Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201531710 nr. 40

31 710 Deltaprogramma

Nr. 40 MOTIE VAN HET LID GEURTS

Voorgesteld 9 september 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de drinkwatervoorziening in de deltabeslissing Zoetwater benoemd is als cruciale functie die beschermd moet worden;

overwegende dat klimaatverandering en ingrepen in het watersysteem significante effecten hebben op de verzilting van de innamepunten voor de drinkwatervoorziening;

overwegende dat drinkwaterbedrijven voor de juiste investeringsbeslissingen duidelijkheid moeten hebben over de zoutconcentratie bij de innamepunten op de lange termijn;

verzoekt de regering, de voorspelde verzilting tot boven de wettelijke norm van 150 mg per liter bij innamepunten voor de drinkwatervoorziening aan de Lek, de Noord, de Nieuwe Maas, het Amsterdam-Rijnkanaal en het Lekkanaal te voorkomen, onder meer door juiste waterverdeling met behulp van onder andere stuwen en sluizen en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Geurts