13 Stemmingen Adl-assistentie adl-clusters

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over adl-assistentie in adl-clusters vanaf 1 januari 2010,

te weten:

  • - de motie-Leijten c.s. over het behouden van assistentie op aanwijzing in de aanspraak (30597, nr. 207);

  • - de motie-Venrooy-van Ark/Dille over aandacht voor pgb-houders in de vergoedingsregeling (30597, nr. 208);

  • - de motie-Uitslag/Voortman over het stimuleren van het maatschappelijk middenveld (30597, nr. 209);

  • - de motie-Dijkstra c.s. over het invoeren van een eigen bijdrage na 2014 (30597, nr. 210).

(Zie vergadering van 28 september 2011.)

De voorzitter:

De motie-Dijkstra c.s. (30597, nr. 210) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat adl-assistentie wordt ondergebracht in de AWBZ en daarom voor de cliënten die hiervan gebruik maken vanaf 2014 een eigen bijdrage wordt overwogen;

constaterende dat dit voor deze cliënten, en in het bijzonder voor de groep voor wie een onevenredig hoge bijdrage zou kunnen gaan gelden, grote onzekerheid met zich meebrengt;

verzoekt de regering, in het voorjaar 2012 de Kamer uitsluitsel te geven over het invoeren van een eigen bijdrage na 2014 en daarbij rekening te houden met de beperkte groep cliënten waarvan de eigen bijdrage onevenredig veel zou kunnen gaan stijgen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Zij krijgt nr. 214 (30597).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

Mevrouw Leijten (SP):

Voorzitter. In de discussie over de toekomst van het geclusterd wonen en de 24 uurszorg en de assistentie op afroep hebben wij altijd gezegd dat wij die liever niet overgeheveld zien naar de AWBZ, maar we zien de politieke realiteit. Voor de SP is belangrijk dat in de toekomst zorgindicaties gedeeld kunnen blijven worden, zodat geclusterd wonen met 24 uurszorg en assistentie op afroep behouden blijft. Hopelijk zullen er meer clusters ontstaan. Wel plaats ik de kanttekening dat de collectiviteit in de toekomstige regels over het geclusterd wonen de kern moet blijven. In dat licht zal de SP voor alle moties stemmen die vandaag voorliggen.

In stemming komt de motie-Leijten c.s. (30597, nr. 207).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Venrooy-van Ark/Dille (30597, nr. 208).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Uitslag/Voortman (30597, nr. 209).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Dijkstra c.s. (30597, nr. 214).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze gewijzigde motie met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven