31 710 Deltaprogramma

Nr. 41 MOTIE VAN DE LEDEN HACHCHI EN JACOBI

Voorgesteld 9 september 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in de Natuurambitie Grote Wateren wordt geschetst hoe we in de toekomst robuuste en toekomstbestendige natuur in de delta kunnen vormgeven;

overwegende dat er grote samenhang is tussen waterbeleid en de natuurdoelen zoals geformuleerd in Natura 2000 en de Natuurambitie Grote Wateren, maar dat deze nog niet structureel aan elkaar zijn gekoppeld;

verzoekt de regering, de doelen uit de Natuurambitie Grote Wateren te vertalen in concrete acties en aan te geven hoe deze acties worden gekoppeld aan beleid op het gebied van waterkwaliteit- en kwantiteit, zoals het Nationaal Waterplan en de deltaplannen Waterveiligheid en Zoetwater en Waterkwaliteit,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hachchi

Jacobi

Naar boven