31 710 Deltaprogramma

Nr. 42 MOTIE VAN DE LEDEN JACOBI EN HACHCHI

Voorgesteld 9 september 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het Planbureau voor de Leefomgeving, de Europese Commissie en de Adviescommissie Water aangeven dat met de huidige inzet de doelen van de Kaderrichtlijn Water niet worden gehaald;

constaterende dat de Minister heeft aangegeven in november 2015 met een uitvoeringsprogramma te komen om de Kaderrichtlijn Water-doelen te halen;

overwegende dat de Kamer via de motie-Jacobi c.s. (34 000-J, nr. 16) gevraagd heeft om een deltaplan Zoetwater en Waterkwaliteit met een samenhangende aanpak en onafhankelijke regie voor waterkwaliteit en voldoende zoetwater;

verzoekt de regering, in het licht van het Nationaal Waterplan opvolging te geven aan de motie-Jacobi c.s. en de aanbevelingen uit de publicaties van het Planbureau voor de Leefomgeving, de Europese Commissie en de Adviescommissie Water en de relatie te leggen met het uitvoeringsprogramma van de Beleidsnota Drinkwater,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jacobi

Hachchi

Naar boven