Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201533872 nr. 14

33 872 Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving

Nr. 14 MOTIE VAN DE LEDEN REMCO DIJKSTRA EN CEGEREK

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 14 september 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving) per 2018 opgaat in de Omgevingswet door middel van de Invoeringswet Omgevingswet;

van mening dat het relevant is om de ervaringen met de nieuwe Wet algemene bepalingen omgevingsrecht mee te nemen in de Invoeringswet Omgevingswet, zodat eventuele verbeteringen ten aanzien van vergunningverlening, toezicht en handhaving worden meegenomen in de Omgevingswet;

verzoekt de regering, de nieuwe Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor inwerkingtreding te evalueren en de daaruit voortkomende aanbevelingen mee te nemen in de Invoeringswet Omgevingswet, en vervolgens vanaf 2018 te starten met de wettelijk vastgelegde vijfjaarlijkse evaluatiecyclus,

en gaat over tot de orde van de dag.

Remco Dijkstra

Cegerek