Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over verbetering verantwoording en begroting, te weten:

- de motie-Tony van Dijck over afzien van invoering van het nieuwe subsidiekader (31865, nr. 12);

- de motie-Weekers over de effectiviteit van het zeer grote aantal kleine subsidies (31865, nr. 13);

- de motie-Weekers over doelmatigheid en doeltreffendheid van de subsidieregelingen (31865, nr. 14);

- de motie-Bashir over verantwoording achteraf over kleine subsidies (31865, nr. 15).

(Zie vergadering van 16 december 2009.)

In stemming komt de motie-Tony van Dijck (31865, nr. 12).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Weekers (31865, nr. 13).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, D66, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Weekers (31865, nr. 14).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de SP ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Bashir (31865, nr. 15).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven