28 684 Naar een veiliger samenleving

Nr. 483 MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN

Voorgesteld 2 november 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat tot nu toe elk jaar op particulier initiatief is voorzien in een landelijk meldpunt voor vuurwerkoverlast;

overwegende dat zo'n meldpunt een belangrijke bijdrage levert aan het inventariseren en kanaliseren van klachten over vuurwerkoverlast;

verzoekt de regering, vanaf dit jaar te voorzien in een vergelijkbaar meldpunt voor vuurwerkoverlast, en de Kamer te informeren over de aard en omvang van de binnengekomen klachten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Tongeren

Naar boven