Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201129447 nr. 11

29 447 Evaluatie Wet inzake bloedvoorziening

Nr. 11 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 9 februari 2011

In de procedurevergadering van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 15 december 2010 is gesproken over mijn brief van 8 december 2010 met als onderwerp «Actualiteiten op het gebied van de Nederlandse bloedvoorziening» (29 447, nr. 10). De commissie heeft aangegeven naar aanleiding van mijn brief een concretisering van de salariëring van de leden van de Raad van Bestuur van Sanquin te willen ontvangen.

De salariëring van de leden van de Raad van Bestuur van Sanquin moet op individueel niveau worden verantwoord in het jaarverslag. In 2009 bedroeg de totale beloning, inclusief sociale lasten en pensioenpremies, van de Raad van Bestuur van Sanquin € 810 000 waarvan € 308 000 ten laste kwam van de private activiteiten van Sanquin. Het jaarverslag over 2010 wordt op dit moment opgesteld en medio 2011 verwacht. De definitieve beloningsgegevens over 2010 op individueel niveau zullen te zijner tijd hierin terug te vinden zijn.

Ik kan nu al wel vermelden dat de totale beloning van de Raad van Bestuur van Sanquin voor 2010 lager zal zijn dan de totale beloning over 2009. In 2010 is een nieuw bestuurslid bij Sanquin aangesteld. Mijn ambtsvoorganger heeft destijds met de Raad van Toezicht van Sanquin afgesproken dat bij de inschaling van toekomstige bestuursleden de beloningscode zal worden gehanteerd die de koepel van toezichthouders in de zorg (NVTZ) en de koepel van de bestuurders in de zorg (NVZD) hebben opgesteld. Deze beloningscode bestuurders in de zorg (BBZ), die de hoogte van salarissen, toeslagen, pensioenen en vertrekregelingen regelt, is in september 2009 door de achterban van beide koepels geaccordeerd. Volgens deze code mogen bestuurders in de zwaarste categorie van functiezwaarte jaarlijks niet meer dan € 191 000 verdienen. Van de maximumnorm mag alleen worden afgeweken na instemming van een Toetsingscommissie BBZ na een degelijk gemotiveerd verzoek aan die commissie.

Met betrekking tot het salaris van het nieuwe bestuurslid van Sanquin kan ik u melden dat zijn salaris onder het absolute maximum van 191 000 euro ligt dat in de BBZ mogelijk is.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. I. Schippers