Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016

Agenda opgesteld 18 september 2015

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 22 september

14.00 uur

Woensdag 23 september

10.15 uur

Donderdag 24 september

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen in verband met:

34 220

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2015)

34 220 (bijgewerkt t/m amendement nr. 8)

– artikelen I en II

– artikel III, onderdeel A

– amendement Omtzigt (8,I)

– onderdeel B

– onderdelen C en D

– artikel III

– artikelen IV t/m XI

– amendement Omtzigt (7) (toevoegen onderdeel B)

– artikel XII

– artikelen XIII t/m XIX

– amendement Omtzigt (8,II)

– artikel XX

– artikel XXI

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemming

4. Stemming over: motie ingediend bij de Fiscale verzamelwet 2015

34 220, nr. 9

– de motie-Van Vliet over geen inhouding van dividendbelasting in het geval van vrijgestelde activiteiten

Stemmingen

5. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Nationaal Actieplan Mensenrechten

33 826, nr. 13

– de motie-Voortman over een coördinator mensenrechten binnenland

33 826, nr. 14

– de motie-Voortman over problemen bij de ratificatie van optionele protocollen

33 826, nr. 15

– de motie-Koser Kaya over invoering van een grondrechtentoets door de Minister van BZK

33 826, nr. 16

– de motie-Koser Kaya over de status van de uitvoering van internationale aanbevelingen

Stemmingen

6. Stemmingen in verband met:

30 874 (R 1818)

Voorstel van rijkswet van het lid Van der Staaij houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van het vereiste van een meerderheid van twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen in de Staten-Generaal voor de goedkeuring van verdragen betreffende de Europese Unie

30 874 (bijgewerkt t/m amendement nr.8)

– artikel I

– amendement Pechtold (8,II)

– artikel II

– amendement Pechtold (8,III)

– artikel III

– amendement Pechtold (8,I)

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

7. Stemmingen in verband met:

34 198

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2016)

34 198 (bijgewerkt t/m amendement nr. 11)

– artikel I, onderdeel A

– amendement Aukje de Vries (11) (invoegen onderdeel Aa)

– onderdelen B t/m CCC

– artikel I

– artikelen IA t/m XIII

– beweegreden

– wetsvoorstel

34 204

8. Stemmingen in verband met:

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht ter uitvoering van verordening (EU) nr. 909/2014 van het Europees parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende de verbetering van de effectenafwikkeling in de Europese Unie, betreffende centrale effectenbewaarinstellingen en tot wijziging van Richtlijnen 98/26/EG en 2014/65/EU en Verordening (EU) nr. 236/2012 (PbEU 2014, L 257) (Wet uitvoering verordening centrale effectenbewaarinstellingen)

– artikelen I t/m VI

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

9. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg van de vaste commissie voor Financiën over enkele financiële wetten

32 545, nr. 36 (aangehouden)

– de motie-Omtzigt/Nijboer over een standaardisatie van derivatenproducten

32 545, nr. 37

– de motie-Omtzigt over een convenant met de telecomsector

Stemmingen

10. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de inbesteding van scanactiviteiten door het Rijk

31 490, nr. 185

– de motie-Ziengs over openbaar aanbesteden na aflopen van de raamcontracten

31 490, nr. 186

– de motie-Ziengs over een marktconsultatie voor aanvang van het aanbestedingsproces

Stemmingen

11. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Water

31 710, nr. 40

– de motie-Geurts over voorkomen van verzilting

31 710, nr. 41

– de motie-Hachchi/Jacobi over vertalen van doelen uit de Natuurambitie Grote Wateren in concrete acties

31 710, nr. 42

– de motie-Jacobi/Hachchi over uitvoering van de motie-Jacobi c.s.

Stemmingen

12. Stemmingen in verband met:

34 189

Regels over het tijdelijk heffen van tol voor de gedeeltelijke bekostiging van de verbinding tussen de A15 bij Rozenburg en de A20 tussen Maassluis en Vlaardingen en de verbinding van de A15 tussen knooppunt Valburg en de A12 bij Zevenaar (Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15)

34 189 (bijgewerkt t/m amendement nr. 20)

– gewijzigd amendement Visser/Hoogland (14,I)

– artikel 1

– artikelen 3 en 4

– gewijzigd amendement Visser/Hoogland (14,II) (invoegen artikel 4a)

– gewijzigd amendement Visser/Hoogland (14,III)

– artikel 5

– artikel 6

– gewijzigd amendement Visser/Hoogland (14,IV)

– artikel 7

– gewijzigd amendement Houwers (11,I) (invoegen artikel 7a)

– gewijzigd amendement Houwers (11,II)

– gewijzigd amendement Visser/Hoogland (14,V)

N.B. Indien zowel amendement 14 als amendement 11 wordt aangenomen, komt artikel 8, eerste lid, te luiden:

1. In afwijking van artikel 4:112 van de Algemene wet bestuursrecht wordt een aanmaning slechts gezonden nadat de termijn, bedoeld in artikel 7a, derde lid, is verstreken en voor zover de woon- of verblijfplaats van de verschuldigde van het toltarief, bedoeld in artikel 7, eerste lid, bekend is.

– gewijzigd amendement Hoogland (20)

– artikel 8

– gewijzigd amendement Visser/Hoogland (14,VI)

– artikel 9

– gewijzigd amendement Visser/Hoogland (14,VII)

– artikel 10

– artikel 11

– gewijzigd amendement Visser/Hoogland (14,VIII)

– artikel 12

– artikel 13

– gewijzigd amendement Visser/Hoogland (14,IX)

– artikel 14

– gewijzigd amendement Houwers (11,III)

– gewijzigd amendement Visser/Hoogland (14,X)

– artikel 15

– amendement Van Helvert c.s. (15,I) (invoegen artikelen 15a en 15b)

N.B. Indien zowel amendement 15 als amendement 14 wordt aangenomen, wordt in artikel 15a, tweede lid, onderdeel b, «de tolplichtige» vervangen door: de verschuldigde van het toltarief, bedoeld in artikel 7, eerste lid,.

– artikelen 16 t/m 18

– gewijzigd amendement Visser/Hoogland (14,XI)

– amendement Van Helvert c.s. (15,II)

N.B. Indien zowel amendement 14 als amendement 15 wordt aangenomen, komt artikel 19, onderdeel Aa, te luiden:

Aa

In de alfabetische rangschikking van artikel 1 van bijlage 2 (Bevoegdheidsregeling bestuursrechtspraak) wordt ingevoegd:

Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15: artikel 4a, eerste lid, en artikel 15a, eerste lid.

– artikel 19

– artikelen 20 t/m 24

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

13. Stemmingen over: moties ingediend bij de Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15

34 189, nr. 16

– de motie-Hoogland/Visser over beperken van het aantal niet-betalingen tot het absolute minimum

34 189, nr. 17

– de motie-Visser/Hoogland over treffen van voorbereidingen voor het beëindigen van de tolinning

34 189, nr. 18

– de motie-Visser/Hoogland over een prikkel om de uitvoeringskosten te beperken

34 189, nr. 19

– de motie-Hachchi over langer dan strikt noodzakelijk bewaren van privacygevoelige gegevens

Stemmingen

14. Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over de Initiatiefnota van de leden Sjoerdsma en Servaes: «Wapens en Principes, Ambities voor een geloofwaardig en geharmoniseerd wapenexportbeleid in Europa»

34 103, nr. 4

– de motie-Hachchi/Van Laar over in Europees verband steun verwerven voor de voorstellen in de initiatiefnota

34 103, nr. 5

– de motie-Van Laar/Hachchi over een analyse van de invulling door lidstaten van hun wapenexportbeleid

Stemmingen

15. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de reorganisatie bij de Nationale Politie

29 628, nr. 562

– de motie-Bontes over afscheid nemen van de huidige korpsleiding

29 628, nr. 563

– de motie-Bontes over een reorganisatie op basis van drie quick wins

29 628, nr. 564

– de motie-Kooiman over afzien van het plan om de helft van de politieposten te sluiten

29 628, nr. 565

– de motie-Kooiman c.s. over een risicoparagraaf in het herijkingsplan opnemen

29 628, nr. 566

– de motie-Kooiman c.s. over meer training en scholing van agenten

29 628, nr. 567

– de motie-Oskam c.s. over het voldoen aan de wettelijke norm van het aantal wijkagenten

29 628, nr. 568 (aangehouden)

– de motie-Oskam c.s. over de consequenties van de voorgenomen sluiting van politiebureaus

29 628, nr. 569 (aangehouden)

– de motie-Berndsen-Jansen over geen extra bezuinigingen totdat de reorganisatie is afgerond

29 628, nr. 570

– de motie-Berndsen-Jansen/Van der Staaij over niet uitbreiden van het artikel 19-overleg

29 628, nr. 571 (aangehouden)

– de motie-Tellegen/Van der Staaij over een aparte rechtvaardigingsgrond voor de politie

29 628, nr. 572

– de motie-Tellegen/Recourt over samenwerking tussen politie en Defensie op het gebied van de bestrijding van verzuim en psychotrauma

29 628, nr. 573

– de motie-Segers c.s. over onderzoek van de Algemene Rekenkamer naar de gevolgen van de herijking voor de meerjarenbegroting

29 628, nr. 574

– de motie-Segers c.s. over de ambitie om meer politievrijwilligers te werven

29 628, nr. 575

– de motie-Recourt/Berndsen-Jansen over stevig inzetten op diversiteit in alle geledingen van de politie

Stemming

16. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het VAO Georganiseerde criminaliteit

De Voorzitter: mw. Berndsen-Jansen wenst haar motie op stuk nr. 112 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

29 911, nr. 112 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Berndsen Jansen c.s. over het adequaat versterken van de recherche

Stemmingen

17. Stemmingen in verband met:

33 872

Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving)

33 872 (bijgewerkt t/m amendement nr. 16)

– artikel I, onderdelen A t/m D

– amendement Cegerek/Remco Dijkstra (16)

– onderdeel E

– onderdelen F en G

– artikel I

– artikelen II t/m IX

– amendement Geurts (12)

– artikel X

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

18. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

De Voorzitter: mw. Cegerek wenst haar motie op stuk nr. 15 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

33 872, nr. 14

– de motie-Remco Dijkstra/Cegerek over evaluatie van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

33 872, nr. 15 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Cegerek/Remco Dijkstra over een uniform stelsel van omgevingsdiensten

Stemmingen

19. Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Tanamal over buurtrechten

De Voorzitter: mw. Fokke verzoekt haar motie op stuk nr. 7 aan te houden.

34 065, nr. 5

– de motie-Voortman/Fokke over een maatschappelijke bank ter ondersteuning van buurtinitiatieven

34 065, nr. 6

– de motie-Koser Kaya/Veldman over burgerparticipatie zonder bureaucratisering

34 065, nr. 7 (aangehouden)

– de motie-Fokke/Voortman over experimenten met buurtrechten

Stemmingen

20. Stemmingen in verband met:

31 597, nr. 9

Brief van het presidium over de overdracht van de taken van de commissie voor de Rijksuitgaven aan de vaste commissie voor Financiën

De Voorzitter: ik stel voor de taken van de commissie voor de Rijksuitgaven, zoals deze zijn benoemd in artikel 21a RvO, voor de resterende zittingsduur als experiment over te dragen aan de vaste commissie voor Financiën en de overdracht in de zomer van 2016 te evalueren.

21. Debat over het Europees overleg over het gemeenschappelijk asielbeleid met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

22. Debat over de uitspraak van de rechter inzake de uitstoot van broeikasgassen met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

23. Dertigledendebat over de invloed van de gentech-lobby met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

24. VAO IVD-aangelegenheden en terrorismebestrijding (AO d.d. 02/09) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

32 757, nr. 114

25. VSO Voortgang van het Expertteam Versnellen over bevindingen op het gebied van bouw, ruimtelijke ordening en milieu met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

26. VAO MIVD (AO d.d. 09/09) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

27. VAO Dierenwelzijn (AO d.d. 09/09) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

28. VAO Natuurbeleid en biodiversiteit (AO d.d. 28/05) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

29. VAO Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (AO d.d. 18/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

30. VAO Evaluatie Zorginstituut Nederland (AO d.d. 11/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

31. VAO Pensioenonderwerpen (AO d.d. 03/09) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

32. VAO Waarborgen bij bevoegdhedenoverdracht (AO d.d. 04/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

33 508

33. Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met het wijzigen van de mogelijkheden voor het verrichten van medisch-wetenschappelijk onderzoek met minderjarigen en meerderjarige wilsonbekwamen

34 194

34. Wijziging van de Participatiewet, de Ziektewet, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met harmonisatie van instrumenten ter bevordering van arbeidsdeelname van arbeidsbeperkten (antwoord eerste termijn + tweede termijn)

33 862

35. Voorstel van wet van de leden Bisschop, Van Meenen en Rog tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet primair onderwijs BES, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met een doeltreffender regeling van het onderwijstoezicht (antwoord eerste termijn + tweede termijn)

36. Gezamenlijke behandeling van:

33 865

Goedkeuring en uitvoering voor de wetgeving op Koninkrijksniveau van de op 10 en 11 juni 2010 te Kampala aanvaarde wijzigingen van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (Trb. 2011, 73)

33 866

Uitvoering van de op 10 en 11 juni 2010 te Kampala aanvaarde wijzigingen van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (Trb. 2011, 73)

34 069

37. Regels ten aanzien van de bestrijding van maritieme ongevallen, met inbegrip van wijziging van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten, ter uitvoering van het op 18 mei 2007 tot stand gekomen Verdrag van Nairobi inzake het opruimen van wrakken (Wet bestrijding maritieme ongevallen)

Langetermijnagenda

29, 30 september, 1 oktober (week 40)

– Algemene Financiële Beschouwingen (IXA/IXB)

– VAO Huiselijk geweld en dierenwelzijn (AO d.d. 16/10)

– VSO over de AFM-rapportage over het verkennend onderzoek bij de afdelingen bijzonder beheer die kredieten voor het MKB behandelen (31 311, nr. 152)

– VAO Autobrief 2 (AO d.d. 03/09)

– VAO Nationale veiligheid, crisisbeheersing en brandweerzorg (AO d.d. 03/09)

– VAO Kinderopvang (AO d.d. 09/09)

33 675 (Wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en enkele andere wetten teneinde de bekostiging van anonieme e-mental health structureel te regelen en de anonieme financiering van zorg aan ernstig bedreigde cliënten mogelijk te maken)

34 190 (Wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Economische Zaken en het terrein van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, houdende een verhoging van voor de Autoriteit Consument en Markt geldende boetemaxima)

34 199 (voorstel van wet houdende regels met betrekking tot de productie, het transport, de handel en de levering van elektriciteit en gas (Elektriciteits- en gaswet))

33 799 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de introductie van de bevoegdheid tot het bevelen van een middelenonderzoek bij geweldplegers en enige daarmee samenhangende wijzigingen van de Wegenverkeerswet 1994)

33 815 (Goedkeuring van het op 29 november 2012 te Washington tot stand gekomen Verdrag tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking betreffende nationale en civiele veiligheid (Trb. 2012, 227 en 2013, 149))

34 233 (Wijziging van de Zorgverzekeringswet met het oog op het opnemen van regels betreffende een Zvw-pgb)

34 184 (Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES en enkele aanverwante wetten in verband met het invoeren van profielen in het voorbereidend beroepsonderwijs en het middelbaar algemeen voortgezet onderwijs, alsmede de actualisatie en flexibilisering van het beroepsgerichte deel van de examenprogramma's in het voorbereidend beroepsonderwijs)

6, 7, 8 oktober (week 41)

– Begroting Koninkrijksrelaties (IV)

– Begroting Wonen en Rijksdienst (XVIII)

– VAO Biotechnologie en kwekersrecht (AO d.d. 09/09)

– VAO Decentralisatie Wmo/Wlz (AO d.d. 9/9)

– VAO Voortgang trekkingsrechten pgb (AO d.d. 14/09)

33 990 (Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169)) + 33 992 (R2034) (Rijkswet houdende goedkeuring van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169 en Trb. 2014, 113))

34 009 (Bepalingen omtrent de toepassing in Aruba, Curaçao en Sint Maarten van beperkende maatregelen met het oog op de handhaving of het herstel van de internationale vrede en veiligheid of de bevordering van de internationale rechtsorde dan wel de bestrijding van terrorisme, vastgesteld in het kader van het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid van de Europese Unie (Rijkssanctiewet))

34 098 (Wijziging van de Wet luchtvaart in verband met de invoering van een nieuw normen- en handhavingsstelsel voor de luchthaven Schiphol en enige andere wijzigingen)

34 089 (Regels met betrekking tot de productie en de distributie van elektriciteit en drinkwater op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet elektriciteit en drinkwater BES)

33 885 (Wijziging van de Algemene nabestaandenwet en de Wet uitkeringen burgeroorlogsslachtoffers 1940–1945 in verband met een technische aanpassing van de berekening van de nabestaandenuitkering voor alleenstaande ouders en een verduidelijking van de Werkloosheidswet)

33 989 (Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim)

13, 14, 15 oktober (week 42)

– Begroting Algemene Zaken (IIIA t/m C)

– Begroting van de Koning (I)

– Begroting Economische Zaken (onderdeel Economie en Innovatie) (XIII)

33 987 (voorstel van wet van de leden Berndsen-Jansen, Recourt en Van Oosten tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet teneinde de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen te beperken)

34 086 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met een herziening van de wettelijke regeling van de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen (Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen)

20, 21, 22 oktober (week 43)

herfstreces

27, 28, 29 oktober (week 44)

– Begroting Infrastructuur & Milieu (XII)

– Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII)

34 052 (Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 14 februari 1972 te Rabat tot stand gekomen Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko (Trb. 1972, 34), en het op 3 november 1972 te Rabat tot stand gekomen Administratief Akkoord betreffende de wijze van toepassing van het Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko (Trb. 1973, 130))

34 047 (Wijziging van de Gerechtsdeurwaarderswet in verband met de evaluatie van het functioneren van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders, alsmede de regeling van enkele andere onderwerpen in die wet)

34 129 (Wijziging van de Politiewet 2012 in verband met de inbedding van de Politieacademie in het nieuwe politiebestel)

3, 4, 5 november (week 45)

– Begroting Economische Zaken (onderdeel Landbouw en Natuur) (XIII)

– Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI)

10, 11, 12 november (week 46)

– Begroting Defensie (X)

– Belastingplan 2016

17, 18, 19 november (week 47)

– Begroting Binnenlandse Zaken (VII)

– Begroting Buitenlandse Zaken (V)

24, 25, 26 november (week 48)

– Begroting Veiligheid en Justitie (VI)

– Begroting BuHa-OS (XVII)

1, 2, 3 december (week 49)

– Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)

– Stemmingen over alle begrotingen (amendementen en wetsvoorstellen)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– VAO Dataretentie en privacy (AO d.d. 25/03) (te agenderen na ontvangst van een toegezegde brief)

33 325 (voorstel van wet van het lid Bosman; Wet regulering vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland) (antwoord eerste termijn + tweede termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

33 141 (Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)

30 579 (voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting van het debat zal in overleg met de initiatiefnemer worden gepland)

32 328 (voorstel van wet van het lid Van Nieuwenhuizen tot wijziging van de Wet werk en bijstand teneinde de eis tot beheersing van de Nederlandse taal toe te voegen aan de wet)

31 045 (Initiatief-Koşer Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg i.v.m. de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

32 415 (R1915) (Rijksvisumwet)

31 362 (Initiatief-Van Tongeren; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

33 758, nr. 21 (Verslag van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven over het burgerinitiatief «Erken ME»)

33 542 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie) (2e termijn) (Kamer wacht op brief van het kabinet over dataretentie)

33 587 (Initiatief-Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (Initiatief-Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

32 334 (voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

33 328 (voorstel van wet van de leden Voortman en Schouw houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid)) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

33 757 (Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet griffierechten burgerlijke zaken en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met aanpassing van griffierechten) (commissie heeft nader verslag uitgebracht op 18 december)

34 106 (Wijziging van de Wet openbaarheid van bestuur in verband met aanvullingen ter voorkoming van misbruik

(2e termijn))

33 861 (Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden om ten aanzien van voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren disciplinaire maatregelen op te leggen en tevens andere maatregelen te treffen) (2e termijn)

34 090 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de economische delicten in verband met het gebruik van elektronische processtukken (digitale processtukken Strafvordering))

34 162 (Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enkele andere wetten in verband met een herziening van de opleiding van rechters en officieren van justitie)

34 032 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot vastlegging van het recht op bronbescherming bij vrije nieuwsgaring (bronbescherming in strafzaken))

Te agenderen debatten

1. Debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen (Ouwehand) (Minister VWS, Staatssecretaris EZ en Staatssecretaris I&M)

2. Debat over burgerparticipatie (Bergkamp) (Staatssecretaris VWS en Staatssecretaris SZW) (voorafgegaan door een brief)

3. Debat over nut en noodzaak van toetsing in het onderwijs en de rekentoets (Grashoff) (Staatssecretaris en Minister OC&W)

4. Debat over terugkerende Syriëgangers en over berichten over infiltratie door ISIS in de vluchtelingenketen (Bontes) (Minister V&J, Minister BZK en Staatssecretaris V&J))

5. Debat over het WRR rapport «Naar een voedselbeleid» (Klaver) (Staatssecretaris EZ en Minister VWS) (agenderen na ommekomst van het kabinetsstandpunt)

6. Debat over het bericht dat de metingen van stikstofdepositie op natuur veel lager zijn (Geurts) (Staatssecretaris I&M en Staatssecretaris EZ) (agenderen na ommekomst van een aantal rapporten die verschijnen rond de zomer)

7. Debat over de kernreactor in Petten (Dik-Faber) (Minister EZ en Minister VWS en Minister I&M)

8. Debat over de kritiek van Turkije op het Nederlandse integratiebeleid (De Roon) (Minister BuZa en Minister SZW)

9. Debat over matchfixing (Van Dekken) (Minister V&J)

10. Debat over de toekomst van de CAO (Van Weyenberg) (Minister SZW)

11. Debat over meer investeringen in de veiligheidsketen (Pechtold) (Minister-President, Minister V&J)

12. Debat over de berichtgeving rond het intrekken van visa van imams (Segers) (Minister V&J, Minister SZW, Minister BuZa, Minister BZK)

13. Debat over het alcoholslot (Van Helvert) (Minister I&M, Minister V&J)

14. Debat over de mishandeling van NS-personeel (Madlener) (Staatssecretaris I&M)

15. Debat over Nederlandse natuurregels bovenop Europese regelgeving (Rudmer Heerema) (Staatssecretaris EZ)

16. Debat over de groei van het aantal megastallen in Nederland (Klaver) (Staatssecretaris EZ)

17. Debat over de groei van het aantal asielzoekers (Fritsma) (Staatssecretaris V&J)

18. Debat over de positie van mantelzorgers (Krol) (Staatssecretaris VWS)

19. Debat over de gevolgen van TTIP (Thieme) (Staatssecretaris EZ en Minister BuHa/OS)

20. Debat over het voortraject van gokvergunningen (Segers) (Staatssecretaris V&J)

21. Debat over regeldruk door de Inspectie van het Onderwijs

(Van Meenen) (Minister OCW)

22. Debat over de gevolgen van de uitspraak van de Raad van State voor de gaswinning in Groningen (Van Tongeren) (Minister EZ)

23. Debat over gastouderbureaus die frauderen met kinderopvangtoeslag (Siderius) (Minister SZW, Staatssecretaris Financiën)

24. Debat over het bericht dat bijstandsfraude loont (Pieter Heerma) (Staatssecretaris SZW)

25. Debat over de positie van postpakketbezorgers bij PostNL (Ulenbelt) (Minister SZW, Staatssecretaris Financiën)

26. Debat op hoofdlijnen over de financiële kaders van het WSW (Van Vliet) (Minister W&R)

27. Debat over de gasexplosie in Diemen (Albert de Vries) (Minister W&R)

28. Debat over het rapport van het CPB over langdurige werkloosheid (Krol) (Staatssecretaris SZW)

29. Debat over het bericht dat middelbare scholen de Cito-toets nog steeds laten meewegen (Jasper van Dijk) (Staatssecretaris OCW)

30. Debat over declaraties van universiteitsbestuurders (Jasper van Dijk) (Minister OCW)

31. Debat over de levenslange gevangenisstraf (Helder) (Staatssecretaris V&J)

32. Debat over een nieuwe cao voor rijksambtenaren en politie (Slob) (Minister W&R)

33. Debat over het bedrijf Foppen (Smaling) (Staatssecretaris EZ en Minister VWS)

34. Debat over de Nederlandse inzet voor de klimaatconferentie in Parijs (Thieme) (Minister-President)

35. Debat over arbeidsmarktdiscriminatie (Van Weyenberg) (Minister SZW)

36. Debat over het afblazen van de voorgenomen fusie tussen de Rotterdamse roc's Zadkine College en Albeda College (Jadnanansing) (Minister OCW)

37. Debat over mijnbouwafvalwaterinjectie (Van Tongeren) (Minister EZ)

38. Debat over de subsidieregelingen voor energiebesparing (Van Veldhoven) (Minister W&R)

39. Debat over daklozen die verstoken blijven van medische zorg (Bergkamp) (staatsecretaris VWS)

40. Debat over het bericht dat ProRail stiekem contracten verlengde (Hoogland) (Staatssecretaris I&M)

41. Debat over de nieuwe informatie inzake Srebrenica (Ten Broeke) (Minister BuZa, Minister Defensie)

42. Debat over het kwaliteitskader gehandicaptenzorg (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

43. Debat over de situatie in de melkveehouderij (Smaling) (Staatssecretaris EZ)

44. Debat over de sluiting van rechtbanken (Oskam) (Minister V&J)

45. Debat over ICT-problemen bij de Sociale Verzekeringsbank (Keijzer) (Staatssecretaris SZW)

46. Debat over passend onderwijs (Siderius) (Staatssecretaris OC&W)

47. Debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid naar de ramp met de MH17 (Eijsink) (Minister BuZa en Minister V&J)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over de financiering van terrorisme vanuit Qatar (De Roon) (Minister BuZa)

2. Dertigledendebat over eventuele gasboringen op Terschelling (Van Tongeren) (Minister en Staatssecretaris EZ)

3. Dertigledendebat over het verhuizen van ouderen naar verzorgingstehuizen (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

4. Dertigledendebat over de risicoanalyses van kleine gasvelden (Ouwehand) (Minister EZ)

5. Dertigledendebat over proefboringen naar olie en gas in Woerden (Dik-Faber) (Minister EZ)

6. Dertigledendebat over het bericht «Huisartsen spijkeren manifest op ministerie VWS» (Leijten) (Minister VWS)

7. Dertigledendebat over de gezondheidseffecten van luchtvervuiling (Klaver) (Staatssecretaris I&M)

8. Dertigledendebat over de inkoop van dagbesteding (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

9. Dertigledendebat over de kolendeal in het kader van het Energieakkoord (Van Veldhoven) (Minister EZ)

10. Dertigledendebat over de cao voor de sociale werkvoorziening (Karabulut) (Staatssecretaris Sociale Zaken)

11. Dertigledendebat over incidenten met gevaarlijke stoffen die niet gemeld worden (Van Veldhoven) (Staatssecretaris I&M)

12. Dertigledendebat over de invloed van ultraorthodoxe moslims in moskeeën (Karabulut) (Minister SZW)

13. Dertigledendebat over leerlingen die geweigerd worden en noodgedwongen thuiszitten (Siderius) (Staatssecretaris OCW)

14. Dertigledendebat over illegale dierenhandel in Nederland (Graus) (Staatssecretaris EZ, Minister V&J)

15. Dertigledendebat over garantiebanen voor mensen met een arbeidsbeperking (Van Weyenberg) (Staatssecretaris SZW)

16. Dertigledendebat over de overheadkosten van ziekenhuizen (Leijten) (Minister VWS)

17. Dertigledendebat over afluisterpraktijken in Nederland (Van Raak) (Minister BZK)

18. Dertigledendebat over gesjoemel met Cito-toetsen (Siderius) (Staatssecretaris OCW)

19. Dertigledendebat over ouderen die onnodig lang in het ziekenhuis verblijven (Krol) (Staatssecretaris VWS)

20. Dertigledendebat over de invloed van de Fransen op de KLM (Graus) (Staatssecretaris I&M, Minister Financiën, Minister-President)

21. Dertigledendebat over de normen voor aardbevingsbestendig bouwen (Van Tongeren) (Minister EZ)

22. Dertigledendebat over de toestand van de natuur in Nederland (Ouwehand) (Staatssecretaris EZ)

23. Dertigledendebat over de schuldenproblematiek bij huishoudens (Karabulut) (Staatssecretaris SZW)

24. Dertigledendebat over de gevolgen van de stijging van de Nederlandse melkproductie (Thieme) (Staatssecretaris EZ)

25. Dertigledendebat over het stimuleren van het gebruik van sectorplannen (Van Weyenberg) (Minister SZW)

26. Dertigledendebat over de toezending van documenten inzake de EU-naheffing aan de Kamer (Omtzigt) (Minister Financiën)

27. Dertigledendebat over het plan van de PvdA voor een verbod in beleggingen in fossiele bedrijven door pensioenfondsen (Van Weyenberg) (Staatssecretaris SZW)

28. Dertigledendebat over het stilleggen van de oliewinning in Schoonebeek (Van Tongeren) (Minister EZ)

29. Dertigledendebat over de toekomst van de kinderopvangtoeslag (Siderius) (Minister SZW)

30. Dertigledendebat over de beveiliging van

persoonsgegevens bij gemeenten (Van Weyenberg) (Staatssecretaris SZW)

31. Dertigledendebat over het uitblijven van een hoofdlijnennotitie voor de belastingherziening (Klaver) (Minister-President)

32. Dertigledendebat over de Islaraffinaderij op Curaçao (Hachchi) (Minister BZK en Staatssecretaris I&M)

33. Dertigledendebat over belangenverstrengeling van een arts met mogelijke gevolgen voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker (Van Gerven) (Minister VWS)

34. Dertigledendebat over wachttijden in de jeugdpsychiatrie (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

35. Dertigledendebat over bezwaarschriften in het kader van de huishoudelijke hulp (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

36. Dertigledendebat over de verlenging van het vaderschapsverlof (Pieter Heerma) (Minister SZW)

37. Dertigledendebat over het niet halen van de energiedoelstellingen van 2020 (Van Veldhoven) (Minister EZ)

38. Dertigledendebat over de continuïteit van zorg voor kwetsbare ouderen (Leijten) (Minister VWS)

39. Dertigledendebat over schaliegaswinning (Van Tongeren) (Minister EZ)

40. Dertigledendebat over de reikwijdte van de zorgplicht voor gemeenten (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

41. Dertigledendebat over de bonus voor de voormalige NS-topman (Van Veldhoven) (Minister Financiën)

42. Dertigledendebat over aangiftes bij de politie die niet worden onderzocht (Oskam) (Minister V&J)

43. Dertigledendebat over de koopkrachtontwikkeling voor ouderen (Krol) (Minister SZW)

44. Dertigledendebat over uitspraken van een hoge ambtenaar van het Ministerie van EZ (Smaling) (Minister EZ)

45. Dertigledendebat over het scheiden van gezinnen bij asielzaken (Gesthuizen) (Staatssecretaris V&J)

46. Dertigledendebat over de wachtlijsten bij ziekenhuizen (Van Gerven) (Minister VWS)

47. Dertigledendebat over het gebruik van wapenolie PX-10 bij Defensie (Jasper van Dijk) (Minister Defensie)

48. Dertigledendebat over het integratiebeleid en de toename van asielaanvragen (Sjoerdsma) (Minister SZW)

49. Dertigledendebat over risico’s van hormoonverstorende chemicaliën (Ouwehand) (Staatssecretaris I&M)

50. Dertigledendebat over het rapport van de Galan Groep over het Openbaar Ministerie (Van Nispen) (Minister V&J)

Wetgevings- en notaoverleggen

Maandag 21 september van 10.00 uur tot 14.30 uur

Van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over de Initiatiefnota van de leden Gesthuizen, Voortman en Voordewind over opvang en terugkeer van vluchtelingen (34 006)

Maandag 21 september 2015 van 10.00 uur tot 14.30 uur

Van de vaste commissie voor Economische Zaken over de initiatiefnota van het lid Dik-Faber: «Aanpak Voedselverspilling» (34 087)

Maandag 28 september 2015 van 13.00 uur tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de initiatiefnota van het lid Schut-Welkzijn over activering uit arbeidsongeschiktheid (33 770)

Maandag 12 oktober van 11.00 uur tot 13.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over de Initiatiefnota van het lid Omtzigt over de accijnsopbrengsten (34 135)

Maandag 2 november van 10.00 uur tot 20.30 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over de onderdelen Materieel en Personeel

Recesperiodes

Herfstreces 2015: vrijdag 16 oktober t/m maandag 26 oktober 2015

Kerstreces 2015: vrijdag 18 december 2015 t/m maandag 11 januari 2016

Krokusreces 2016: vrijdag 19 februari t/m maandag 29 februari 2016

Meireces 2016: vrijdag 29 april t/m maandag 16 mei 2016

Hemelvaart: donderdag 5 mei 2016

Zomerreces 2016: vrijdag 8 juli t/m maandag 5 september 2016

Spreektijden

begrotings-

behandelingen

(incl. de Algemene

Financiële

Beschouwingen)

VVD:

400

minuten

PvdA:

360

minuten

SP:

250

minuten

CDA:

230

minuten

PVV:

220

minuten

D66:

220

minuten

ChristenUnie:

150

minuten

GroenLinks:

140

minuten

SGP:

130

minuten

PvdD:

120

minuten

50PLUS:

110

minuten

Groep Kuzu/Öztürk:

60

minuten

Groep Bontes/Van Klaveren:

60

minuten

Houwers:

30

minuten

Klein:

30

minuten

Van Vliet:

30

minuten