17 Stemmingen Arbeidsvoorwaarden primair onderwijs

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Experimentenwet onderwijs en de Wet medezeggenschap op scholen in verband met volledige decentralisatie van arbeidsvoorwaarden in het primair onderwijs (31997),

en over:

  • - de motie-Dijsselbloem/Van der Ham over decentralisatie van de arbeidsvoorwaarden in het primair onderwijs (31997, nr. 12).

(Zie vergadering van 29 september 2011.)

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Dijsselbloem stemmen wij eerst over zijn motie alvorens over het wetsvoorstel te stemmen.

In stemming komt de motie-Dijsselbloem/Van der Ham (31997, nr. 12).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de VVD, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt het amendement-Smits (stuk nr. 11, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en de PvdD voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 11 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, de VVD, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor dit wetvoorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Naar boven