Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734376 nr. 10

34 376 Initiatiefnota van de leden Bouwmeester en Oosenbrug: «Lobby in daglicht: luisteren en laten zien»

Nr. 10 MOTIE VAN DE LEDEN RECOURT EN VOORTMAN

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 23 januari 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat een goede overheid een open overheid is die haar burgers betrekt vanuit algemeen belang;

overwegende dat er geen spelregels zijn over hoe de overheid omgaat met belangenbehartiging;

overwegende dat een evenwichtige afweging van belangen de kwaliteit en het draagvlak van de uitkomst vergroot;

van mening dat de Kamer haar controlerende taak beter kan vervullen indien openbaar is welke belangenafweging is gemaakt;

overwegende dat enkele ministeries, zoals Financiën, stappen zetten in reguleren en faciliteren van omgang met belangenbehartigers, maar er geen rijksbrede werkwijze is;

van mening dat huidige methoden van inspraak zoals Linkedln-groepen en de internetconsultatie vooral voor insiders toegang tot beïnvloeding bieden;

van mening dat voor een gemiddelde burger niet inzichtelijk is in welke fase een wet zich bevindt en hoe en wanneer invloed uitgeoefend kan worden;

verzoekt de regering, een analyse te maken, gevolgd door een breed gedragen voorstel over de omgang met belangenbehartigers, zodat de toegang tot de ministers en hun ambtelijk apparaat gelijkwaardiger en breder wordt;

verzoekt de regering tevens, een jaarlijkse effectmonitor uit te voeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Recourt

Voortman