32 545 Wet- en regelgeving financiële markten

Nr. 36 MOTIE VAN DE LEDEN OMTZIGT EN NIJBOER

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 7 september 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er in Europa pogingen worden ondernomen om de derivatenmarkt meer open te stellen en af te stemmen op het mkb, om de kredietverlening te ondersteunen;

overwegende dat de derivatenmarkt voordelen kent, zoals risicospreiding, maar ook nadelen, zoals onduidelijke producten, en daarmee gediend is met een stevige regulering;

verzoekt de regering, in Europa het initiatief te nemen voor een standaardisatie van derivatenproducten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Omtzigt

Nijboer

Naar boven