Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201231997 nr. 13

31 997 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Experimentenwet onderwijs en de Wet medezeggenschap op scholen in verband met volledige decentralisatie van arbeidsvoorwaarden in het primair onderwijs

Nr. 13 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 3 oktober 2011

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel I, onderdeel H, wordt aan artikel 38 de volgende volzin toegevoegd:

De schriftelijk overeengekomen wijze voorziet in elk geval in een procedure voor het oplossen van geschillen.

B

In artikel II, onderdeel J, wordt aan artikel 38 de volgende volzin toegevoegd:

De schriftelijk overeengekomen wijze voorziet in elk geval in een procedure voor het oplossen van geschillen.

Toelichting

In de memorie van toelichting van het onderhavige wetsvoorstel is opgenomen dat partijen desgewenst kunnen vastleggen hoe zij zullen omgaan met geschillen. Tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel bleek echter de behoefte te bestaan aan een wettelijke verplichting om de procedure voor het oplossen van geschillen van tevoren schriftelijk vast te leggen. Deze nota van wijziging regelt die verplichting.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

H. Zijlstra