34 189 Regels over het tijdelijk heffen van tol voor de gedeeltelijke bekostiging van de verbinding tussen de A15 bij Rozenburg en de A20 tussen Maassluis en Vlaardingen en de verbinding van de A15 tussen knooppunt Valburg en de A12 bij Zevenaar (Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15)

Nr. 19 MOTIE VAN HET LID HACHCHI

Voorgesteld 9 september 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat met voorliggend wetsvoorstel een wettelijke basis wordt gecreëerd om in de toekomst tol te kunnen heffen voor de Blankenburgverbinding en ViA15;

constaterende dat op dit moment nog geen duidelijkheid bestaat over de nadere uitwerking van verschillende aspecten van de tolheffing, waaronder de wijze van omgang met privacygevoelige gegevens;

overwegende dat de nader uitwerking van het tolsysteem zal worden voorgelegd aan de Kamer voordat wordt overgegaan tot implementatie;

verzoekt de regering, ervoor zorg te dragen dat privacygevoelige gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk worden bewaard en de Kamer over de precieze invulling hiervan te informeren bij de aanbieding van de nadere uitwerking van het systeem,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hachchi

Naar boven