34 504 Besluit houdende regels ter waarborging van een goede verhouding tussen de prijs voor de levering van een voorziening en de eisen die worden gesteld aan de kwaliteit van de voorziening en de continuïteit in de hulpverlening tussen de cliënt en de hulpverlener

Nr. 6 MOTIE VAN HET LID LEIJTEN

Voorgesteld 1 november 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de afgelopen jaren veel thuiszorgmedewerkers teruggezet zijn van de loonschaal FWG 15 naar FWG 10;

spreekt uit dat thuiszorgmedewerkers een fatsoenlijk salaris dienen te krijgen voor het werk dat zij doen en dat daar waar loondump is toegepast, dit moet worden teruggedraaid;

verzoekt de regering, te regelen dat gemeenten bij het vaststellen van reële basistarieven opnemen dat thuiszorgmedewerkers uitbetaald worden in de minimumschaal FWG 15,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten

Naar boven