34 189 Regels over het tijdelijk heffen van tol voor de gedeeltelijke bekostiging van de verbinding tussen de A15 bij Rozenburg en de A20 tussen Maassluis en Vlaardingen en de verbinding van de A15 tussen knooppunt Valburg en de A12 bij Zevenaar (Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15)

Nr. 16 MOTIE VAN DE LEDEN HOOGLAND EN VISSER

Voorgesteld 9 september 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het nu voorgestelde toltarief voor personenauto's € 1,18 bedraagt;

overwegende dat bij niet betalen een aanmaningsvergoeding in rekening wordt gebracht van € 7;

van mening dat de verhouding tussen het toltarief en de aanmaningsvergoeding niet in balans is;

verzoekt de regering, de hoeveelheid niet-betalingen tot een absoluut minimum te beperken, waardoor het aantal aanmaningen en de hiermee gepaard gaande kosten voor overheid én gebruiker beperkt blijven;

verzoekt de regering tevens, bij de hoogte van de aanmaningskosten het beginsel van proportionaliteit in acht te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hoogland

Visser

Naar boven