v. een vraag van de heer Koolmees tijdens het vragenuur op 29 januari 2013 over fiscale behandeling eigen woning voor expats – 33405-29

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok – 11 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding afschrift van de brief aan de Europese Commissie over het opzetten van een EU rechtsstatelijkheidsmechanisme – 33551-17

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 13 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

De volgende brieven

Uitstelbrief geluidsoverlast van helikopters van de vliegbasis Gilze-Rijen – 2013Z04135

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert – 4 maart 2013

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Reactie op verzoek commissie KR inzake medewerking technische briefing tijdens Interparlementair Koninkrijksoverleg 2013 – 2013Z04177

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 4 maart 2013

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken inzake het afschrift van de brief van een medewerkster van het Honorair Consulaat van het Koninkrijk der Nederlanden aan de minister van Buitenlandse Zaken m.b.t. de voorgenomen sluiting van het Honorair Consulaat te Toulouse (Frankrijk) – 2013Z04679

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 8 maart 2013

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Dubbeling UWV-uitkering met prepensioen – 2013Z04694

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher – 8 maart 2013

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Uitkomst van het verzoek van Sierafor B.V. aan UWV tot het verlenen van een aantal ontslagvergunningen wegens het uitbesteden van werkzaamheden – 2013Z04695

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher – 8 maart 2013

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Uitstel reactie inzake bezuinigingen op de behandeling van kinderen met een trauma – 2013Z04771

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn – 11 maart 2013

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Aanbieding afschrift van de antwoorden op vragen van de leden Engels (D66) en Th.C. de Graaf (D66) inzake de beëdiging en inhuldiging van de nieuwe Koning – 2013Z05361

minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte – 18 maart 2013

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

De Voorzitter, de Eerste ondervoorzitter en de Tweede ondervoorzitter stellen voor, te stellen in handen van

a. de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie:

  • - Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de herziening van de regels over werking van de strafwet buiten Nederland (herziening regels betreffende extraterritoriale rechtsmacht in strafzaken) (33572);

b. de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken:

  • - Tijdelijke regels voor experimenten met stembiljetten en een centrale stemopneming (Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming) (33573);

c. de vaste commissie voor Financiën:

  • - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht ter implementatie van richtlijn 2011/89/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 november 2011 houdende wijziging van de Richtlijnen 98/78/EG, 2002/87/EG, 2006/48/EG en 2009/138/EG betreffende het aanvullende toezicht op financiële entiteiten in een financieel conglomeraat (PbEU 2011, L 326) (Implementatiewet richtlijn financiële conglomeraten I) (33575);

d. de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

  • - Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en enige andere wetten in verband met fraudeaanpak door gegevensuitwisselingen en het effectief gebruik van binnen de overheid bekende zijnde gegevens (33579).