Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734646 nr. 3

34 646 EU-voorstel: Europees reisinformatie- en autorisatiesysteem ETIAS COM (2016) 731

Nr. 3 BRIEF VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR EUROPESE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 26 januari 2017

Hierbij meld ik u dat de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie heeft geadviseerd het parlementair behandelvoorbehoud, zoals vastgelegd bij het EU-voorstel: Europees reisinformatie- en autorisatiesysteem ETIAS COM (2016) 731 met de volgende afspraken formeel te beëindigen:

 • 1. De Kamer wordt per brief geïnformeerd over belangrijke vorderingen in de onderhandelingen op dit dossier, zo mogelijk via de geannoteerde agenda's.

 • 2. De Kamer wordt daarbij in het bijzonder geïnformeerd over ontwikkelingen ten aanzien van:

  • a. de verhouding tussen dit voorstel en de reeds bestaande vormen van informatie-uitwisseling;

  • b. de haalbaarheid van het voorstel;

  • c. bescherming van privacy en het uitgangspunt dat maatregelen niet verder gaan dan noodzakelijk;

  • d. de vijfjarige geldigheidsduur van de autorisatie en het houden van zicht op ontwikkelingen die zich in de tussentijd voordoen;

  • e. de kosten van het systeem.

De vastgestelde afspraken zijn in bijgaande conceptbrief aan de Minister van Buitenlandse Zaken en in afschrift aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie vastgesteld1.

Namens de vaste commissie voor Europese Zaken verzoek ik u dit advies en de bijgaande conceptbrief ter besluitvorming aan de Tweede Kamer voor te leggen.

De voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, Azmani


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl