9 Stemmingen Arbostelsel in Nederland

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de reactie op de rol van de Arbeidsinspectie in de context van het arbostelsel in Nederland,

te weten:

  • - de motie-Ulenbelt over de ondernemingsraad van de Arbeidsinspectie (25883, nr. 191);

  • - de motie-Hamer over het aantal arbeidsongevallen (25883, nr. 192);

  • - de motie-Hamer over overleg met de sociale partners (25883, nr. 193);

  • - de motie-Hamer over het aantal arbeidsinspecteurs (25883, nr. 194);

  • - de motie-Van Hijum c.s. over zelfregulering (25883, nr. 195).

(Zie vergadering van 27 september 2011.)

In stemming komt de motie-Ulenbelt (25883, nr. 191).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks en D66 voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Hamer (25883, nr. 192).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Hamer (25883, nr. 193).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Hamer (25883, nr. 194).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Hijum c.s. (25883, nr. 195).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, D66, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven