16 Stemmingen Dubbele heffingskorting

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Geleidelijke afbouw van de dubbele heffingskorting in het referentieminimumloon tot een keer de algemene heffingskorting met uitzondering van het referentieminimumloon voor de Algemene Ouderdomswet (32777),

en over:

  • - de motie-Koşer Kaya c.s. over de bijstand in relatie tot het levensonderhoud (32777, nr. 13);

  • - de motie-Spekman c.s. over de basisbehoeftengrens voor inkomens (32777, nr. 14).

(Zie vergadering van 29 september 2011.)

Mevrouw Wolbert (PvdA):

Voorzitter. Ik wil graag terugkomen op de stemmingen bij een vorig punt over de motie op stuk 32154, nr. 17. Nu deze is aangenomen, wil ik graag een brief waarin het kabinet aangeeft hoe het deze motie gaat uitvoeren.

De voorzitter:

Ik zal het stenogram doorgeleiden naar het kabinet. Dat was de motie over palliatieve zorg.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Klaver/Koşer Kaya (stuk nr. 15, II).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks en D66 voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit gewijzigde amendement het andere op stuk nr. 15 voorkomende gewijzigde amendement als verworpen kan worden beschouwd.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de SGP, het CDA en de PVV voor dit wetvoorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komt de motie-Koşer Kaya c.s. (32777, nr. 13).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks en D66 voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Spekman c.s. (32777, nr. 14).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven