34 550 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2017

Nr. 37 MOTIE VAN DE LEDEN BRUINS EN MOHANDIS

Voorgesteld 3 november 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat gelijke kansen in het onderwijs, in het bijzonder bij de doorstoom mbo-hbo-wo, een breed gedeelde ambitie is;

overwegende dat de financiering van het hoger onderwijs de ondersteuning en begeleiding van «stapelaars», inbegrepen groepen zoals zij-instromers, in toenemende mate onder druk zet;

overwegende dat een beperkt studiesucces onder talentvolle «stapelaars» zowel het studiesucces als de kwaliteit van mbo, hbo en wo ondermijnt;

verzoekt de regering, in overleg met de universiteiten, hogescholen en studentenorganisaties tot een programma van aanvullende ondersteuning en begeleiding voor «stapelaars» en inbegrepen groepen zoals zij-instromers in het hoger onderwijs te komen, en dit te betrekken bij het begrotingsonderzoek en het actieplan gelijke kansen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bruins

Mohandis

Naar boven