34 504 Besluit houdende regels ter waarborging van een goede verhouding tussen de prijs voor de levering van een voorziening en de eisen die worden gesteld aan de kwaliteit van de voorziening en de continuïteit in de hulpverlening tussen de cliënt en de hulpverlener

Nr. 7 MOTIE VAN HET LID LEIJTEN

Voorgesteld 1 november 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat een zorgaanbieder aan wie een opdracht voor zorgverlening wordt gegund door de gemeente, verplicht is te overleggen over de overname van personeel aan de zorgaanbieder die voor of na deze voorziening zorg gaat leveren;

constaterende dat de afgelopen jaren duizenden thuiszorgmedewerkers zijn ontslagen en zij niet overgenomen werden door nieuwe zorgaanbieders en daarmee niet meer de zorg konden blijven bieden aan hun vaste cliënten;

spreekt uit dat voorkomen moet worden dat cliënten ongevraagd te maken krijgen met een wisseling van nieuwe zorgverleners en dat de mensen in de zorg hun baanzekerheid verliezen;

verzoekt de regering, te regelen dat gemeenten een verplichte overname-eis in hun aanbestedingsbestek opnemen, zodat aan het niet naleven hiervan consequenties kunnen worden verbonden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten

Naar boven