Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-2017

Agenda opgesteld 4 november 2016

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 8 november

14.00 uur

Woensdag 9 november

10.15 uur

Donderdag 10 november

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen over: moties ingediend bij Wet organisatie hoogste bestuursrechtspraak

De Voorzitter: tijdens het debat is besloten om eerst te stemmen over de ingediende moties alvorens te stemmen over het wetsvoorstel.

34 389, nr. 16

– de motie-Van Nispen c.s. over dat alle huidige bij het CBb werkzame raadsheren hun werk volgen conform het uitgangspunt «mens volgt werk»

34 389, nr. 17 (aangehouden)

– de motie-Taverne/Recourt over geen internetconsultatie voorafgaand aan de indiening van de invoeringswet

Stemmingen

4. Stemmingen in verband met:

34 389

Wijziging van de Wet op de Raad van State, de Algemene wet bestuursrecht, de Wet op de rechterlijke organisatie en enkele andere wetten in verband met de scheiding van taken binnen de Raad van State en de opheffing van de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven (Wet organisatie hoogste bestuursrechtspraak)

34 389 (bijgewerkt t/m amendement nr. 21)

GEWIJZIGDE STEMMINGSLIJST

(Wijzigingen aangegeven met *)

– artikel I, aanhef

*– gewijzigd amendement Taverne/Recourt (20,I) over het niet kunnen benoemen van leden van de Raad van State in de Afdeling bestuursrechtspraak en het eenmaal wijzigen van de benoeming van staatsraden

– onderdeel A

*– gewijzigd amendement Taverne/Recourt (20,II)

– onderdeel B

*– gewijzigd amendement Taverne/Recourt (20,III)

– onderdeel C

*– gewijzigd amendement Taverne/Recourt (20,IV)

– onderdeel D

– onderdelen E en Ea

*– gewijzigd amendement Taverne/Recourt (20,V) (invoegen onderdeel Eb)

*– gewijzigd amendement Taverne/Recourt (20,VI)

– onderdeel F

– amendement Taverne/Recourt (13) over het behouden van artikel 42, vierde lid, Wet op de RvS

– onderdeel G

– artikel I

– artikelen II en III

– artikel IV, aanhef

– amendement Van Nispen c.s. (10,II) over een Bijzonder bestuursrechtelijk gerechtshof

 • Indien 10 verworpen:

 • – amendement Van Nispen c.s. (11,I) over een Sociaal bestuursrechtelijk gerechtshof

– onderdeel A

– onderdelen B t/m E

– amendement Van Nispen c.s. (10,III)

 • Indien 10 verworpen:

 • – amendement Van Nispen c.s. (11,II)

– onderdeel F

– onderdeel G

– amendement Van Nispen c.s. (10,IV)

 • Indien 10 verworpen:

 • – amendement Van Nispen c.s. (11,III)

– onderdeel H

– amendement Van Nispen c.s. (10,V)

 • Indien 10 verworpen:

 • *– gewijzigd amendement Van Nispen c.s. (21,II) over concentratie van zaken van het Cbb bij het gerechtshof Den Haag

 • – amendement Van Nispen c.s. (11,IV)

– onderdeel I

– artikel IV

– amendement Van Nispen c.s. (10,VI) (invoegen artikel IVa)

 • Indien 10 verworpen:

 • – amendement Van Nispen c.s. (11,V) (invoegen artikel IVa)

– artikel V, onderdeel A

 • Indien 10 verworpen:

 • – amendement Van Nispen c.s. (11,VI) (invoegen onderdelen Aa t/m Ac)

– onderdeel B

– amendement Van Nispen c.s. (10,VII)

 • Indien 10 verworpen:

 • – amendement Van Nispen c.s. (11,VII)

– onderdeel C

– amendement Van Nispen c.s. (10,VIII)

 • Indien 10 verworpen:

 • – amendement Van Nispen c.s. (11,VIII)

– onderdeel D

– amendement Van Nispen c.s. (10,IX) (invoegen onderdelen Da en Db)

 • Indien 10 verworpen:

 • – amendement Van Nispen c.s. (11,IX) (invoegen onderdelen Da en Db)

– onderdelen E t/m I

– artikel V

– artikelen VI en VII

– amendement Van Nispen c.s. (10,X)

 • Indien 10 verworpen:

 • – amendement Van Nispen c.s. (11,X)

– artikel VIII

– amendement Van Nispen c.s. (10,XI)

 • Indien 10 verworpen:

 • *– gewijzigd amendement Van Nispen c.s. (21,III)

– artikel IX

– amendement Van Nispen c.s. (10,XII)

 • Indien 10 verworpen:

 • *– gewijzigd amendement Van Nispen c.s. (21,IV)

– artikel X

– artikel XI

– amendement Van Nispen c.s. (10,XIII)

 • Indien 10 verworpen:

 • *– gewijzigd amendement Van Nispen c.s. (21,V)

– artikel XII

– artikelen XIII en XIV

– amendement Van Nispen c.s. (10,XIV)

 • Indien 10 verworpen:

 • *– gewijzigd amendement Van Nispen c.s. (21,VI)

– artikel XV

– artikel XVI, aanhef

– amendement Van Nispen c.s. (10,XV)

 • Indien 10 verworpen:

 • *– gewijzigd amendement Van Nispen c.s. (21,VII)

– onderdeel A

– amendement Van Nispen c.s. (10,XVI)

 • Indien 10 verworpen:

 • *– gewijzigd amendement Van Nispen c.s. (21,VIII)

– onderdeel B

– amendement Van Nispen c.s. (10,XVII)

 • Indien 10 verworpen:

 • *– gewijzigd amendement Van Nispen c.s. (21,IX)

– onderdeel C

– amendement Van Nispen c.s. (10,XVIII)

 • Indien 10 verworpen:

 • *– gewijzigd amendement Van Nispen c.s. (21,X)

– onderdeel D

– gewijzigd amendement Van Nispen c.s. (10,XIX)

 • Indien 10 verworpen:

 • *– gewijzigd amendement Van Nispen c.s. (21,XI)

– onderdeel E

– artikel XVI

– artikel XVII, aanhef

– amendement Van Nispen c.s. (10,XX)

 • Indien 10 verworpen:

 • *– gewijzigd amendement Van Nispen c.s. (21,XII)

– onderdeel A

– amendement Van Nispen c.s. (10,XXI)

 • Indien 10 verworpen:

 • *– gewijzigd amendement Van Nispen c.s. (21,XIII)

– onderdeel B

– amendement Van Nispen c.s. (10,XXII)

 • Indien 10 verworpen:

 • *– gewijzigd amendement Van Nispen c.s. (21,XIV)

– onderdeel C

– amendement Van Nispen c.s. (10,XXIII)

 • Indien 10 verworpen:

 • *– gewijzigd amendement Van Nispen c.s. (21,XV)

– onderdeel D

– amendement Van Nispen c.s. (10,XXIV)

 • Indien 10 verworpen:

 • *– gewijzigd amendement Van Nispen c.s. (21,XVI)

– onderdeel E

– artikel XVII

– artikel XVIII, aanhef

– amendement Van Nispen c.s. (10,XXV)

 • Indien 10 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Van Nispen c.s. (21,XVII)

– onderdeel A

– amendement Van Nispen c.s. (10,XXVI)

 • Indien 10 verworpen:

 • *– gewijzigd amendement Van Nispen c.s. (21,XVIII)

– onderdeel B

– amendement Van Nispen c.s. (10,XXVII)

 • Indien 10 verworpen:

 • *– gewijzigd amendement Van Nispen c.s. (21,XIX)

– onderdeel C

– artikel XVIII

– artikel XIX, aanhef

– amendement Van Nispen c.s. (10,XXVIII)

 • Indien 10 verworpen:

 • *– gewijzigd amendement Van Nispen c.s. (21,XX)

– onderdeel A

– amendement Van Nispen c.s. (10,XXIX)

 • Indien 10 verworpen:

 • *– gewijzigd amendement Van Nispen c.s. (21,XXI)

– onderdeel B

– amendement Van Nispen c.s. (10,XXX)

 • Indien 10 verworpen:

 • *– gewijzigd amendement Van Nispen c.s. (21,XXII)

– onderdeel C

– artikel XIX

– artikelen XX t/m XXVII

– amendement Van Nispen c.s. (10,XXXI)

 • Indien 10 verworpen:

 • – amendement Van Nispen c.s. (11,XI)

– artikel XXVIII

– amendement Van Nispen c.s. (10,XXXII)

 • Indien 10 verworpen:

 • *– gewijzigd amendement Van Nispen c.s. (21,XXIII)

– artikel XXIX

– amendement Van Nispen c.s. (10,XXXIII)

 • Indien 10 verworpen:

 • – amendement Van Nispen c.s. (11,XII)

– artikel XXX

– amendement Van Nispen c.s. (10,XXXIV)

 • Indien 10 verworpen:

 • *– gewijzigd amendement Van Nispen c.s. (21,XXIV)

– artikel XXXI

– artikelen XXXII en XXXIII

*– gewijzigd amendement Swinkels/Van Nispen (19) over gelijktijdige inwerkingtreding met de invoeringswet

– artikel XXXIV

– artikel XXXV

– amendement Van Nispen c.s. (10,I)

 • Indien 10 verworpen:

 • *– gewijzigd amendement Van Nispen c.s. (21,I)

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

5. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Vreemdelingen- en asielbeleid

19 637, nr. 2244

– de motie-Voortman c.s. over herplaatsen van 200 vluchtelingen per maand

19 637, nr. 2245

– de motie-Fritsma over geen verblijfsvergunningen verstrekken aan voor misdrijf veroordeelde asielzoekers

19 637, nr. 2246

– de motie-Sjoerdsma over afwijzen van het concept van «flexibele solidariteit»

19 637, nr. 2247

– de motie-Sjoerdsma over herstel van de gebruikelijke termijn voor de algemene asielprocedure

19 637, nr. 2248 (overgenomen)

– de motie-Voordewind c.s. over het aantal verhuizingen van minderjarige asielzoekers

19 637, nr. 2249

– de motie-Voordewind c.s. over inzicht hoe de belangen van kinderen worden meegenomen in het terugkeerbeleid

19 637, nr. 2250 (overgenomen)

– de motie-Gesthuizen c.s. over agenderen in de JBZ-Raad van de kwestie van alleenstaande minderjarige kinderen

19 637, nr. 2251

– de motie-Gesthuizen c.s. over hervestigen van mensen vanuit landen van eerste opvang

19 637, nr. 2252

– de motie-Gesthuizen c.s. over het naar Nederland halen van alleenstaande minderjarige vreemdelingen vanuit Calais en omgeving

Stemmingen

6. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Verslavingszorg

24 077, nr. 380

– de motie-Leijten over de invloed van het eigen risico op het aantal hulpvragen in de verslavingszorg

24 077, nr. 381

– de motie-Volp over bevorderen van aandacht en zorg voor de omgeving van de verslaafde

24 077, nr. 382

– de motie-Volp over het gebruik van lachgas

24 077, nr. 383

– de motie-Bergkamp over woonruimte en dagbesteding als nazorg bij verslavingsproblematiek

Stemmingen

7. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Onderhandse zorgcontracten bij thuiszorgaanbieder Alliade

23 235, nr. 168

– de motie-Keijzer/De Lange over het in beeld brengen van de financiële stromen

23 235, nr. 169

– de motie-Agema over disfunctionerende managers en dubbele petten bij toezichthouders

23 235, nr. 170

– de motie-Leijten over onderzoek door de NZa naar dochterondernemingen van zorginstellingen

Stemmingen

8. Stemmingen over: moties ingediend bij het VSO Ontwerpbesluit ter waarborging van een goede verhouding tussen de prijs voor de levering van een voorziening

De Voorzitter: mw. Leijten wenst haar motie op stuk nr. 6 te wijzigen en nader te wijzigen. De nader gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

34 504, nr. 3

– de motie-Agema over minimumprijzen voor voorzieningen in de Wmo

34 504, nr. 4

– de motie-Keijzer over onderzoek naar de geldende tarieven voor Wmo-voorzieningen

34 504, nr. 5 (ingetrokken)

– de motie-Leijten/Kooiman over de eisen aan basistarieven in de Wmo ook voor de jeugdhulp laten gelden

34 504, nr. 6 (gewijzigd en nader gewijzigd)

– de nader gewijzigde motie-Leijten over het hanteren van FWG 15 bij het opstellen van reële basistarieven

34 504, nr. 7

– de motie-Leijten over een verplichte overname-eis in het aanbestedingsbestek

Stemmingen

9. Stemmingen over: moties ingediend bij het VSO voorhang experimenten persoonsvolgende bekostiging

34 104, nr. 143

– de motie-Leijten over geen gedwongen deelname aan het experiment persoonsvolgende bekostiging

34 104, nr. 144

– de motie-Leijten over voldoende onafhankelijke cliëntondersteuning in de experimenteerregio's

34 104, nr. 145

– de motie-Leijten over de gevolgen van het experiment voor de inzet van het personeel

34 104, nr. 146

– de motie-Potters over het aanwijzen van nieuwe experimenten met persoonsvolgende bekostiging

Stemming

10. Stemming over: motie ingediend bij het VSO Tweede evaluatie procesrechtelijke bepalingen hoofdstuk 1 Crisis- en herstelwet

32 127, nr. 220 (overgenomen)

– de motie-Van Veldhoven over de versnelde uitspraaktermijn van zes maanden

Stemmingen

11. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Participatiewet

De Voorzitter: mw. Voortman wenst haar motie op stuk nr. 43 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

34 352, nr. 42

– de motie-Voortman c.s. over de alternatieve AMvB met meer experimentruimte

34 352, nr. 43 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Voortman c.s. over maximale ruimte voor gemeenten om te experimenteren

34 352, nr. 44

– de motie-Klein over de haalbaarheid van de invoering van een basisinkomen

34 352, nr. 45

– de motie-Koser Kaya over financiering van de meerkosten van de extra voorwaarden in de AMvB

34 352, nr. 46

– de motie-Siderius/Karabulut over afzien van de sterfhuisconstructie voor sociale werkbedrijven

34 352, nr. 47

– de motie-Siderius/Karabulut over intrekking van het besluit registratie inleenverbanden

Stemming

12. Stemming over: motie ingediend bij het VSO betreffende voorstellen ter versterking van de risicobeheersing en prikkelwerking Waarborgfonds Sociale Woningbouw

29 453, nr. 428

– de motie-Van Vliet over een gezamenlijk verticaal toezichtmodel voor het WSW en de Aw

Stemmingen

13. Stemmingen in verband met:

31 597, nr. 12

Brief van het presidium over de overdracht van de taken van de commissie voor de Rijksuitgaven aan de vaste commissie voor Financiën

De Voorzitter: ik stel voor de taken van de commissie Rijksuitgaven en het opstellen en uitvoeren van een werkprogramma Rijksuitgaven via een wijziging van het Reglement van Orde definitief aan de vaste commissie voor Financiën toe te kennen.

Stemmingen

14. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Huuraangelegenheden

27 926, nr. 270 (aangehouden)

– de motie-Ronnes over altijd mogen laten beoordelen van de huurprijs door de Huurcommissie

27 926, nr. 271

– de motie-Ronnes/Albert de Vries over maatwerkhuur voor huishoudens met vijf of meer personen

27 926, nr. 272

– de motie-Albert de Vries/Ronnes over maatwerkhuur voor aangepaste of geclusterde woningen

27 926, nr. 273

– de motie-Albert de Vries over kosten van verduurzaming in rekening brengen bij de huurder

Stemmingen

15. Stemmingen in verband met:

34 541, nr. 4

Brief van het presidium over een adviesaanvraag aan de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken

De Voorzitter: ik stel voor conform het voorstel van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie te besluiten, en de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken een advies te vragen inzake het initiatiefwetsvoorstel van de leden Voortman en Kuiken tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het verankeren van het belang van het kind.

Stemmingen

16. Stemmingen in verband met:

34 443

Wijziging van de Wet tot veiling van bepaalde verkooppunten van motorbrandstoffen in verband met het verstrekken van gegevens ten behoeve van het biedboek voor de veiling van bepaalde verkooppunten van motorbrandstoffen (Wet aanvullende biedboekgegevens)

34 443 (bijgewerkt t/m amendement nr. 8)

– artikel I, aanhef

– amendement De Caluwé (7,I) over het niet verstrekken van gegevens over de shopomzet ten behoeve van het biedboek

– onderdeel A

– amendement De Caluwé (7,II)

– amendement Koolmees (8) over het uitsplitsen van gegevens per jaar

– onderdeel B

– artikel I

– artikelen II en III

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

17. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Kinderopvang

De Voorzitter: mw. Voortman wenst haar motie op stuk nr. 315 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

31 322, nr. 314

– de motie-Voortman c.s. over een overzicht van de indicatoren uit het landelijk model risicoprofiel

31 322, nr. 315 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Voortman c.s. over kinderopvanglocaties met een structureel verhoogd risico

31 322, nr. 316

– de motie-Van 't Wout over het duidelijk formuleren van het beoogde maatschappelijke effect van de bestuursafspraken over de peuteropvang

Stemmingen

18. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Integratieonderwerpen

32 824, nr. 163

– de motie-Azmani c.s. over een contrastrategie ten aanzien van de Turkse diasporapolitiek

32 824, nr. 164

– de motie-Azmani c.s. over niet langer in gesprek gaan met Turks-Nederlandse organisaties voor integratiebeleid

32 824, nr. 165

– de motie-De Graaf over per direct beëindigen van de samenwerking met islamitische organisaties

32 824, nr. 166

– de motie-De Graaf over korten van gemeenten die islamitische organisaties faciliteren

32 824, nr. 167

– de motie-De Graaf over ontmantelen van islamitische organisaties met Diyanet voorop

32 824, nr. 168

– de motie-Marcouch over intensiveren van de contacten met de Turks-Nederlandse gemeenschap

32 824, nr. 169

– de motie-Van Meenen over een kwalitatief hoogwaardig publiek aanbod aan inburgeringstrajecten

32 824, nr. 170

– de motie-Pieter Heerma/Keijzer over het strafbaar stellen van de verheerlijking van terroristisch geweld

32 824, nr. 171

– de motie-Öztürk over het tegengaan van het stigmatiseren van Turkse Nederlanders

Stemmingen

19. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Landelijk Beeld Jaarwisseling 2015–2016

28 684, nr. 480

– de motie-Ouwehand over toewerken naar een algemeen verbod op consumentenvuurwerk.

28 684, nr. 481

– de motie-Ouwehand over verdere beperking van de afsteektijden voor vuurwerk

28 684, nr. 482

– de motie-Marcouch over het keurmerk de VuurwerkCheck verplicht stellen

28 684, nr. 483

– de motie-Van Tongeren over een meldpunt voor vuurwerkoverlast

28 684, nr. 484

– de motie-Van Nispen/Kooiman over een grondige evaluatie van de vuurwerkvrije zones

28 684, nr. 485

– de motie-Van Veen/Marcouch over het intensiveren van de opsporing van illegaal vuurwerk uit het buitenland

Stemmingen

20. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Sociale veiligheid in het openbaar vervoer

De Voorzitter: mw. De Boer wenst haar motie op stuk nr. 92 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

28 642, nr. 88

– de motie-Van Toorenburg/Van Helvert over een plan om alle problemen rondom sociale veiligheid veilig te kunnen melden

28 642, nr. 93 (gewijzigd, was nr. 89)

– de motie-Van Toorenburg/Van Helvert over dubbele bemensing op risicolijnen en risicomomenten

28 642, nr. 90

– de motie-Belhaj/Van Helvert over binnen zes maanden een landelijk data-analysesysteem

28 642, nr. 91 (aangehouden)

– de motie-De Boer/Hoogland over een gezamenlijke registratie en aanpak van zwartrijden in het ov

28 642, nr. 92 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-De Boer over camera's aan de buitenkant van de bus

Stemming

21. Stemming over: motie ingediend bij het VAO Onderzoek «Status: Vermist: Op zoek naar een oplossing»

33 552, nr. 24 (aangehouden)

– de motie-Helder over een aparte juridische status voor vermiste personen in het Burgerlijk Wetboek

Stemmingen

22. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Politie

29 628, nr. 669

– de motie-Kuzu over disciplinaire maatregelen voor agenten die discrimineren

29 628, nr. 670

– de motie-Kuzu over meer armslag voor politie en Openbaar Ministerie om daders van discriminatie en racisme op te sporen

29 628, nr. 671

– de motie-Van Toorenburg c.s. over uitbreiden van het onderzoek naar de Minister en het Ministerie van V en J

29 628, nr. 672

– de motie-Van Toorenburg c.s. over lopende het onderzoek geen gebruikmaken van de diensten van de voormalig korpschef

29 628, nr. 673

– de motie-Van Nispen/Kooiman over werving voor de politieacademie die leidt tot een beter diversiteitsbeleid

Stemmingen

23. Stemmingen in verband met:

33 542

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie

33 542 (bijgewerkt t/m amendement nr. 34)

– artikel I, aanhef

– amendement Segers (11) over aanwijzing gebieden

– gewijzigd amendement Van Toorenburg (25) over langer bewaren kentekengegevens

 • Indien 25 verworpen:

 • – amendement Van Wijngaarden/Van der Staaij (32) over langer bewaren kentekengegevens

  • Indien 25 en 32 verworpen:

  • – amendement Segers/Schouw (12) over een bewaartermijn van twee weken

– nader gewijzigd amendement Van Tongeren (34) over beslissing raadpleging gegevens bij rechter-commissaris

 • N.B. Indien zowel amendement 29 als amendement 25 of 32 wordt aangenomen, wordt in artikel I artikel 126jj als volgt gewijzigd:

 • – In het derde lid wordt «de officier van justitie» vervangen door: de officier van justitie, na schriftelijke machtiging, op vordering van de officier van justitie te verlenen door de rechter-commissaris.

 • – Lid 3a komt te luiden:

 • 3a. Vanaf vier weken na vastlegging kan het bevel slechts worden gegeven in het belang van het onderzoek.

– amendement Segers (9) over een lichte voorhangbepaling inzet technisch hulpmiddel

– artikel I

– gewijzigd amendement Van Wijngaarden/Van Toorenburg (28) (invoegen artikel Ia) over aanvang termijn

– amendement Oosenbrug (26) (invoegen artikel Ia) over termijn bekendmaking beschikking

 • N.B. Indien zowel amendement 28 als amendement 26 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

– artikel II, aanhef

– amendement Segers (8) over een lichte voorhangbepaling bij KB over permanente werking

– amendement Van Wijngaarden/Oosenbrug (33) over uitbreiding van de evaluatiebepaling.

– artikel II

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemming

24. Stemming over: motie ingediend bij Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie

33 542, nr. 31 (gewijzigd, was nr. 30 en ingetrokken)

– de motie-Verhoeven over een AMvB met de instanties die ANPR-gegevens mogen gebruiken

Stemmingen

25. Stemmingen over: moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) en Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2017

34 550-XII, nr. 20 (overgenomen)

– de motie-Van Tongeren c.s. over het stimuleren van een effectieve doorstroming van verkeer

34 550-XII, nr. 21

– de motie-Van Tongeren over de renovatie of verwijdering van bestaande bebouwing in het Kustpact

34 550-XII, nr. 22

– de motie-Van Tongeren over het versterken van de regierol van gemeenten en provincies op klimaat- en energiegerelateerde onderwerpen

34 550-XII, nr. 23

– de motie-Smaling c.s. over maatregelen om ronselaars en louche taxichauffeurs op Schiphol te weren

34 550-XII, nr. 24 (ingetrokken)

– de motie-Smaling/Van Veldhoven over onderzoek naar de mogelijkheden voor één overkoepelende regeling asbestsanering

34 550-XII, nr. 25

– de motie-Smaling over de overstap van betalen voor bezit naar betalen voor gebruik

34 550-XII, nr. 26

– de motie-Visser/Hoogland over de inzet van basisteams

34 550-XII, nr. 27 (overgenomen)

– de motie-Visser/Hoogland over de veiligheid op provinciale en gemeentelijke wegen

34 550-XII, nr. 28 (overgenomen)

– de motie-Visser over de doorstroming op het wegennet

34 550-XII, nr. 29 (overgenomen)

de motie-Visser over het toepassen van rode kruizen bij incidenten en wegwerkzaamheden

34 550-XII, nr. 30

– de motie-Remco Dijkstra over woningcorporaties stimuleren om hun woningvoorraad te verduurzamen

34 550-XII, nr. 31

– de motie-Remco Dijkstra over het voorkómen van een aparte Europese beprijzing van uitstoot bij Europese luchtvaartmaatschappijen

34 550-XII, nr. 32

– de motie-Remco Dijkstra/Cegerek over het wegnemen van belemmeringen voor ondernemers in het mkb en voor start-ups

34 550-XII, nr. 33

– de motie-Remco Dijkstra over een plan van aanpak voor de sanering van asbest

34 550-XII, nr. 34

– de motie-Van Helvert c.s. over de compensatieregeling voor bestelbusjes

34 550-XII, nr. 35 (overgenomen)

– de motie-Van Helvert over een actieplan voor de vermindering van verkeersslachtoffers met expliciet aandacht voor smartphonegebruik

34 550-XII, nr. 36

– de motie-Cegerek c.s. over het Actieplan Luchtkwaliteit breder inzetten dan alleen in Rotterdam en Amsterdam

34 550-XII, nr. 37

– de motie-Cegerek c.s. over het ondersteunen van het project Smart Delta Resources

34 550-XII, nr. 38

– de motie-Hoogland/Van Veldhoven over het rijkswagenpark inzetten voor een proefproject met elektrische deelauto's

34 550-XII, nr. 39

– de motie-Hoogland/Visser over oplossingen over de modaliteiten heen voor stedelijke bereikbaarheid

34 550-XII, nr. 40 (aangehouden)

– de motie-Hoogland over een transitie van ProRail zonder nadelige invloed op arbeidsvoorwaarden

34 550-XII, nr. 41

– de motie-Madlener over het halveren van de motorrijtuigenbelasting

34 550-XII, nr. 42

– de motie-Madlener over het beëindigen van ERTMS ten gunste van aanleg van wegen

34 550-XII, nr. 43

– de motie-Van Veldhoven over voldoende budget voor dubbele bemensing bij NS in 2017

34 550-XII, nr. 44

– de motie-Van Veldhoven over het oplossen van het tekort van 100.000 plaatsen voor fietsparkeren

34 550-XII, nr. 45 (aangehouden)

– de motie-Van Veldhoven over het koppelen van de verplichting tot energieaudits aan de Wet milieubeheer

34 550-XII, nr. 46

– de motie-Van Veldhoven c.s. over een nationaal luchtplan

34 550-XII, nr. 47

– de motie-Belhaj over het Infrastructuurfonds vervangen door een bereikbaarheidsfonds

34 550-XII, nr. 48 (overgenomen)

– de motie-Belhaj over het beheer en onderhoud van bruggen

34 550-XII, nr. 49

– de motie-Dik-Faber/Van Tongeren over afspraken over de restvoorraad tweetaktbrommers

34 550-XII, nr. 50

– de motie-Dik-Faber over binnen het textielconvenant afspraken maken over financieringsarrangementen

34 550-XII, nr. 51 (overgenomen)

– de motie-Houwers over gerichter controleren op snelheidsovertredingen

34 550-XII, nr. 52

– de motie-Houwers over het controleren van telefoons op recent gebruik na een verkeersongeval

Stemmingen

26. Stemmingen over: moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2017

34 550-VIII, nr. 17

– de motie-Jasper van Dijk/Siderius over een pilot om de rijksbijdrage rechtstreeks aan de schoolvestiging uit te keren

34 550-VIII, nr. 18

– de motie-Jasper van Dijk/Vermue over een limiet stellen aan de vrijwillige ouderbijdrage

34 550-VIII, nr. 19

– de motie-Jasper van Dijk/Bruins over een fonds voor de inrichting van goede technische profielen in het vmbo

34 550-VIII, nr. 20

– de motie-Jasper van Dijk/Mohandis over het maximeren van het collegegeld voor een tweede studie

34 550-VIII, nr. 21

– de motie-Duisenberg c.s. over landelijke normen waaraan loopbaanbegeleiding, studievoorlichting en studiekeuzeactiviteiten moeten voldoen

34 550-VIII, nr. 22 (aangehouden)

– de motie-Rog over de mogelijkheid om per studiepunt te betalen

34 550-VIII, nr. 23 (aangehouden)

– de motie-Rog/Van Meenen over het levenlanglerenkrediet gelijk op laten lopen met de verhoging van de AOW-leeftijd

34 550-VIII, nr. 24

– de motie-Rog/Duisenberg over de capaciteitsfixus bij de technische universiteiten

34 550-VIII, nr. 25

– de motie-Rog/Mohandis over burgerschapsonderwijs

34 550-VIII, nr. 26

– de motie-Vermue c.s. over een wettelijk doorstroomrecht van vmbo-tl naar havo

34 550-VIII, nr. 27

– de motie-Beertema over aanpassing van het kerndoel 38

34 550-VIII, nr. 28

– de motie-Beertema over de Nederlandse vlag op scholen

34 550-VIII, nr. 29

– de motie-Beertema over de planning van de afnamedatum van de centrale eindtoets

34 550-VIII, nr. 30

– de motie-Beertema over het Nederlands als voertaal in het hoger onderwijs

34 550-VIII, nr. 31

– de motie-Beertema over het voorrang geven aan Nederlandse studenten bij numerus-fixusbeleid

34 550-VIII, nr. 32

– de motie-Van Meenen over de mogelijkheid om te kiezen voor de leen- en terugbetalingsvoorwaarden binnen het studievoorschot

34 550-VIII, nr. 33 (aangehouden)

– de motie-Van Meenen over een basisbedrag voor de gemeentelijke toelagen voor studenten met een functiebeperking

34 550-VIII, nr. 34

– de motie-Van Meenen over onderzoek naar het voortbestaan van het Model European Parliament

34 550-VIII, nr. 35

– de motie-Van Meenen over de CJP-cultuurkaart ook beschikbaar stellen in de bovenbouw van het basisonderwijs

34 475-VIII, nr. 14 (aangehouden)

– de motie-Bruins/Straus over gelijkwaardigheid in het recht op bekostigd onderwijs

34 550-VIII, nr. 36 (overgenomen)

– de motie-Bruins/Jasper van Dijk over het in kaart brengen van knelpunten voor het technisch vmbo

34 550-VIII, nr. 37 (overgenomen)

– de motie-Bruins/Mohandis over een programma van aanvullende ondersteuning en begeleiding voor «stapelaars»

34 550-VIII, nr. 38

– de motie-Bruins/Van Meenen over het verhogen van het bedrag van de kwijtschelding voor studenten met een functiebeperking

34 550-VIII, nr. 39

– de motie-Bruins c.s. over het schrappen van de beoordeling van de kwaliteit van scholen op basis van de resultaten van de centrale eindtoets

34 550-VIII, nr. 40

– de motie-Grashoff/Vermue over onderzoek naar het realiseren van meer brede brugklassen

34 550-VIII, nr. 41

– de motie-Grashoff over ruimte en budget voor scholen om leerlingen begeleiding en ondersteuning te bieden

34 550-VIII, nr. 42

– de motie-Grashoff over betere beloning en carrièremogelijkheden in het primair onderwijs, gelijk aan het voortgezet onderwijs

34 550-VIII, nr. 43

– de motie-Kuzu over het garanderen van stageplaatsen voor jongeren

34 550-VIII, nr. 44

– de motie-Kuzu over een schakeljaar aan de pabo

34 550-VIII, nr. 45

– de motie-Kuzu over de ouderbetrokkenheid onder ouders met een migrantenachtergrond

34 550-VIII, nr. 46

– de motie-Van Klaveren over beëindiging van de subsidiëring van het bijzonder religieus onderwijs

Stemming

27. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het VAO Gevangeniswezen

24 587, nr. 667 (gewijzigd, was nr. 666)

– de gewijzigde motie-Kooiman over niet overgaan tot sluiting van justitiële inrichtingen

28. VAO Wapenexportbeleid (AO d.d. 25/10) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

29. VAO Kleuteronderwijs (AO d.d. 13/10) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

30. Debat over overheveling van delen van KLM naar Frankrijk met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

31. Debat over de uitslag van het Oekraïne-referendum met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

34 550-XVI

32. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2017

34 550-XVI

33. Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2017

34 246

34. Voorstel van wet van de leden Ypma, Voordewind en Rog houdende wijziging van de Wet primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra ten einde levensbeschouwelijk onderwijs en godsdienstonderwijs op openbare scholen te bekostigen (1e termijn Kamer)

34 473-(R2069)

35. Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 8 april 1979 te Wenen tot stand gekomen Statuut van de Organisatie van de Verenigde Naties voor Industriële Ontwikkeling

Langetermijnagenda

15, 16 en 17 november (week 46)

– Begroting Defensie (X)

– Belastingplan 2017 (Kamerstukken 34 552 t/m 34 556 en 34 545)

(incl. stemmingen op donderdag 17 november)

– VAO Evaluatie missies en operaties in 2015 (AO d.d. 29/09)

– VAO Zorgverzekeringswet (AO d.d. 05/10)

– VAO Water- en Hagelschade in Zuid Oost Nederland (AO d.d. 06/10)

– VAO Visserij (AO d.d. 12/10)

– VSO Geschilbeslechting zorgcontractering (Kamerstuk 29 689, nr. 774)

– VAO Arbeidsmarktbeleid (AO d.d. 27/10)

– VAO Spoor (AO d.d. 27/10)

– VAO Dierenwelzijn (AO d.d. 02/11)

– VAO Voorziening AOW-gat (AO d.d. 02/11)

34 397 (Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met een kentekenplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid, mobiele machines en daardoor voortbewogen aanhangwagens alsmede het niet meer toelaten tot het verkeer van nieuwe motorrijtuigen met beperkte snelheid) (plenaire afronding in één termijn)

34 349 (Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding)

34 402 (Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake aanscherping van de eisen met betrekking tot examencommissies in het middelbaar beroepsonderwijs en een technische aanpassing)

34 414 (voorstel van wet van het lid Klein tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet en de Participatiewet in verband met de introductie van de mogelijkheid het AOW-ouderdomspensioen geheel of gedeeltelijk eerder of later te laten ingaan (Wet flexibilisering ingangsdatum AOW))

33 861 (Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden om ten aanzien van voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren disciplinaire maatregelen op te leggen en tevens andere maatregelen te treffen) (2e termijn)

34 007 (voorstel van wet van het lid Tellegen tot wijziging van de Gemeentewet in verband met de aanpak van woonoverlast (Wet aanpak woonoverlast) (voortzetting))

34 377 (Wijziging van de Kieswet in verband met het afschaffen van de mogelijkheid voor politieke groeperingen om lijstencombinaties te vormen)

34 453 (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen)

34 494 (Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de beloningen van bestuurders)

34 548 (Wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II naar aanleiding van de evaluatie van de verhuurderheffing)

22, 23 en 24 november (week 47)

– Begroting Buitenlandse Zaken (V)

– Begroting Economische Zaken (XIII) (onderdeel Landbouw en Natuur)

34 413 (Wijziging van de Telecommunicatiewet, de Boeken 3 en 6 van het Burgerlijk Wetboek, de Algemene wet bestuursrecht alsmede daarmee samenhangende wijzigingen van andere wetten in verband met de uitvoering van EU-verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten (uitvoering EU-verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten))

34 309 (Regels met betrekking tot de terugkeer van vreemdelingen en vreemdelingenbewaring (Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring))

34 497 (Wijziging van de Wet opslag duurzame energie in verband met de vaststelling van tarieven voor 2017)

34 182 (Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (wijzigingen naar aanleiding van evaluatie, nascholing beroepschauffeurs, bestuursrechtelijke handhaving en enkele verbeteringen))

34 468 (Veegwet wonen)

34 434 (Wet verduidelijking voorschriften woonboten)

34 333 (Wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met grensoverschrijdende zorg) (antwoord 1e termijn en 2e termijn)

34 032 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot vastlegging van het recht op bronbescherming bij vrije nieuwsgaring (bronbescherming in strafzaken))

34 126 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de herziening van de regeling inzake de meerdaadse samenloop in strafzaken (herziening regeling meerdaadse samenloop in strafzaken))

34 268 (Wijziging van de Wet op de Raad voor het openbaar bestuur en intrekking van de Wet op de Raad voor de financiële verhoudingen in verband met de herinrichting van de adviesfunctie inzake de financiële verhoudingen)

34 331 (Aanpassingswet studiefinanciering BES))

29, 30 november en 1 december (week 48)

– Veiligheid en Justitie (VI)

– Begroting Binnenlandse Zaken (VII) incl. Gemeentefonds (B) en Provinciefonds (C) en Begrotingen van de overige Hoge Colleges van Staat en de Kabinetten van de Gouverneurs (IIB)

34 330 (Wijziging van wetgeving op het terrein van de zorg in verband met het invoeren van een wettelijke regeling voor gunstbetoon bij medische hulpmiddelen en enkele bepalingen over transparantie tussen beroepsbeoefenaren en bedrijven op het terrein van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen)

6, 7 en 8 december (week 49)

– Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)

– Stemmingen over alle begrotingen (amendementen en wetsvoorstellen)

34 257 (Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht teneinde de vergoeding van affectieschade mogelijk te maken en het verhaal daarvan alsmede het verhaal van verplaatste schade door derden in het strafproces te bevorderen)

33 844 (Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en enkele andere wetten in verband met het vervoer, het medisch klachtrecht en enkele andere onderwerpen)

34 429 (Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen en de Geneesmiddelenwet in verband met de uitvoering van verordening 536/2014 op het gebied van klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik)

13, 14 en 15 december (week 50)

34 387, nrs. 1 en 2 (Burgerinitiatief «Peuro»)

34 051 (voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting)

20, 21 en 22 december (week 51)

34 435 (Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het voortzetten van het streefcijfer voor een evenwichtige verdeling van de zetels van het bestuur en de raad van commissarissen van grote naamloze en besloten vennootschappen)

Kerstreces: week 52, week 1 en 2

17, 18 en 19 januari (week 3)

– Debat over het rapport van de tijdelijke commissie Breed Welvaartsbegrip (debat met de regering)

34 432 (Wijziging van de Wet wapens en munitie, de Flora- en faunawet en de Wet natuurbescherming in verband met de versterking van het stelsel ter beheersing van het legaal wapenbezit)

24, 25 en 26 januari (week 4)

31 januari, 1 en 2 februari (week 5)

7, 8 en 9 februari (week 6)

– Debat over de Staat van de Europese Unie

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

34 295 (Wet grondgebonden groei melkveehouderij) + 34 532 (Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van fosfaatrechten)

34 247 (voorstel van wet van het lid Klein tot wijziging van de Kieswet en de Wet raadgevend referendum houdende afschaffing van de kieskringen) (voortzetting)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

33 141 (Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)

30 579 (voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting van het debat zal in overleg met de initiatiefnemer worden gepland)

31 045 (voorstel van wet van het lid Koşer Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg i.v.m. de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

31 362 (voorstel van wet van het lid Van Tongeren; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

34 437, nr. 1 (Burgerinitiatief «Een dier is geen ding»)

33 587 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

32 334 (voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

33 989 (Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim)

33 922 (voorstel van wet van het lid Yücel tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en het Burgerlijk Wetboek om gelijke beloning van mannen en vrouwen te bevorderen) (re- en dupliek)

34 424 (Goedkeuring van het op 19 april 2015 te Washington tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Malawi tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (Trb. 2015, 75 en Trb. 2016, 16))

34 417- (R2068) (Goedkeuring van het op 29 oktober 2009 te Willemstad tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van de Nederlandse Antillen, en de Caymaneilanden zoals gemachtigd krachtens de volmacht van 1 september 2009 van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen (Trb. 2009, 217 en Trb. 2010, 162))

34 471 (Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de modernisering van het speelcasinoregime)

34 410, nr. 4 (Jaarverslag van de Nationale ombudsman over 2015)

Te agenderen debatten

1. Debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen (Ouwehand) (Minister VWS, Staatssecretaris EZ en Staatssecretaris I&M)

2. Debat over burgerparticipatie (Bergkamp) (Minister BZK, Staatssecretaris VWS en Staatssecretaris SZW)

3. Debat over het WRR rapport «Naar een voedselbeleid» (Klaver) (Staatssecretaris EZ en Minister VWS)

4. Debat over het bericht dat de metingen van stikstofdepositie op natuur veel lager zijn (Geurts) (Staatssecretaris I&M en Staatssecretaris EZ) (agenderen na ommekomst van een aantal rapporten die verschijnen rond de zomer)

5. Debat over de kritiek van Turkije op het Nederlandse integratiebeleid (De Roon) (Minister BuZa en Minister SZW)

6. Debat over de berichtgeving rond het intrekken van visa van imams (Segers) (Minister V&J, Minister SZW, Minister BuZa, Minister BZK)

7. Debat over Nederlandse natuurregels bovenop Europese regelgeving (Rudmer Heerema) (Staatssecretaris EZ)

8. Debat over de groei van het aantal megastallen in Nederland en over intensieve veehouderij en de gezondheid van omwonenden (Grashoff) (Staatssecretaris EZ, Minister VWS)

9. Debat over de gevolgen van TTIP (Thieme) (Minister BuHa/OS, Staatssecretaris EZ)

10. Debat over voedselveiligheid (Smaling) (Staatssecretaris EZ en Minister VWS)

11. Debat over de nieuwe informatie inzake Srebrenica (Ten Broeke) (Minister BuZa, Minister Defensie)

12. Debat over de kabinetsreactie op het IBO «Zelfstandigen zonder personeel» (Voortman) (Ministers SZW en EZ)

13. Debat over de screening bij de politie (Segers) (Minister V&J)

14. Debat over overheden die steeds later rekeningen betalen (Graus) (Minister EZ)

15. Debat over het faillissement van Meavita (Van Gerven) (Staatssecretaris en Minister VWS)

16. Debat over het bericht dat het Slotervaartziekenhuis verdiende op de productie van heroïne (Bruins Slot) (Minister VWS)

17. Debat over bed, bad en brood (Voortman) (Staatssecretaris V&J)

18. Debat over weigering van zorg aan mensen die thuis willen sterven (Agema) (Staatssecretaris VWS)

19. Debat over de ongelijkheid in Nederland (Klaver) (Minister SZW, Staatssecretaris Financiën)

20. Debat over het onderzoek naar statiegeld door de Wageningen Universiteit (Dik-Faber) (Staatssecretaris I&M)

21. Debat over aanhoudende incidenten op chemiepark Moerdijk (Van Veldhoven) (Staatssecretaris I&M)

22. Debat over schadelijke chemische stoffen in voedsel (Ouwehand) (Staatssecretaris EZ, Minister VWS)

23. Debat over een toename van het aantal verwarde personen (Dik-Faber) (Minister VWS, Minister V&J)

24. Debat over de beprijzing van Europese emissierechten (Dik-Faber) (Staatssecretaris I&M)

25. Debat over het bericht dat ouders zich door scholen onder druk voelen gezet om hun kind te medicaliseren (Leijten) (Staatssecretaris OCW)

26. Debat over onterecht uitgegeven vergunningen voor de export van verarmd uranium naar Rusland (Sjoerdsma) (Minister I&M, Minister BuHa-OS)

27. Debat over Syrië (Ten Broeke) (Minister BuZa, Minister Defensie)

28. Debat over het Vakcollege en de Werkschool (Jadnanansing) (Minister OCW)

29. Debat over de persvrijheid in Turkije (De Roon) (Minister BuZa)

30. Debat over de vermogensrendementsheffing en de renteverlaging door de ECB (Bashir) (Minister Financiën, Staatssecretaris Financiën, Staatssecretaris SZW)

31. Debat over de mogelijke sluiting van gevangenissen (Van Toorenburg) (Staatssecretaris V&J)

32. Debat over omwonenden van een chemiebedrijf in Dordrecht die jarenlang zijn blootgesteld aan een giftige stof (Van Tongeren) (Staatssecretaris I&M)

33. Debat over maatwerk in de zorg (Potters) (Staatssecretaris VWS)

34. Debat over het duurzaam inkoopbeleid van de overheid (Van Veldhoven) (Minister EZ en Staatssecretaris I&M)

35. Debat over de stijging van het aantal meldingen van seksueel geweld op scholen (Siderius) (Staatssecretaris OCW)

36. Debat over gezondheidsschade die is opgelopen door werknemers van DuPont (Tanamal) (Minister SZW)

37. Debat over de controles op zware verkeersovertredingen (Visser) (Minister V&J)

38. Debat over de biologische landbouw in Nederland (Dik-Faber) (Staatssecretaris EZ)

39. Debat over misstanden in het gevangeniswezen (Volp) (Staatssecretaris V&J)

40. Debat over de import van Russisch aardgas (Sjoerdsma) (Minister BuZa)

41. Debat over de omgang met privacygevoelige gegevens door gemeenten (Voortman) (Minister BZK)

42. Debat over duurzaamheid en arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie (Gesthuizen) (Minister BuHa-OS)

43. Debat over de consequenties van de uitspraak van het Europees hof voor de rechten van de mens voor het Statuut (Bosman) (Minister BZK)

44. Debat over Nederlandse rozenkwekers die naar Afrika vertrekken (Lodders) (Staatssecretaris EZ)

45. Debat over milieuzones (Visser) (Staatssecretaris I&M)

46. Debat over het rapport over de opsporing in Nederland (Van Toorenburg) (Minister V&J)

47. Debat over uitspraken van de Staatssecretaris EZ over het Europese landbouwsubsidiestelsel (Geurts) (Staatssecretaris EZ)

48. Debat over de huurtoeslag (Bashir) (Minister W&R)

49. Debat over toezicht van gemeenten op kinderdagverblijven (Yücel) (Minister SZW)

50. Debat over discriminatie en racisme in Nederland (Marcouch) (Minister V&J, Minister SZW)

51. Debat over 38 kinderen die onwettig in een gesloten jeugdinstelling zitten (Bergkamp) (Staatssecretaris VWS)

52. Debat over meer doden door de Q-koortsepidemie (Thieme) (Staatssecretaris EZ, Minister VWS)

53. Debat over proefboringen naar gas bij Schiermonnikoog (Van Tongeren) (Minister EZ)

54. Debat over bebouwing aan de Nederlandse kust (Koşer Kaya) (Minister I&M)

55. Debat over kerncentrale Borssele (Jan Vos) (Minister EZ)

56. Debat over de uitvoering van moties over een marktconsultatie en openbaar aanbesteden (Ziengs) (Minister OCW)

57. Debat over lekkage uit de strategische oliereserve (Van Tongeren) (Minister EZ)

58. Debat over oneigenlijke winsten van kleine zorg-bv’s (Agema) (Staatssecretaris VWS)

59. Debat over het toekomstig energiebeleid (Van Tongeren) (Minister EZ)

60. Debat over de werking van de Wet werk en zekerheid (Van Weyenberg) (Minister SZW)

61. Debat over kinderen met complexe stoornissen die worden doorgeschoven tussen ggz-instellingen (Bergkamp) (Staatssecretaris VWS)

62. Debat over geldstromen vanuit salafistische organisaties (Pieter Heerma) (Minister SZW)

63. Debat over vermeende misstanden bij een tbs-instelling in Brabant (Van Toorenburg) (Staatssecretaris V&J)

64. Debat over de belastingnaheffing voor Apple in Ierland (Grashoff) (Staatssecretaris Financiën)

65. Debat over het bericht dat de EU rekeningrijden wil invoeren (Madlener) (Minister I&M)

66. Debat over de personeelstekorten in de zorg (Agema) (Staatssecretaris VWS)

67. Debat over het kabinetsplan over de reductie van CO2-uitstoot (Voortman) (Staatssecretaris I&M)

68. Debat over de uitschrijving van leerlingen op basisscholen naar aanleiding van de het conflict in Turkije (Van Meenen) (Staatssecretaris OCW)

69. Debat over de rechtspositie van burgers na de overgang van de zorg naar gemeenten (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

70. Debat over het kernafval in Petten (Dik-Faber) (Minister I&M)

71. Debat over de zoutwinning in Twente (Van Tongeren) (Minister EZ)

72. Debat over het bericht dat meer zware criminelen hun straf ontlopen (Helder) (Minister V&J)

73. Debat over het bericht dat de energiegegevens van meer dan 2 miljoen huishoudens zijn gestolen (Van Veldhoven) (Minister EZ en Minister V&J)

74. Debat over de oordelen van rechters in misbruikzaken (Van Toorenburg) (Minister V&J)

75. Debat over het bericht dat tien procent van de Nederlanders zorg om financiële redenen mijdt (Leijten) (Minister VWS)

76. Debat over de kosten van een schoner milieu en een duurzame economie (Van Veldhoven) (Minister EZ)

77. Debat over de onafhankelijkheid van inspecties op het gebied van externe veiligheid (Van Veldhoven) (Minister I&M, Minister SZW)

78. Debat over verhoogde grondwaterstand door de gaswinning (Van Veldhoven) (Minister EZ)

79. Debat over het CETA-verdrag (Jasper van Dijk) (Minister BuHa-OS)

80. Debat over financiering van terrorisme via fraudecarrousels (Omtzigt) (Minister V&J, Staatssecretaris Financiën)

81. Debat over het RSJ-advies «Bezinning Interlandelijke Adoptie» (Bergkamp (Staatssecretaris V&J)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over illegale dierenhandel in Nederland (Graus) (Staatssecretaris EZ, Minister V&J)

2. Dertigledendebat over aangiftes bij de politie die niet worden onderzocht (Oskam) (Minister V&J)

3. Dertigledendebat over de inspanningen van de Nederlandse regering t.a.v. twee gedetineerden in het buitenland (Omtzigt) (Minister BuZa)

4. Dertigledendebat over de deal van Starbucks met de Nederlandse fiscus (Merkies) (Minister Financiën)

5. Dertigledendebat over de regeldruk in de zorg (Keijzer) (Minister en Staatssecretaris VWS)

6. Dertigledendebat over verwarde huurders die voor overlast zorgen (Bashir) (Minister W&R, Minister VWS)

7. Dertigledendebat over het SER-advies over de peuteropvang Siderius) (Minister SZW)

8. Dertigledendebat over de MRSA-bacterie (Thieme) (Minister VWS, Staatssecretaris EZ)

9. Dertigledendebat over het rapport van de Kinderombudsman over jeugdinstellingen (Bergkamp) (Staatssecretaris VWS, Staatssecretaris V&J)

10. Dertigledendebat over de storing in het tapsysteem in 2012 (Van Nispen) (Minister V&J)

11. Dertigledendebat over boetes aan buitenlandse verkeersovertreders (Van Toorenburg) (Minister V&J)

12. Dertigledendebat over tariefverschillen bij de inkoop van zorg door gemeenten (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

13. Dertigledendebat over het rapport van de Nationale ombudsman over het verdwijnen van de blauwe envelop (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

14. Dertigledendebat over de structuurindeling rond het spoor (Van Tongeren) (Staatssecretaris I&M)

15. Dertigledendebat over 18-plussers met verstandelijke beperkingen (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

16. Dertigledendebat over Syrische kindbruiden in Nederland (Van Toorenburg) (Staatssecretaris V&J)

17. Dertigledendebat over de missie in Mali (Knops) (Minister BuZa, Minister Defensie)

18. Dertigledendebat over niet aangevraagde toeslagen van de Belastingdienst (Bashir) (Staatssecretaris Financiën)

19. Dertigledendebat over het bericht dat De Lelie zorggroep stopt met wijkverpleging in Zwolle en Amersfoort (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

20. Dertigledendebat over het bericht dat de Belastingdienst informatie achterhield voor het gerechtshof en de Hoge Raad (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

21. Dertigledendebat over het afschaffen van de visumplicht voor de Turken (Omtzigt) (Minister-President, Minister BuZa)

22. Dertigledendebat over de ijssmelt van Antarctica en de gevolgen daarvan voor het Deltaplan (Van Tongeren) (Minister I&M)

23. Dertigledendebat over het rapport van de Nationale ombudsman over schuldhulpverlening (Schouten) (Staatssecretaris SZW)

24. Dertigledendebat over het besluit om Rotterdam niet voor te dragen als kandidaat voor de World Expo (Verhoeven) (Minister EZ)

25. Dertigledendebat over het screenen van asielzoekers (Voordewind) (Staatssecretaris V&J)

26. Dertigledendebat over het vluchtelingenakkoord tussen de EU en Turkije (Keijzer) (Staatssecretaris V&J)

27. Dertigledendebat over de regionale spoedeisende zorg (Bruins Slot) (Minister VWS)

28. Dertigledendebat over gemeenten die schulden van jongeren overnemen (Van ’t Wout) (Staatssecretaris SZW)

29. Dertigledendebat over een Oekraïense «plofkipfabriek» in Veenendaal (Van Gerven) (Staatssecretaris EZ)

30. Dertigledendebat over de erkenning van de Armeense genocide door Duitsland (Voordewind) (Minister BuZa)

31. Dertigledendebat over het bericht dat de FNV een asbestgeval bewust buiten de openbaarheid heeft gehouden (Moors) (Minister SZW)

32. Dertigledendebat over kinderrechten in Nederland (Bergkamp) (Staatssecretaris VWS)

33. Dertigledendebat over AOW-gerechtigden in door Israël bezet gebied (Ulenbelt) (Minister SZW)

34. Dertigledendebat over investeringsprojecten in infrastructuur (Monasch) (Minister EZ)

35. Dertigledendebat over het bericht dat Milieudefensie uit het Convenant weidegang is gestapt (Van Gerven) (Staatssecretaris EZ, Minister VWS)

36. Dertigledendebat over het bericht dat hogere snelheid op de snelweg tot meer doden leidt (Van Tongeren) (Minister I&M)

37. Dertigledendebat over de uitspraak van de Minister-President over de Wet Werk en Zekerheid (Ulenbelt) (Minister-President, Minister SZW)

38. Dertigledendebat over de zorgkosten voor chronisch zieken (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

39. Dertigledendebat over het bericht dat het aantal douanemedewerkers in Rotterdam wordt teruggebracht waardoor drugssmokkelaars vrij spel zouden krijgen (Kooiman) (Minister V&J)

40. Dertigledendebat over de kwaliteit van de inburgering van vluchtelingen (Karabulut) (Minister SZW)

41. Dertigledendebat over de wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg (Van Gerven) (Minister VWS)

42. Dertigledendebat over het bericht dat de AOW-leeftijd verder wordt verhoogd (Ulenbelt) (Minister SZW)

43. Dertigledendebat over de besteding van zorggeld door gemeenten (Leijten) (Staatssecretaris VWS, Minister BZK)

Wetgevings- en notaoverleggen

Maandag 7 november van 11.00 uur tot 23.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over het Belastingplan 2017 (voortzetting)

Maandag 7 november van 13.00 uur tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over het begrotingsonderdeel Ontwikkelingssamenwerking

Woensdag 9 november van 10.00 uur tot 21.00 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over de begrotingsonderdelen Materieel en Personeel

Maandag 14 november van 10.00 uur tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het begrotingsonderdeel Jeugdzorg

Maandag 14 november van 13.00 uur tot 20.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over het begrotingsonderdeel Water

Woensdag 16 november 2016 van 14.30 uur tot 18.30 uur

Van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over mensenrechten

Maandag 21 november 2016 van 10.00 uur tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het begrotingsonderdeel Sport en Bewegen

Maandag 21 november van 11.00 uur tot 21.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het begrotingsonderdeel Cultuur

Maandag 28 november van 11.00 uur tot 18.00 uur

Van de vaste commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het begrotingsonderdeel Media

Maandag 28 november van 11.00 uur tot 21.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over het MIRT

Maandag 12 december 2016 van 11.00 tot 14.30 uur

Van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over de Wet versterking positie curator (Kamerstuk 34 253)

Maandag 19 december van 10.00 uur tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over de algemene maatregelen van bestuur van de omgevingswet

Maandag 19 december 2016 van 12.30 uur tot 16.30 uur

Van de vaste commissie voor Economische Zaken over de initiatiefnota Geurts: «Een eerlijke boterham»

Maandag 30 januari van 11.00 uur tot 13.00 uur en maandag 6 februari van 13.00 uur tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Economische Zaken over de initiatiefnota van de leden Van Gerven, Grashoff en Koşer Kaya:«Wei voor de koe» (Kamerstuk 34 313)

Recesperiodes

Herfstreces 2016: vrijdag 14 oktober t/m maandag 24 oktober 2016

Kerstreces 2016: vrijdag 23 december 2016 t/m maandag 16 januari 2017

Krokusreces 2017 (tevens verkiezingsreces): vrijdag 24 februari t/m maandag 20 maart 2017

Verkiezingen Tweede Kamer: 15 maart 2017

Meireces 2017: vrijdag 21 april t/m maandag 8 mei 2017

Koningsdag: donderdag 27 april 2017

Hemelvaart: donderdag 25 mei 2017

2e Pinksterdag: maandag 5 juni 2017

Zomerreces 2017: vrijdag 7 juli t/m maandag 4 september 2017

Spreektijden

begrotings-

behandelingen

(stand van zaken

per 4 november 2016)

VVD:

264

minuten

PvdA:

232

minuten

SP:

156

minuten

CDA:

141

minuten

PVV:

153

minuten

D66:

130

minuten

ChristenUnie:

90

minuten

GroenLinks:

77

minuten

SGP:

87

minuten

PvdD:

84

minuten

50PLUS:

103

minuten

Groep Kuzu/Öztürk:

41

minuten

Groep Bontes/Van Klaveren:

50

minuten

Houwers:

15

minuten

Klein:

30

minuten

Van Vliet:

5

minuten