27 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

Koninklijke boodschap

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Faillissementswet, de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met de implementatie van richtlijn 2010/78/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot wijziging van de Richtlijnen 98/26/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003/41/EG, 2003/71/EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/601/EG, 2006/48/EG, 2006/49/EG en 2009/65/EG wat de bevoegdheden van de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Bankenautoriteit) de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen) en de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten) betreft (PbEU 2010, L 331) (Wet implementatie Omnibus I-richtlijn) – 33021

minister van Financiën, J.C. de Jager – 29 september 2011

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Wet wederzijdse bijstand in de Europese Unie bij invordering van belastingschulden en enkele andere schuldvorderingen 2012 – 33022

staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers – 29 september 2011

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Wet toezicht financiële verslaggeving in verband met de herziene richtlijn prospectus – 33023

minister van Financiën, J.C. de Jager – 29 september 2011

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de Wet op de zorgtoeslag, in verband met de introductie van een vermogenstoets – 33024

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 29 september 2011

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Wet houdende bepalingen over het accountantsberoep, de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants en de Commissie eindtermen accountantsopleidingen (Wet op het accountantsberoep) – 33025

minister van Financiën, J.C. de Jager – 29 september 2011

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Goedkeuring van het op 6 oktober 2010 te Brussel tot stand gekomen Vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds (Trb. 2011, 62) – 33027

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 30 september 2011

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Goedkeuring van de op 10 mei 2010 te Brussel tot stand gekomen Kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds (Trb. 2010, 172) – 33028

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 30 september 2011

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Brief regering

Verslag Landbouw- en Visserijraad 20 september 2011 – 21501-32-512

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 28 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: mededeling en verordening digitale tachograaf – 22112-1228

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 26 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: verordening meerjarenplan Baltisch zalmbestand – 22112-1229

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 26 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: mededeling en wijziging richtlijn zwavelgehalte van scheepsbrandstoffen – 22112-1230

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 26 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken over het reserveren van ruimte voor nieuwkomers bij de veiling van telecomfrequenties in de 800 MHz en 900 MHz band – 24095-289

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 29 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Voortgang ESF-programma – 26642-116

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 27 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding onderzoek Inspectie Jeugdzorg naar voogdijtaak Nidos – 27062-72

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 28 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Basisrapportage van het Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2) met peildatum 30 juni 2011 – 27625-237

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 26 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Behoeftestelling project Maritime Ballistic Missile Defence – 27830-91

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 26 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Visie op het fokkerijbeleid in relatie tot dierenwelzijn en diergezondheid – 28286-525

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 27 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding onderzoek naar agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak – 28684-327

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 3 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Kabinetsreactie op het rapport "Koude uitsluiting" en reactie op een voorstel van Berndsen om huwen buiten gemeenschap van goederen als hoofdregel in het Burgerlijk Wetboek op te nemen – 28867-23

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 26 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op diverse toezeggingen over geneesmiddelen en medische technologie – 29477-175

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 27 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken inzake uitvoering moties m.b.t. het avv-beleid – 29544-338

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 29 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Markt voor de persoonlijke dienstverlening – 29544-339

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 29 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Samenstelling Alderstafel Schiphol – 29665-167

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 29 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Voortgang van de Alderstafel Schiphol – 29665-168

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 30 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding Verklaring van de 11de Trilaterale Waddenzee Regeringsconferentie te Sylt, maart 2010 – 29684-101

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 28 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Tewerkstelling Filippijnen in de binnenvaart – 30523-65

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 26 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Kabinetsreactie RMO advies "Migratiepolitiek voor een open samenleving" – 30573-76

minister voor Immigratie en Asiel, G.B.M. Leers – 28 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Adviesrapport Onderwijsraad "vermindering profielen in bovenbouw havo en vwo" (boekje) – 31289-107

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 28 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Inwerkingtreding Besluit algemene regels ruimtelijke ordening – 31500-27

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 27 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Definitieve toedeling van de capaciteit jeugdzorg plus voor de periode 2012–2014 – 31839-128

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 27 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Tweede nota van wijziging – 31997-13

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 3 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie n.a.v. motie Van der Steur c.s. over onafhankelijkheid van de DNA-databank – 32168-17

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 28 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Terugdringen overhead hoger onderwijs – 32253-34

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 26 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Vertrouwelijke toezending van een afschrift van een brief van de Eurocommissaris Malmström aan de minister, zoals toegezegd tijdens het AO inzake de JBZ-Raad – 32317-73

minister voor Immigratie en Asiel, G.B.M. Leers – 29 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op een conceptamendement van het lid Van Toorenburg m.b.t. de Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (32426) – 32426-22

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 27 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoorden op vragen van de commissie inzake de nahang van het Besluit van 14 juni 2011 tot wijziging van onder meer het Inrichtingsbesluit WVO en het Eindexamenbesluit VO in verband met de invoering van een maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs – 32531-21

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 28 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Correspondentie met het kabinet in het kader van het parlementair onderzoek Lessen uit recente arbeidsmigratie – 32680-5

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 27 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie n.a.v. het overleg over de Drank- en Horecawet inzake contactmomenten jeugdgezondheidszorg – 32793-6

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 27 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen en antwoorden inzake de landelijke nota gezondheidsbeleid "Gezondheid dichtbij" – 32793-7

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 28 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitstelbrief inzake een kabinetsreactie op de voorstellen van de Europese Commissie voor het nieuwe Gemeenschappelijk Visserijbeleid – 32848-4

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 27 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verdrag

Verdrag tot oprichting van de Afrikaanse faciliteit voor juridische ondersteuning – 2011Z19087

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 30 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Brief derden

Reactie Elckerlyc, basisschool voor freinetonderwijs m.b.t. taalgebruik van de leden tijdens het debat – 2011Z19146

Elckerlyc, basisschool voor freinetonderwijs – 29 september 2011

Ter inzage gelegd op de Griffie

De Voorzitter, de Eerste ondervoorzitter en de Tweede ondervoorzitter stellen voor, te stellen in handen van

a. de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken:

 • - Wijziging van de Gemeentewet en enige andere wetten in verband met het afschaffen van de bevoegdheid van gemeentebesturen om deelgemeenten in te stellen (33017);

b. de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken:

 • - Goedkeuring van de op 15 oktober 2008 te Bridgetown tot stand gekomen Economische Partnerschapsovereenkomst tussen de Cariforum-staten, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds (Trb. 2009, 18) (32883) (R1961);

c. de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie:

 • - Wijziging van de Wet op de rechterlijke indeling, de Wet op de rechterlijke organisatie en diverse andere wetten in verband met de vermindering van het aantal arrondissementen en ressorten (Wet herziening gerechtelijke kaart) (32891);

 • - Partiële wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het herstel van een lacune in de regeling van de voorwaardelijke beëindiging van de maatregel plaatsing in een inrichting voor jeugdigen (33008);

 • - Wijziging van de Opiumwet en de Wet wapens en munitie in verband met de verruiming van de kring van ambtenaren, belast met de opsporing van de in deze wetten strafbaar gestelde feiten, alsmede van enkele andere wettelijke voorschriften van strafvorderlijke aard (33012);

d. de vaste commissie voor Financiën:

 • - Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2012) (33003);

 • - Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2012) (33004);

 • - Wijziging van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen en Overige fiscale maatregelen 2009 in verband met de dwangsomregeling van de Algemene wet bestuursrecht (Wet toepassing dwangsomregeling toeslagen) (33005);

 • - Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet) (33006);

 • - Wijziging van de Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992, de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 en enige andere wetten (Wet uitwerking autobrief) (33007);

e. de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu:

 • - Goedkeuring van de op 14 juni 2005 te Stockholm totstandgekomen Maatregel 1(2005) – Bijlage VI bij het Protocol betreffende milieubescherming bij het Verdrag inzake Antarctica – Aansprakelijkheid voortvloeiend uit milieubedreigende noodsituaties (Trb. 2005, 333 en 2008, 187) en van de op 17 april 2009 te Baltimore totstandgekomen Maatregel 15 (2009) – Aan land gaan van personen van passagiersschepen in het gebied waarop het Verdrag inzake Antarctica van toepassing is (Trb. 2009, 218) en Maatregel 16 (2009) – Wijziging van Bijlage II bij het Protocol betreffende milieubescherming bij het Verdrag inzake Antarctica: Instandhouding van de flora en fauna van Antarctica (Trb. 2009, 219) (32868) (R1959);

f. de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

 • - Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten (Verzamelwet pensioenen 2012) (33013);

 • - Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Verzamelwet kinderopvang 2012) (33014);

 • - Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet 2012) (33015).

Naar boven