34 504 Besluit houdende regels ter waarborging van een goede verhouding tussen de prijs voor de levering van een voorziening en de eisen die worden gesteld aan de kwaliteit van de voorziening en de continuïteit in de hulpverlening tussen de cliënt en de hulpverlener

Nr. 4 MOTIE VAN HET LID KEIJZER

Voorgesteld 1 november 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de regering met het ontwerpbesluit 34504 beoogt een goede verhouding tussen de prijs voor de levering van een voorziening en de eisen die worden gesteld aan de kwaliteit van de voorziening te bereiken;

overwegende dat de Staatssecretaris systeemverantwoordelijk is;

van mening dat pas na onderzoek blijkt of een fatsoenlijke prijsstelling horende bij een eerlijke economie bereikt wordt;

verzoekt de regering, onderzoek te doen naar de geldende tarieven in de door gemeenten afgesloten contracten met betrekking tot Wmo-voorzieningen en de Tweede Kamer hier voor 1 februari 2017 over te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Keijzer

Naar boven