23 Stemmingen aangehouden motie ABP

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het debat over de algemene politieke beschouwingen naar aanleiding van de Miljoenennota voor het jaar 2012,

te weten:

  • - de motie-Slob/Sap over de schuldenproblematiek onder studenten (33000, nr. 22).

(Zie vergadering van 22 september 2011.)

De voorzitter:

De motie-Slob/Sap (33000, nr. 22) is in die zin gewijzigd (33000, nr. 34) en nader gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het aantal studenten met schulden sinds 2003 is verdubbeld tot ruim 100.000 studenten en de hoogte van de schulden sinds 2004 met 80% is toegenomen tot bijna € 15.000;

overwegende dat organisaties als het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en het Nibud de ernst van de schuldenproblematiek onder studenten onderschrijven en onder andere om maatregelen vragen tegen de laagdrempeligheid van het bijlenen en voor een betere voorlichting;

overwegende dat door het inzetten op preventie van schulden de overheid kosten op onder andere de schuldhulpverlening en de WWB kan besparen;

verzoekt de regering om de schuldenproblematiek onder studenten in kaart te brengen;

verzoekt de regering voorts om aansluitend met gerichte voorstellen te komen om excessieve (consumenten)schulden onder studenten te voorkomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 35 (33000)

Ik stel vast dat wij hierover nu kunnen stemmen,.

In stemming komt de nader gewijzigde motie-Slob/Sap (33000, nr. 35).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de VVD, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze nader gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

De vergadering wordt van 15.41 uur tot 15.45 uur geschorst.

Naar boven