33 826 Mensenrechten in Nederland

Nr. 15 MOTIE VAN HET LID KOŞER KAYA

Voorgesteld 9 september 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties coördinerend Minister is voor binnenlandse mensenrechten, maar geen doorzettingsmacht heeft;

overwegende dat wetgeving altijd dient te voldoen aan mensenrechtelijke bepalingen;

overwegende dat het Ministerie van Veiligheid en Justitie alle wetten op hun rechtstatelijke en bestuurlijke kwaliteit toetst en zonder akkoord daarop het voorstel altijd onderwerp van bespreking in de ministerraad wordt;

verzoekt de regering, een grondrechtentoets door de Minister van BZK in te voeren die soortgelijk is aan de wetgevingstoets die door het Ministerie van V en J wordt verricht,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koşer Kaya

Naar boven