34 504 Besluit houdende regels ter waarborging van een goede verhouding tussen de prijs voor de levering van een voorziening en de eisen die worden gesteld aan de kwaliteit van de voorziening en de continuïteit in de hulpverlening tussen de cliënt en de hulpverlener

Nr. 3 MOTIE VAN HET LID AGEMA

Voorgesteld 1 november 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de zo bejubelde beleidsvrijheid van gemeenten tot nu toe in vele gevallen heeft geleid tot aanbestedingen onder de kostprijs;

verzoekt de regering, de NZa opdracht te geven om minimumprijzen vast te stellen voor voorzieningen in de Wmo en deze als zodanig in de wet vast te leggen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Agema

Naar boven