Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-2017

Agenda opgesteld 27 januari 2017

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 31 januari

14.00 uur

Woensdag 1 februari

10.15 uur

Donderdag 2 februari

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen in verband met:

34 471

Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de modernisering van het speelcasinoregime

34 471 (bijgewerkt t/m amendement nr. 17)

– artikel I, aanhef

– amendement Van Toorenburg (8,I) over geen uitbreiding van het aantal casino's

– gewijzigd amendement Mei Li Vos/Van Nispen (17) over vergunningverlening onder voorwaarde van overname van personeel

– amendement Van Toorenburg (11) over vaste openingstijden voor casino's

– amendement Van Toorenburg (10) over geen andere recreatieve activiteiten door de vergunninghouder binnen 500m

– onderdeel A

– onderdeel B

– amendement Van Toorenburg (9) over aparte vergunningen voor tafelspelen en speelautomaten

– onderdeel C

– onderdeel D

– artikel I

– amendement Van Toorenburg (12) over een evaluatietermijn van 5 jaar

– artikel II

– amendement Van Toorenburg (8,II) over geen uitbreiding van het aantal casino's

– amendement Mei Li Vos/Van Wijngaarden (13) over het voorkomen van een dominante marktpositie

  • NB. Indien zowel nr. 8 als nr. 13 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

– amendement Van Wijngaarden/Mei Li Vos (14) over doelmatige inrichting van bestuursrechtelijke rechtsbescherming

– artikel III

– artikelen IIIa t/m IV

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

4. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Wet op de kansspelen

34 471, nr. 18

– de motie-Van Nispen c.s. over mysteryshopping mogelijk maken bij casino's

34 471, nr. 19

– de motie-Van Nispen over grenzen aan andersoortige activiteiten in de nabijheid van casino's

34 471, nr. 20

– de motie-Van Toorenburg over doorvoeren van in moties gevraagde verboden inzake kansspelwetgeving

34 471, nr. 21

– de motie-Van Toorenburg/Van Nispen over een vergunningsduur van tien jaar

34 471, nr. 22

– de motie-Van Toorenburg over een separate vergunningsprocedure bij de Nederlandsche Bank voor wisseltransacties

34 471, nr. 23

– de motie-Van Toorenburg/Van Nispen over altijd een Bibob-toets bij een aanvraag voor een vergunning tot het organiseren van een speelcasino

34 471, nr. 24

– de motie-Van Toorenburg/Van Nispen over het verplichten van vergunninghouders om een vog aan te vragen voor werknemers

34 471, nr. 25

– de motie-Van Toorenburg over meldingen van ongebruikelijke transacties

34 471, nr. 26

– de motie-Van Toorenburg over het verlengen van de bewaartermijn voor camerabeelden

34 471, nr. 27

– de motie-Van Toorenburg/Van Nispen over het verbieden van bonussen en spaarprogramma's

34 471, nr. 28

– de motie-Van Toorenburg/Van Nispen over verlaging van het maximaal in te zetten bedrag

Stemmingen

5. Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Bruins Slot «Vrijwilligers zijn kampioenen»

De Voorzitter: mw. Bergkamp wenst haar motie op stuk nr. 8 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

34 369, nr. 4

– de motie-Keijzer over een nieuw standpunt van de Belastingdienst over de maximale vrijwilligersvergoeding

34 369, nr. 5

– de motie-Keijzer over het stimuleren van werknemersvrijwilligerswerk

34 369, nr. 6

– de motie-Keijzer over vrijwilligerswerk buiten een anbi of sbbi toestaan

34 369, nr. 7

– de motie-Keijzer over een gratis vog voor vrijwilligers die werken met mensen in een afhankelijkheidssituatie

34 369, nr. 8 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Bergkamp/Van Weyenberg over het indexeren van de vrijwilligersvergoeding

34 369, nr. 9

– de motie-Bergkamp over een schraplijst van belemmerende regels

Stemmingen

6. Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van de leden Bouwmeester en Oosenbrug «Lobby in daglicht: luisteren en laten zien».

34 376, nr. 5

– de motie-Voortman/Recourt over toegankelijker en transparanter ingerichte internetconsultaties

34 376, nr. 6

– de motie-Amhaouch over een evaluatie van het beleid voor toekenning van lobbypassen

34 376, nr. 7

– de motie-Koser Kaya over ter consultatie brengen van discussiedocumenten

34 376, nr. 8

– de motie-Koser Kaya over gratis toegang tot relevante contactgegevens van ambtenaren

34 376, nr. 9

– de motie-Recourt/Voortman over op basis van een impactanalyse van wet- en regelgeving mensen uitnodigen om mee te praten

34 376, nr. 10

– de motie-Recourt/Voortman over de omgang met belangenbehartigers

34 376, nr. 11

– de motie-Recourt/Voortman over een lobbyparagraaf over de gemaakte belangenafweging bij elke wet en elk groot beleidsonderwerp

Stemming

7. Stemming over: motie ingediend bij het VAO Verwerving F-35

26 488, nr. 427

– de motie-Van Gerven/Jasper van Dijk over ontwikkeling van een plan B ter vervanging van de JSF

Stemmingen

8. Stemmingen in verband met:

34 663, nr. 1

Twee brieven van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake EU-voorstellen

De Voorzitter: ik stel voor conform de adviezen van de vaste commissie voor Europese Zaken te besluiten.

Stemmingen

9. Stemmingen in verband met:

34 665, nr. 1

Brief van het presidium over het instellen van een algemene commissie voor Constitutionele Zaken

De Voorzitter: ik stel voor conform het voorstel van het presidium te besluiten.

Stemmingen

10. Stemmingen in verband met:

34 568

Wijziging van de Financiële-verhoudingswet in verband met een vereenvoudiging van het verdeelmodel van het provinciefonds

– artikelen I en II

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

11. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Financiële-verhoudingswet

34 568, nr. 7

– de motie-Dijkgraaf/Amhaouch over overleg over het tekort van de provincie Zeeland

34 568, nr. 8

– de motie-Veldman/Fokke over een plan van aanpak voor herziening van de grondslagen van het Provinciefonds

Stemmingen

12. Stemmingen in verband met:

34 589-(R2077)

Goedkeuring van de op 12 december 2015 te Parijs tot stand gekomen Overeenkomst van Parijs (Trb. 2016, 94 en Trb. 2016, 162)

34 589 (R2077)

– artikel 1

– artikel 2

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

13. Stemmingen over: moties ingediend bij Goedkeuring van de op 12 december 2015 te Parijs tot stand gekomen Overeenkomst van Parijs

34 589, nr. 7

– de motie-Van Tongeren c.s. over prioriteit geven aan de ratificatie van de overeenkomst van Parijs

34 589, nr. 8

– de motie-Smaling over een visie op energietransitie en werkgelegenheid

34 589, nr. 9

– de motie-Ouwehand over nakomen van de Europese afspraken over tegengaan van klimaatverandering

34 589, nr. 10

– de motie-Remco Dijkstra over de materiële en de immateriële gevolgen van beleidsmaatregelen door klimaatafspraken

34 589, nr. 11

– de motie-Remco Dijkstra over de gevolgen van herziening van de reductiedoelen

34 589, nr. 12

– de motie-Remco Dijkstra over ook consumenten betrekken bij een nieuw energieakkoord

34 589, nr. 13

– de motie-Agnes Mulder/Remco Dijkstra over onderzoek naar opslag van CO2 in de bovenste bodemlaag

34 589, nr. 14

– de motie-Jan Vos over onderzoek naar de wijze waarop Nederlandse bedrijven hun CO2-uitstoot significant kunnen reduceren

Stemmingen

14. Stemmingen in verband met:

22 112, nr. 2291

Brief van het presidium over een adviesaanvraag aan de Parlementair advocaat

De Voorzitter: ik stel voor conform het voorstel van het presidium te besluiten.

Stemmingen

15. Stemmingen in verband met:

34 506

Voorstel van wet van het lid Van Laar houdende de invoering van een zorgplicht ter voorkoming van de levering van goederen en diensten die met behulp van kinderarbeid tot stand zijn gekomen (Wet zorgplicht kinderarbeid)

34 506 (bijgewerkt t/m amendement nr. 19)

– nader gewijzigd amendement Voordewind/Van Veldhoven (19, I) over te hanteren leeftijdsgrenzen voor kinderarbeid

– artikel 1

– nader gewijzigd amendement Voordewind/Van Veldhoven (19, II) (invoegen artikel 1a)

– artikel 2

– amendement Voordewind/Van Veldhoven (16) over het via één centraal punt openbaar maken van verklaringen

– artikel 3

– amendement Dijkgraaf (18) over onderzoek bij het afsluiten of vernieuwen van contracten met leveranciers

– amendement Dijkgraaf (17) over beperking van het onderzoek tot de directe leveranciers van de onderneming

– artikel 4

– artikelen 5 t/m 8

– gewijzigd amendement Van Veldhoven (14) over de mogelijkheid om de wet bij koninklijk besluit te laten vervallen

– artikel 9

– artikel 10

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

16. Stemmingen over: moties ingediend bij Wet zorgplicht kinderarbeid

34 506, nr. 22

– de motie-Voordewind/Van Veldhoven over het op vrijwillige basis openstellen van het register vanaf 2018

34 506, nr. 23

– de motie-Voordewind/Servaes over leefbaar loon als voorwaarde binnen een aangescherpt inkoopbeleid van de overheid

34 506, nr. 24

– de motie-Servaes/Voordewind over wetgeving om dwangarbeid en moderne slavernij te bestrijden

Stemmingen

17. Stemmingen in verband met:

34 522

Voorstel van wet van de leden Leijten, Bruins Slot en Bouwmeester houdende een verbod op winstuitkering door zorgverzekeraars

34 522(bijgewerkt t/m amendement nr. 13)

– artikel I

– amendement Voortman (13, I) over de mogelijkheid van een verbod om zorgverzekeringen aan te bieden

– amendement Voortman (10) over het opleggen van boetes aan de individuele bestuurder van een zorgverzekeraar

– amendement Voortman (11) over ten gunste komen van boetes aan het Zorgverzekeringsfonds

– artikel II

– amendement Voortman (13, II) over de mogelijkheid van een verbod om zorgverzekeringen aan te bieden (invoegen artikel IIA)

– artikel III

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

18. Stemmingen over: moties ingediend bij voorstel van wet van de leden Leijten, Bruins Slot en Bouwmeester houdende een verbod op winstuitkering door zorgverzekeraars

34 522, nr. 14

de motie-Keijzer c.s. over onderzoeken hoe jaarrekeningen openbaar gemaakt kunnen worden

34 522, nr. 15

de motie-Keijzer over het verbieden van winstuitkering in de extramurale langdurige zorg

34 522, nr. 16

de motie-Koolmees/Rutte over een adviesaanvraag aan de Nederlandsche Bank

34 522, nr. 17

de motie-Dik-Faber over monitoren of patiënten met hoog risico geweigerd worden voor aanvullende zorgverzekeringen

34 522, nr. 18

de motie-Rutte over een adviesaanvraag aan de NZa

34 522, nr. 19

de motie-Rutte over een juridische second opinion vragen aan de landsadvocaat

34 298, nr. 2

19. Debat over het rapport «Welvaart in kaart» (debat met de regering)

34 387, nrs. 1 en 2

20. Burgerinitiatief «Peuro» met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

21. Debat over de screening van asielzoekers met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

22. Debat over de informele Europese Top in Malta d.d. 3 februari 2017 met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

23. VAO Voortgang Strategische Agenda, Prestatieafspraken hoger onderwijs en Monitoring studievoorschot en Wetenschapsbeleid (AO d.d. 25/01) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

34 559

24. Voorstel van wet van de leden Agnes Mulder en Mei Li Vos tot wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het tegengaan van onredelijk lange betaaltermijnen (1e termijn)

34 377

25. Wijziging van de Kieswet in verband met het afschaffen van de mogelijkheid voor politieke groeperingen om lijstencombinaties te vormen

34 165

26. Voorstel van wet van het lid Bergkamp tot wijziging van de Opiumwet teneinde de teelt en verkoop van hennep en hasjiesj via een gesloten coffeeshopketen te gedogen (Wet gesloten coffeeshopketen) (1e termijn)

32 399

27. Regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg)

34 631

28. Voorstel tot wijziging van het Reglement van Orde om bij stemmingen op basis van een voordracht door een commissie stemmen op personen die niet in de voordracht worden genoemd als ongeldig te beschouwen

34 496

29. Wijziging van de Wet havenstaatcontrole met betrekking tot toezicht aan boord van schepen onder buitenlandse vlag in havens in Bonaire, Sint Eustatius, Saba en Europees Nederland

Langetermijnagenda

7, 8 en 9 februari (week 6)

– Debat over de Staat van de Europese Unie

– VAO Duurzaamheid en milieu (AO d.d. 18/01)

– VAO Preventiebeleid (AO d.d. 14/12)

– VAO Landbouw- en Visserijraad (AO d.d. 18/01)

– VAO Wegverkeer en verkeersveiligheid (AO d.d. 18/01)

– VAO Dieselfraude (AO d.d. 19/01)

– VSO over de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) als eerste test bij prenatale screening (29 323, nr. 108)

– VAO Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2015 (AO d.d. 25/01)

– VSO stand van zaken uitwerking wijzigingen tenuitvoerlegging van de levenslange gevangenisstraf (29 279, nr. 366)

– VAO Eurogroep/Ecofinraad (AO d.d. 25/01)

– VAO Vreemdelingen- en asielbeleid (AO d.d. 19/01)

– VAO Ruimtelijke Ordening (AO d.d. 26/01)

34 588 (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..)

34 051 (voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting) (voortzetting)

34 453 (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen) (re- en dupliek)

34 456 (voorstel van wet van het lid Verhoeven tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en van het Wetboek van Strafrecht BES teneinde bijzondere bepalingen aangaande majesteitsschennis en debelediging van bevriende staatshoofden te doen vervallen)

34 508 (Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Waterschapswet in verband met het beperken van de heffingsbevoegdheid van precariobelasting voor enige openbare werken van algemeen nut)

34 575 (Verzamelwet Zvw 2016)

34 078 (voorstel van wet van de leden Bosma en De Graaf ter bescherming van de culturele traditie van het sinterklaasfeest (Zwarte Piet-wet)

34 494 (Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de beloningen van bestuurders)

34 429 (Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen en de Geneesmiddelenwet in verband met de uitvoering van verordening 536/2014 op het gebied van klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik)

34 309 (Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring))

34 596 (Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) + 34 597 (Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang)

34 516 (Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een algemene bepaling)

34 437, nr. 1 (Burgerinitiatief «Een dier is geen ding»)

34 479 (Wijziging van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het verbeteren van het functioneren van verenigingen van eigenaars (Wet verbetering functioneren verenigingen van eigenaars)) (voortzetting)

34 325 (voorstel van wet van het lid Karabulut tot wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met de invoering van een verdringingstoets (Wet verdringingstoets)) (voortzetting)

14, 15 en 16 februari (week 7)

– VAO Telecommunicatie (AO d.d. 21/12)

– VSO over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit diergeneeskundigen en het Besluit houders van dieren in verband met diverse wijzigingen op het gebied van dierenwelzijn (28 286, nr. 902)

33 861 (Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden om ten aanzien van voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren disciplinaire maatregelen op te leggen en tevens andere maatregelen te treffen) (2e termijn)

34 355 (Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met een verbeterde regeling voor het gezamenlijk verzorgen van hoger onderwijs door Nederlandse en buitenlandse instellingen voor hoger onderwijs alsmede vanwege enkele andere wijzigingen ter bevordering van de internationalisering van het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (bevordering internationalisering hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek)

34 330 (Wijziging van wetgeving op het terrein van de zorg in verband met het invoeren van een wettelijke regeling voor gunstbetoon bij medische hulpmiddelen en enkele bepalingen over transparantie tussen beroepsbeoefenaren en bedrijven op het terrein van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen)

33 989 (Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim)

33 844 (Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en enkele andere wetten in verband met het vervoer, het medisch klachtrecht en enkele andere onderwerpen)

34 464 (voorstel van wet van het lid Koşer Kaya tot intrekking van de Zondagswet)

34 529 (Intrekking van de Zondagswet en wijziging van de Gemeentewet in verband met de bescherming van sportbeoefening en andere vormen van ontspanning op zondag (Intrekkingswet Zondagswet))

34 584 (Wijziging van de Wet inburgering en enkele andere wetten in verband met het toevoegen van het onderdeel participatieverklaring aan het inburgeringsexamen en de wettelijke vastlegging van de maatschappelijke begeleiding)

21, 22 en 23 februari (week 8)

34 432 (Wijziging van de Wet wapens en munitie, de Flora- en faunawet en de Wet natuurbescherming in verband met de versterking van het stelsel ter beheersing van het legaal wapenbezit)

34 472 (Wijziging van de Wet publieke gezondheid onder meer in verband met het opnemen daarin van een aanbod van de overheid van vaccinaties en bevolkingsonderzoek en nieuwe regels voor de bestrijding van invasieve exotische vectoren)

34 032 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot vastlegging van het recht op bronbescherming bij vrije nieuwsgaring (bronbescherming in strafzaken))

34 126 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de herziening van de regeling inzake de meerdaadse samenloop in strafzaken (herziening regeling meerdaadse samenloop in strafzaken))

Krokusreces (tevens verkiezingsreces): week 9, 10 en 11

21, 22 en 23 maart (week 12)

– Afscheid van de Kamer in oude samenstelling (22 maart)

– Beëdiging van de leden (23 maart)

– Vaststellen van de profielschets voor de functie van Voorzitter van de Tweede Kamer

– Debat over de verkiezingsuitslag

28, 29 en 30 maart (week 13)

34 519-(R2071) (Wijziging van de Paspoortwet in verband met het vervallen van de verplichting een proces-verbaal bij de politie op te maken over een vermist reisdocument en enkele andere wijzigingen)

34 483 (Wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met de totstandkoming van het implantatenregister ter bescherming van de gezondheid van cliënten)

34 257 (Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht teneinde de vergoeding van affectieschade mogelijk te maken en het verhaal daarvan alsmede het verhaal van verplaatste schade door derden in het strafproces te bevorderen)

4, 5 en 6 april (week 14)

34 235 (R2053) (Goedkeuring van het op 2 oktober 2013 te Straatsburg tot stand gekomen Protocol nr. 16 bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (Trb. 2013, 241 en Trb. 2014, 74))

11, 12 en 13 april (week 15)

33 603 (Goedkeuring van de op 19 november 2010 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake verbetering van de samenwerking bij het voorkomen en bestrijden van ernstige criminaliteit (Trb. 2010, 321))

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

34 182 (Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (wijzigingen naar aanleiding van evaluatie, nascholing beroepschauffeurs, bestuursrechtelijke handhaving en enkele verbeteringen))

33 141 (Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)

30 579 (voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting van het debat zal in overleg met de initiatiefnemer worden gepland)

31 045 (voorstel van wet van het lid Koşer Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg i.v.m. de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

31 362 (voorstel van wet van het lid Van Tongeren; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

33 587 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

32 334 (voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

33 922 (voorstel van wet van het lid Yücel tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en het Burgerlijk Wetboek om gelijke beloning van mannen en vrouwen te bevorderen) (re- en dupliek)

34 424 (Goedkeuring van het op 19 april 2015 te Washington tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Malawi tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (Trb. 2015, 75 en Trb. 2016, 16))

34 471 (Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de modernisering van het speelcasinoregime)

Te agenderen debatten

1. Debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen (Ouwehand) (Minister VWS, Staatssecretaris EZ en Staatssecretaris I&M)

2. Debat over burgerparticipatie (Bergkamp) (Minister BZK, Staatssecretaris VWS en Staatssecretaris SZW)

3. Debat over het WRR rapport «Naar een voedselbeleid» (Klaver) (Staatssecretaris EZ en Minister VWS)

4. Debat over het bericht dat de metingen van stikstofdepositie op natuur veel lager zijn (Geurts) (Staatssecretaris I&M en Staatssecretaris EZ) (agenderen na ommekomst van een aantal rapporten die verschijnen rond de zomer)

5. Debat over de kritiek van Turkije op het Nederlandse integratiebeleid (De Roon) (Minister BuZa en Minister SZW)

6. Debat over de berichtgeving rond het intrekken van visa van imams (Segers) (Minister V&J, Minister SZW, Minister BuZa, Minister BZK)

7. Debat over de groei van het aantal megastallen in Nederland en over intensieve veehouderij en de gezondheid van omwonenden (Grashoff) (Staatssecretaris EZ, Minister VWS)

8. Debat over de gevolgen van TTIP (Thieme) (Minister BuHa/OS, Staatssecretaris EZ)

9. Debat over voedselveiligheid (Smaling) (Staatssecretaris EZ en Minister VWS)

10. Debat over de kabinetsreactie op het IBO «Zelfstandigen zonder personeel» (Voortman) (Ministers SZW en EZ)

11. Debat over de screening bij de politie (Segers) (Minister V&J)

12. Debat over overheden die steeds later rekeningen betalen (Graus) (Minister EZ)

13. Debat over het faillissement van Meavita (Van Gerven) (Staatssecretaris en Minister VWS)

14. Debat over het bericht dat het Slotervaartziekenhuis verdiende op de productie van heroïne (Bruins Slot) (Minister VWS)

15. Debat over bed, bad en brood (Voortman) (Staatssecretaris V&J)

16. Debat over weigering van zorg aan mensen die thuis willen sterven (Agema) (Staatssecretaris VWS)

17. Debat over de ongelijkheid in Nederland (Klaver) (Minister SZW, Staatssecretaris Financiën)

18. Debat over aanhoudende incidenten op chemiepark Moerdijk (Van Veldhoven) (Staatssecretaris I&M)

19. Debat over een toename van het aantal verwarde personen (Dik-Faber) (Minister VWS, Minister V&J)

20. Debat over het bericht dat ouders zich door scholen onder druk voelen gezet om hun kind te medicaliseren (Leijten) (Staatssecretaris OCW)

21. Debat over onterecht uitgegeven vergunningen voor de export van verarmd uranium naar Rusland (Sjoerdsma) (Minister I&M, Minister BuHa-OS)

22. Debat over de persvrijheid in Turkije (De Roon) (Minister BuZa)

23. Debat over de vermogensrendementsheffing en de renteverlaging door de ECB (Bashir) (Minister Financiën, Staatssecretaris Financiën, Staatssecretaris SZW)

24. Debat over de mogelijke sluiting van gevangenissen (Van Toorenburg) (Staatssecretaris V&J)

25. Debat over omwonenden van een chemiebedrijf in Dordrecht die jarenlang zijn blootgesteld aan een giftige stof (Van Tongeren) (Staatssecretaris I&M)

26. Debat over maatwerk in de zorg (Potters) (Staatssecretaris VWS)

27. Debat over het duurzaam inkoopbeleid van de overheid (Van Veldhoven) (Minister EZ en Staatssecretaris I&M)

28. Debat over gezondheidsschade die is opgelopen door werknemers van DuPont (Tanamal) (Minister SZW)

29. Debat over de controles op zware verkeersovertredingen (Visser) (Minister V&J)

30. Debat over de biologische landbouw in Nederland (Dik-Faber) (Staatssecretaris EZ)

31. Debat over de import van Russisch aardgas (Sjoerdsma) (Minister BuZa)

32. Debat over de omgang met privacygevoelige gegevens door gemeenten (Voortman) (Minister BZK)

33. Debat over de consequenties van de uitspraak van het Europees hof voor de rechten van de mens voor het Statuut (Bosman) (Minister BZK)

34. Debat over milieuzones (Visser) (Staatssecretaris I&M)

35. Debat over het rapport over de opsporing in Nederland (Van Toorenburg) (Minister V&J)

36. Debat over uitspraken van de Staatssecretaris EZ over het Europese landbouwsubsidiestelsel (Geurts) (Staatssecretaris EZ)

37. Debat over de huurtoeslag (Bashir) (Minister W&R)

38. Debat over toezicht van gemeenten op kinderdagverblijven (Yücel) (Minister SZW)

39. Debat over discriminatie en racisme in Nederland (Marcouch) (Minister V&J, Minister SZW)

40. Debat over 38 kinderen die onwettig in een gesloten jeugdinstelling zitten (Bergkamp) (Staatssecretaris VWS)

41. Debat over meer doden door de Q-koortsepidemie (Thieme) (Staatssecretaris EZ, Minister VWS)

42. Debat over Mijnbouw (Van Tongeren) (Minister EZ)

43. Debat over bebouwing aan de Nederlandse kust (Koşer Kaya) (Minister I&M)

44. Debat over het toekomstig energiebeleid (Van Tongeren) (Minister EZ)

45. Debat over de uitvoering van moties over een marktconsultatie en openbaar aanbesteden (Ziengs) (Minister OCW)

46. Debat over oneigenlijke winsten van kleine zorg-bv’s (Agema) (Staatssecretaris VWS)

47. Debat over de werking van de Wet werk en zekerheid (Van Weyenberg) (Minister SZW)

48. Debat over kinderen met complexe stoornissen die worden doorgeschoven tussen ggz-instellingen (Bergkamp) (Staatssecretaris VWS)

49. Debat over geldstromen vanuit salafistische organisaties (Pieter Heerma) (Minister SZW)

50. Debat over het bericht dat de EU rekeningrijden wil invoeren (Madlener) (Minister I&M)

51. Debat over de personeelstekorten in de zorg (Agema) (Staatssecretaris VWS)

52. Debat over het kabinetsplan over de reductie van CO2-uitstoot (Voortman) (Staatssecretaris I&M)

53. Debat over de rechtspositie van burgers na de overgang van de zorg naar gemeenten (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

54. Debat over het kernafval in Petten (Dik-Faber) (Minister I&M)

55. Debat over het bericht dat meer zware criminelen hun straf ontlopen (Helder) (Minister V&J)

56. Debat over de oordelen van rechters in misbruikzaken (Van Toorenburg) (Minister V&J)

57. Debat over het bericht dat tien procent van de Nederlanders zorg om financiële redenen mijdt (Leijten) (Minister VWS)

58. Debat over de onafhankelijkheid van inspecties op het gebied van externe veiligheid (Van Veldhoven) (Minister I&M, Minister SZW)

59. Debat over het CETA-verdrag (Jasper van Dijk) (Minister BuHa-OS)

60. Debat over financiering van terrorisme via fraudecarrousels (Omtzigt) (Minister V&J, Staatssecretaris Financiën)

61. Debat over het RSJ-advies «Bezinning Interlandelijke Adoptie» (Bergkamp (Staatssecretaris V&J)

62. Debat over het afschaffen van de snelwegpolitie (Hoogland) (Minister V&J, Minister I&M)

63. Debat over de situatie bij het Europees Octrooibureau (Gesthuizen) (Staatssecretaris EZ)

64. Debat over de situatie rondom DELTA N.V. in Zeeland (Jan Vos) (Minister EZ)

65. Debat over de toekomst van de langdurige wijkverpleging (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

66. Debat over het bericht dat de overheid de strijd tegen drugscriminelen verliest (Bergkamp) (Minister V&J)

67. Debat over het bericht dat kinderen in de jeugdzorg in de knel komen na hun achttiende (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

68. Debat over het abortuscijfer in Nederland (Dik-Faber) (Minister VWS)

69. Debat over de stand van de Maas naar aanleiding van de aanvaring bij de stuw in Grave (Van Helvert) (Minister I&M)

70. Debat over het niet uitvoeren van de aangenomen motie-Smaling/Jan Vos (31 239, nr. 246) over de Drentse Veenkoloniën (Smaling) (Minister EZ)

71. Debat over de uitvoering van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen (Van Weyenberg) (Minister SZW)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over illegale dierenhandel in Nederland (Graus) (Staatssecretaris EZ, Minister V&J)

2. Dertigledendebat over aangiftes bij de politie die niet worden onderzocht (Oskam) (Minister V&J)

3. Dertigledendebat over de inspanningen van de Nederlandse regering t.a.v. twee gedetineerden in het buitenland (Omtzigt) (Minister BuZa)

4. Dertigledendebat over de regeldruk in de zorg (Keijzer) (Minister en Staatssecretaris VWS)

5. Dertigledendebat over verwarde huurders die voor overlast zorgen (Bashir) (Minister W&R, Minister VWS)

6. Dertigledendebat over het SER-advies over de peuteropvang Siderius) (Minister SZW)

7. Dertigledendebat over de MRSA-bacterie (Thieme) (Minister VWS, Staatssecretaris EZ)

8. Dertigledendebat over het rapport van de Kinderombudsman over jeugdinstellingen (Bergkamp) (Staatssecretaris VWS, Staatssecretaris V&J)

9. Dertigledendebat over boetes aan buitenlandse verkeersovertreders (Van Toorenburg) (Minister V&J)

10. Dertigledendebat over tariefverschillen bij de inkoop van zorg door gemeenten (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

11. Dertigledendebat over het rapport van de Nationale ombudsman over het verdwijnen van de blauwe envelop (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

12. Dertigledendebat over de structuurindeling rond het spoor (Van Tongeren) (Staatssecretaris I&M)

13. Dertigledendebat over 18-plussers met verstandelijke beperkingen (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

14. Dertigledendebat over Syrische kindbruiden in Nederland (Van Toorenburg) (Staatssecretaris V&J)

15. Dertigledendebat over de missie in Mali (Knops) (Minister BuZa, Minister Defensie)

16. Dertigledendebat over niet aangevraagde toeslagen van de Belastingdienst (Bashir) (Staatssecretaris Financiën)

17. Dertigledendebat over het bericht dat De Lelie zorggroep stopt met wijkverpleging in Zwolle en Amersfoort (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

18. Dertigledendebat over het bericht dat de Belastingdienst informatie achterhield voor het gerechtshof en de Hoge Raad (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

19. Dertigledendebat over het afschaffen van de visumplicht voor de Turken (Omtzigt) (Minister-President, Minister BuZa)

20. Dertigledendebat over de ijssmelt van Antarctica en de gevolgen daarvan voor het Deltaplan (Van Tongeren) (Minister I&M)

21. Dertigledendebat over het rapport van de Nationale ombudsman over schuldhulpverlening (Schouten) (Staatssecretaris SZW)

22. Dertigledendebat over het vluchtelingenakkoord tussen de EU en Turkije (Keijzer) (Staatssecretaris V&J)

23. Dertigledendebat over de regionale spoedeisende zorg (Bruins Slot) (Minister VWS)

24. Dertigledendebat over gemeenten die schulden van jongeren overnemen (Van ‘t Wout) (Staatssecretaris SZW)

25. Dertigledendebat over een Oekraïense «plofkipfabriek» in Veenendaal (Van Gerven) (Staatssecretaris EZ)

26. Dertigledendebat over de erkenning van de Armeense genocide door Duitsland (Voordewind) (Minister BuZa)

27. Dertigledendebat over het bericht dat de FNV een asbestgeval bewust buiten de openbaarheid heeft gehouden (Moors) (Minister SZW)

28. Dertigledendebat over kinderrechten in Nederland (Bergkamp) (Staatssecretaris VWS)

29. Dertigledendebat over AOW-gerechtigden in door Israël bezet gebied (Ulenbelt) (Minister SZW)

30. Dertigledendebat over investeringsprojecten in infrastructuur (Monasch) (Minister EZ)

31. Dertigledendebat over het bericht dat Milieudefensie uit het Convenant weidegang is gestapt (Van Gerven) (Staatssecretaris EZ, Minister VWS)

32. Dertigledendebat over het bericht dat hogere snelheid op de snelweg tot meer doden leidt (Van Tongeren) (Minister I&M)

33. Dertigledendebat over de uitspraak van de Minister-President over de Wet Werk en Zekerheid (Ulenbelt) (Minister-President, Minister SZW)

34. Dertigledendebat over de zorgkosten voor chronisch zieken (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

35. Dertigledendebat over de kwaliteit van de inburgering van vluchtelingen (Karabulut) (Minister SZW)

36. Dertigledendebat over de wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg (Van Gerven) (Minister VWS)

37. Dertigledendebat over het bericht dat de AOW-leeftijd verder wordt verhoogd (Ulenbelt) (Minister SZW)

38. Dertigledendebat over de besteding van zorggeld door gemeenten (Leijten) (Staatssecretaris VWS, Minister BZK)

39. Dertigledendebat over aanbieders van taalles aan inburgeraars (Van Meenen) (Minister SZW)

40. Dertigledendebat over het bericht dat het kabinet wist van het afwijzen van het fosfaatplan (Geurts) (Staatssecretaris EZ)

41. Dertigledendebat over een verstandelijk beperkt meisje dat onterecht opgesloten zat in een zorginstelling (Potters) (Staatssecretaris VWS)

42. Dertigledendebat over het bericht dat de inburgering faalt (Pieter Heerma) (Minister SZW)

43. Dertigledendebat over het bericht dat de veiligheid van Schiphol in gevaar komt door een tekort aan marechaussees (Belhaj) (Minister V&J)

Wetgevings- en notaoverleggen

Maandag 30 januari 2017 van 10.00 uur tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over gelijke kansen in het onderwijs en Schoolkosten

Maandag 30 januari 2017 van 11.00 uur tot 13.00 uur en maandag 6 februari 2017 van 13.00 uur tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Economische Zaken over de initiatiefnota van de leden Van Gerven, Grashoff en Koşer Kaya: «Wei voor de koe» (Kamerstuk 34 313)

Recesperiodes

Krokusreces 2017 (tevens verkiezingsreces): vrijdag 24 februari t/m maandag 20 maart 2017

Verkiezingen Tweede Kamer: 15 maart 2017

Meireces 2017: vrijdag 21 april t/m maandag 8 mei 2017

Koningsdag: donderdag 27 april 2017

Hemelvaart: donderdag 25 mei 2017

2e Pinksterdag: maandag 5 juni 2017

Zomerreces 2017: vrijdag 7 juli t/m maandag 4 september 2017

Herfstreces 2017: vrijdag 13 oktober t/m maandag 23 oktober 2017

Kerstreces 2017: vrijdag 22 december 2017 t/m maandag 15 januari 2018

Krokusreces 2018: vrijdag 23 februari t/m maandag 5 maart 2018

Gemeenteraadsverkiezingen: woensdag 21 maart 2018 (geen avondvergadering op dinsdag 20 maart en geen vergadering op woensdag 21 maart 2018, de gehele dag).

Meireces 2018: vrijdag 27 april t/m maandag 14 mei 2018

Koningsdag: vrijdag 27 april 2018

Hemelvaart: donderdag 10 mei 2018

2e Pinksterdag: maandag 21 mei 2018

Zomerreces 2018: vrijdag 6 juli t/m maandag 3 september 2018