21 501-08 Milieuraad

Nr. 349 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 11 februari 2011

Bij deze presenteer ik u de kabinetsreactie op de openbare consultatie over de toekomst van het Cohesiebeleid1. Deze kabinetsreactie is tot stand gekomen na overleg met de provincies en gemeenten.

Bijgaande reactie is per brief aangeboden aan de Europees Commissarissen Hahn van Regionaal Beleid en Andor van Werkgelegenheid. Tevens is aan de Nederlandse Europarlementariërs een kopie van deze brief gezonden.

De reacties van de lidstaten op de consultatie over de toekomst van het Cohesiebeleid zullen naar verwachting besproken worden tijdens de Informele Raad Cohesiebeleid op 19 en 20 mei.

De staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

H. Bleker


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Naar boven