34 189 Regels over het tijdelijk heffen van tol voor de gedeeltelijke bekostiging van de verbinding tussen de A15 bij Rozenburg en de A20 tussen Maassluis en Vlaardingen en de verbinding van de A15 tussen knooppunt Valburg en de A12 bij Zevenaar (Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15)

Nr. 17 MOTIE VAN DE LEDEN VISSER EN HOOGLAND

Voorgesteld 9 september 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het intrekken van de tolheffing plaatsvindt door een tolbesluit;

constaterende dat hiervoor de belangen van verkeersveiligheid, milieu en omgeving moeten worden meegewogen;

constaterende dat eenieder kan inspreken voordat de tol definitief wordt ingetrokken;

overwegende dat de tolinning alleen bedoeld is voor de bekostiging van de aanleg van wegen;

overwegende dat het onwenselijk is dat de tol voortduurt op het moment dat de netto-opbrengsten gelijk zijn aan de tolopgave;

verzoekt de regering, zo spoedig mogelijk voorbereidingen te treffen om de tol te beëindigen zodra voorzienbaar is dat de netto-opgaven binnen afzienbare tijd gelijk zullen zijn aan de tolopgave, zodat deze niet langer voortduurt dan strikt noodzakelijk,

en gaat over tot de orde van de dag.

Visser

Hoogland

Naar boven