Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201533826 nr. 14

33 826 Mensenrechten in Nederland

Nr. 14 MOTIE VAN HET LID VOORTMAN

Voorgesteld 9 september 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het kabinet niet in staat is een tijdpad te verschaffen voor de ratificatie van de optionele protocollen bij het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten (IVESCR), het Verdrag inzake de rechten van het kind en het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap;

verzoekt de regering, de Kamer te informeren over de problemen die de regering heeft bij de facultatieve protocollen en welke weg zij bewandelt om tot oplossingen te komen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voortman