Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-2011nr. 52, item 25

25 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

Achtentwintig brieven van de Directeur van het Kabinet der Koningin, met de mededeling dat Hare Majesteit de haar door de Staten-Generaal toegezonden voorstellen van (rijks)wet, gedrukt onder de nummers 31797 (R1871), 32395 A, 32395 XIV, 32395 F, 32395 E, 32269, 32309 (R1907), 32395 G, 32470, 32395 IIA, 32395 IIB, 32395 IV, 32395 VII, 32395 IXA, 32395 IXB, 32367, 31830, 32251 (R1905), 32208, 32395 VIII, 32305, 31872 (R1876), 31879 (R1877), 31875, 30520, 32191, 31728 en 32287, heeft goedgekeurd.

De Voorzitter stelt voor, deze brieven voor kennisgeving aan te nemen.

Koninklijke boodschappen

Wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met onderwijskwaliteit, onderwijstijd en vakanties – 32640

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 12 februari 2011

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de Wet op de vaste boekenprijs in verband met de evaluatie van die wet – 32641

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 14 februari 2011

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Brieven regering

Kabinetsreactie op de consultatie over de toekomst van het Cohesiebeleid – 21501-08-349

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 11 februari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Jaarlijkse groeiramingen van de Europese Commissie onder het Europees Semester – 21501-20-506

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 4 februari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Geannoteerde Agenda Landbouw- en Visserijraad 21 februari 2011 t.b.v. het algemeen overleg van 15 februari a.s. – 21501-32-436

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 11 februari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Geannoteerde agenda VTE-Raad (Energie) 28 februari 2011 – 21501-33-308

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 10 februari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Kabinetsreactie op SER-advies "Overheid én markt: Het resultaat telt! Voorbereiding bepalend voor succes" – 24036-380

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 11 februari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek Rouvoet over activiteiten van Amerikaanse opsporingsdiensten (DEA) in Nederland – 24077-257

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 7 februari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Veiling van de frequentieruimte voor mobiele communicatie in de 800, 900 en 1800 MHz band – 24095-269

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 11 februari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Besluit van Onderzoeksraad voor Veiligheid op verzoek om nieuw onderzoek naar de toedracht van de Herculesramp in te stellen – 24814-26

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 11 februari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoorden op aanvullende vragen over persoonsgebonden budget (pgb) gesteld tijdens het Algemeen Overleg van 11 januari jl. – 25657-59

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 9 februari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken rond orgaandonatie – 28140-77

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 8 februari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Onderzoek intensieve veehouderij en gezondheid omwonenden – 28286-469

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 9 februari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanpak overvalcriminaliteit – 28684-305

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 9 februari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Onderzoeksrapport VI kunststof verpakkingsafval uit huishoudens – 28694-88

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 9 februari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op de bevindingen en aanbevelingen van het rapport van onderzoeksbureau BMC over de bestuurscultuur in de gemeente Maasdriel – 28844-48

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 7 februari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Tijdsintervallen in de ambulancezorg, Analyse van spoedinzetten in 2009 – 29247-140

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 9 februari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Overheveling TNF alfaremmers – 29248-168

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 8 februari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Beleidskader 24-uurs nazorg aan (ex-)gedetineerden – 29270-39

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 8 februari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Voorhangprocedure wijziging Besluit nevenvestigings- en nevenzittingsplaatsen – 29279-118

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 11 februari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoorden op vragen van de commissie inzake gelijke behandeling voor mensen met een handicap of een chronische ziekte – 29355-48

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 9 februari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Commissie Elverding – 29385-62

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 10 februari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Concretisering salaris Raad van Bestuur Sanquin – 29447-11

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 9 februari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Voorhang prestatiebeschrijvingen en invoering vrije tarieven farmaceutische zorg – 29477-144

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 4 februari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding handhavingsrapportage Schiphol 2010 – 29665-161

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 11 februari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op vragen van de commissie over duurzaam hout en MTCS – 30196-126

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 9 februari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Toekomstige financiering van de pilots over de opvang van meisjes van eergerelateerd geweld – 30388-41

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 10 februari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie over het bericht op de site van het Agrarisch Dagblad (AGD) inzake onteigening door provincies – 30825-68

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 8 februari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding totaalrapport Benchmarks Pilotprojecten Campussen – 31001-102

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 10 februari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Advies Nationaal Plan Onderwijs/Leerwetenschappen – 31288-151

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 10 februari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding van het rapport van de VO-raad "Overstap vmbo naar havo, de sector aan zet" – 31289-94

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 11 februari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanpak zeer zwakke scholen – 31293-86

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 10 februari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Portefeuilleverdeling Jeugdzorgdossier – 31839-83

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 9 februari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding KiM-rapport "Effecten van de vliegbelasting" – 31936-70

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 8 februari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Kabinetsreactie op de mededeling van de Europese Commissie over de toekomst van de handelspolitiek – 31985-3

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 2 februari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek commissie inzake de pensioenwetgeving – 32043-27

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 11 februari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Advisering gebruik vitamine K voor pasgeboren borstgevoede baby's – 32279-12

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 8 februari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Consumentenbescherming bij kredieten – 32339-8

minister van Financiën, J.C. de Jager – 8 februari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Screening bewindspersonen Curaçao – 32500-IV-29

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 9 februari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Kennismakingsbezoek Koninkrijksrelaties – 32500-IV-30

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 9 februari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Kabinetsreactie op publicaties (WikiLeaks) en berichtgeving vermeende ambtsberichten Amerikaanse ambassade – 32500-V-145

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 7 februari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek om een beleidsreactie inzake verscheidene onderzoeken en nota's voor het AO over referentieniveaus en PISA op dinsdag 15 februari 2011 – 32500-VIII-140

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 8 februari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Informatie over toezending beleidsreactie Onderwijsraadadvies "Ouders als partners" – 32500-VIII-141

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 8 februari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Beëindigen Actieplan diversiteit Defensie – 32500-X-84

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 9 februari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek om informatie m.b.t. decentralisatie Waddenfonds – 32500-XII-64

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 8 februari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Gebruiksvoorwaarden European PROGRESS Microfinance Facility – 32500-XV-61

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 11 februari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitstelbericht inzake het standpunt over advies commissie-Doek – 32500-XVI-124

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 7 februari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

"Naar de top": hoofdlijnen van het nieuwe bedrijfslevenbeleid – 32637-1

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 4 februari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Informatie over een snelle oplossing van de problematiek van het contracteren van zelfstandigen in de zorg – 32642-1

staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers – 3 februari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport/brief Algemene Rekenkamer

Aanbieding Werkprogramma 2011 van de Algemene Rekenkamer – 2011Z02708

president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling – 10 februari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verdrag

Verdrag tot wijziging van het aantal zetels in het Europees Parlement (Trb. 2010, 245) – 2011Z02652

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 10 februari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Brieven regering

Aanbieding afschrift van de brief aan LTO-noord inzake polders Albrandswaard – 2011Z02309

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 4 februari 2011

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Afschrift brief aan Eerste Kamer over de AOW-partnertoeslag – 2011Z02312

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 4 februari 2011

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Afschrift brief Mezzo m.b.t de eigen bijdrage begeleiding en mantelzorgers – 2011Z02374

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 7 februari 2011

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Afschrift van de brief aan een burger over de integratieklas in het voortgezet onderwijs – 2011Z02477

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 8 februari 2011

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Afschrift van de brief aan de Gemeente Dinkelland inzake Natura 2000 in Dinkelland – 2011Z02481

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 8 februari 2011

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Reactie op verzoek commissie om een afschrift van de brief aan de Federatie Groene Heuvelrug m.b.t. zorgcentrum De Basis in Doorn – 2011Z02604

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 9 februari 2011

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Toestemming van deelname aan een gesprek met IG-IVW over Meerjarenplan 2011–2015 – 2011Z02641

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 9 februari 2011

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

De Voorzitter, de Eerste ondervoorzitter en de Tweede ondervoorzitter stellen voor, te stellen in handen van

a. de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie:

  • - Uitvoering van het op 23 november 2007 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake de internationale inning van levensonderhoud voor kinderen en andere familieleden (PbEU PM) en van de verordening (EG) nr. 4/2009 van de Raad van 18 december 2008 betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen, en de samenwerking op het gebied van onderhoudsverplichtingen (PbEU L 7/1) (Uitvoeringswet internationale inning levensonderhoud) (32617);

b. de vaste commissie voor Financiën:

  • - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en het Burgerlijk Wetboek ter implementatie van richtlijn nr. 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 13 juli 2009 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe's) (herschikking) (PbEU L 302) en de daarbij behorende uitvoeringsrichtlijnen (32622);

  • - De accountancy na de crisis (32643);

c. de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu:

  • - Vaststelling van overgangsrecht en wijziging van diverse wetten ten behoeve van de invoering van de wet van ... tot wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de invoering van de geluidproductieplafonds en de overheveling van hoofdstuk IX van de Wet geluidhinder naar de Wet milieubeheer (modernisering instrumentarium geluidbeleid, geluidproductieplafonds) (Invoeringswet geluidproductieplafonds) (32625);

d. de vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie:

  • - Wijziging van de Wet implementatie EG-richtlijnen energie-efficiëntie (32626).