28 684 Naar een veiliger samenleving

Nr. 484 MOTIE VAN DE LEDEN VAN NISPEN EN KOOIMAN

Voorgesteld 2 november 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat na de afgelopen jaarwisseling nog steeds onvoldoende duidelijk is welke invloed vuurwerkvrije zones hebben op de veiligheid, vermindering van ongevallen, incidenten en overlast;

van mening dat het wenselijk is dat er gekeken wordt naar bijvoorbeeld verminderd aantal incidenten, capaciteitsbehoefte van handhavers en politie en of er sprake is van waterbedeffecten naar andere wijken of gemeenten;

van mening dat het belangrijk is om ook van gemeenten te horen waar zij wel of niet tegen aanlopen wanneer zij een vuurwerkvrije zone willen instellen;

verzoekt de regering, de komende jaarwisseling een grondige evaluatie uit te voeren naar deze vuurwerkvrije zones, en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Nispen

Kooiman

Naar boven