31 289 Voortgezet Onderwijs

Nr. 107 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 28 september 2011

Op 29 augustus 2011 heeft de Onderwijsraad aan mij haar advies uitgebracht over de vermindering van het aantal profielen in de bovenbouw van havo en vwo (zie bijlage)1. Met deze brief wil ik uw Kamer dit advies aanbieden.

Het advies van de Onderwijsraad biedt waardevolle aanknopingspunten. De Raad plaatst kanttekeningen bij een verplichting tot het aanbieden van minder profielen, maar geeft tegelijkertijd aan dat er meer ruimte moet komen voor scholen om te kiezen voor het geven van minder profielen. Daarnaast onderstreept de Raad het grote belang van de kernvakken die volgens haar bepalend zijn voor het succes van jongeren in studie of werk. Illustratief is de zorg van de Onderwijsraad over de terugloop van de aandacht voor wiskunde in de afgelopen 10 jaar. Ik deel die zorg.

De komende maanden treed ik in nauw overleg met het onderwijsveld en andere deskundigen om te bepalen wat er nodig is om leerlingen beter te laten presteren op school, want daar is alle inzet op gericht. Focus en ruimte zijn daarbij wat mij betreft belangrijke uitgangspunten.

Zoals ik u eerder heb toegezegd zal ik uw Kamer vóór 1 maart 2012 informeren over mijn standpunt betreffende de vermindering van het aantal profielen in de bovenbouw van havo-vwo. Hierbij zal ik vanzelfsprekend het advies van de Onderwijsraad betrekken.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J. M. van Bijsterveldt-Vliegenthart


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven