21 501-32 Landbouw- en Visserijraad

Nr. 436 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 11 februari 2011

Met deze brief informeer ik u over de onderwerpen die op de agenda staan van de Landbouwraad die op maandag 21 februari zal plaatsvinden in Brussel, alsmede over mijn inzet tijdens deze bijeenkomst.

De Raad kent één volwaardig agendapunt. Dit betreft de Mededeling van de Europese Commissie over de toekomst van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), getiteld «The Common Agricultural Policy towards 2020: meeting the food, natural resources and territorial challenges of the future.»

Onder diversen zal de Commissie verslag doen van een consultatiebijeenkomst over de Europese welzijnsrichtlijn voor leghennen.

Toekomst van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)

(Debat)

Na eerdere debatten over de Mededeling van de Commissie over de toekomst van het GLB in november, december en januari jl. zal de Raad nu voor een laatste maal van gedachten wisselen over dit onderwerp. De derde doelstelling zoals geformuleerd in de Mededeling staat daarbij centraal, te weten «evenwichtige territoriale ontwikkeling». De precieze vragen die het Hongaars Voorzitterschap zal stellen om de discussie in de Raad te structuren, zijn nog onbekend.

Op 26 november jl. zond ik de uitgebreide kabinetsreactie op de Mededeling van de Commissie naar uw Kamer (TK 28 625, nr. 108). Ik zal interveniëren langs de lijnen van deze kabinetsreactie.

Diversenpunt

Europese welzijnsrichtlijn voor leghennen (1999/74)

(Informatie door de Commissie)

Tijdens de Raad zal de Europese Commissie verslag doen van een bijeenkomst die de Commissie op 19 januari jl. heeft georganiseerd met lidstaten en stakeholders over de Europese implementatie van het verbod op het gebruik van legbatterijen.

In de Europese welzijnsrichtlijn voor leghennen (1999/74) is bepaald dat het gebruik van de legbatterij als huisvestingssysteem voor leghennen vanaf 2012 verboden is.

Nederland heeft tijdens de bijeenkomst aangegeven dat er geen sprake kan zijn van een uitstel of derogatie en dat het belangrijk is dat het verbod op Europees niveau wordt nageleefd. Daarbij heeft Nederland ook gepleit om de export van legbatterijen naar derde landen te verhinderen.

Nederland vindt het van belang dat de Commissie op korte termijn maatregelen voorstelt die gericht zijn op een snelle en adequate Europese naleving van het verbod op het gebruik van de legbatterij in 2012.

De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

H. Bleker

Naar boven