7 Regeling van werkzaamheden

Ik deel aan de Kamer mee dat het lid Omtzigt zich voor deze vergadering heeft afgemeld.

Deze mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen.

De voorzitter:

Er is bericht ontvangen over het overlijden op 27 september jl. van het oud-lid van de Kamer de heer J. (Jan) Nijland. De heer Nijland was lid van de Kamer voor de fractie van het CDA van 16 september 1981 tot en met 15 september 1982 en van 11 november 1982 tot en met 16 mei 1994. Namens de Kamer heb ik een bericht van deelneming aan de familie gezonden.

Op de tafel van de Griffier ligt een lijst van ingekomen stukken. Op die lijst staan voorstellen voor de behandeling van deze stukken. Als voor het einde van de vergadering daartegen geen bezwaar is gemaakt, neem ik aan dat daarmee wordt ingestemd.

Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Ik stel voor, hedenmiddag ook te stemmen over:

  • - de moties ingediend bij het notaoverleg over de Strategische agenda hoger onderwijs;

  • - het wetsvoorstel Aanpassing van de wetgeving aan- en invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (32426);

  • - de brief van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over beëindiging van de status van groot project van het project Anders Betalen voor Mobiliteit (30563, nr. 5);

  • - de aangehouden motie-Slob/Sap (33000, nr. 22).

Ik stel voor om het dertigledendebat over het niet uitvoeren van de motie-Wolbert c.s. over adl-assistentie, het dertigledendebat over de vernietiging van de vergunning voor de bouw van de kolencentrale in de Eemshaven door de Raad van State, en het VAO Luchtvaart van de lijst met te agenderen onderwerpen af te voeren.

Ik stel tevens voor, bij de algemene financiële beschouwingen van morgen en donderdag te behandelen de incidentele suppletoire begroting EFSF (33029).

Ik stel voor, toe te voegen aan de agenda:

  • - het VAO Hoorn van Afrika, met als eerste spreker het lid Dikkers van de PvdA;

  • - het VAO ggz, met als eerste spreker het lid Bouwmeester van de PvdA.

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan mevrouw Karabulut. Zij heeft twee verzoeken.

Mevrouw Karabulut (SP):

Voorzitter. Ik wil graag een dertigledendebat met de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat de directeur van basisschool De Zuiderpoort in Ede opstapt na een dreigende schorsing. Het gaat om een directeur die samen met ouders en kinderen een gemengde school wil. De minister zegt dat zij hier niet over gaat. Dat vind ik onacceptabel.

De voorzitter:

Ik kijk naar de Kamer en ik zie geen steun op dit moment.

Mevrouw Karabulut (SP):

Heel jammer dat niemand zich blijkbaar druk maakt over de toekomst van onze kinderen. Ik heb echter nog een verzoek dat over de sociale werkplaats Baanstede gaat. Hier worden mensen ontslagen vanwege de rijksbezuinigingen en de nieuwe wet die er aankomt. Dat was nu juist niet de bedoeling. Vandaar dat ik graag een dertigledendebat wil met de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De heer Heijnen (PvdA):

De Partij van de Arbeid steunt het voorstel van harte.

De heer Klaver (GroenLinks):

We staan hier regelmatig met een verzoek om een debat over de sluiting van een sociale werkplaats. Ik wil graag een brief ontvangen van de staatssecretaris met een overzicht van de stand van zaken, op welke plekken sociale werkplaatsen worden gesloten en waar die verloren gaan.

De voorzitter:

Maar steunt u het verzoek?

De heer Klaver (GroenLinks):

Ik wil graag eerst een brief ontvangen.

De voorzitter:

Mevrouw Karabulut, u hebt voldoende steun voor uw verzoek. Ik zal het opnemen op de lijst.

De heer Azmani (VVD):

Ik heb het verzoek om dit dertigledendebat, dat steun heeft maar in de gemeenteraad thuishoort, samen te voegen met het debat dat ook op de lijst staat over de Haagse sociale werkplaats.

De voorzitter:

Mijnheer Klaver, u was nog iets vergeten?

De heer Klaver (GroenLinks):

Ik constateer dat er steun is voor een dertigledendebat, maar ik vroeg me af of er ook voldoende steun is voor een brief.

De voorzitter:

In de regel steunen wij elkaar bij een verzoek om informatie. Ik zal het stenogram doorgeleiden naar de regering.

Mevrouw Karabulut (SP):

Een brief lijkt mij prima. Ook vind ik het prima om het samen te voegen met het eerdere debat dat ik heb aangevraagd. Een democratie werkt gelukkig zo dat minderheden ook het woord kunnen voeren in de Kamer.

De voorzitter:

We zullen het opnemen op de lijst. De spreektijd blijft ook met de samenvoeging van de debatten drie minuten per fractie.

Het woord is aan mevrouw Kuiken. Zij vervangt mevrouw Arib.

Mevrouw Kuiken (PvdA):

Voorzitter. De Partij van de Arbeid wil graag een debat met de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en met de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie naar aanleiding van het verschenen rapport van de Universiteit Leiden over de cijfers van kindermishandeling in Nederland.

Mevrouw Kooiman (SP):

De SP vindt het heel erg belangrijk dat hierover gesproken wordt. Het onderzoek staat ook al op de lijst van de procedurevergadering. Het lijkt mij dus sowieso goed om een AO te plannen. Ik steun in ieder geval het verzoek, zodat wij het hopelijk in de procedurevergadering in een algemeen overleg kunnen omzetten.

Mevrouw Van der Burg (VVD):

Voorzitter. Ik had dit onderwerp ook aangemeld voor de mondelinge vragen. Het is een heel belangrijk onderwerp. Juist daarom moeten wij een algemeen overleg plannen. Een plenair debat zal, gezien de drukke agenda, veel te lang op zich laten wachten.

De heer Dibi (GroenLinks):

Voorzitter. Dit is een zeer belangrijk onderwerp. Het verdient een debat in de plenaire zaal. Ik steun het verzoek.

Mevrouw Van Toorenburg (CDA):

Voorzitter. Wij steunen de VVD. Graag een uitvoerig debat. Daarvoor leent een AO zich meer. Dan kunnen wij er meer aandacht aan besteden.

Mevrouw Dille (PVV):

Voorzitter. De PVV is het eens met mevrouw Van Toorenburg.

Mevrouw Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie):

Voorzitter. Ook de ChristenUnie geeft de voorkeur aan een algemeen overleg. Dat biedt, zeker op de korte termijn, meer ruimte.

De voorzitter:

Mevrouw Kuiken, u hebt geen steun voor een debat, wel eventueel voor een dertigledendebat, maar een algemeen overleg wordt voorgesteld. Ik moet u erop wijzen dat die debatten waarschijnlijk ingehaald worden door de werkelijkheid van de begrotingsbehandelingen. Daaronder valt immers heel veel.

Mevrouw Kuiken (PvdA):

Voorzitter. Ik ben blij met de brede steun voor het debat. Gelet op de druk op de Kameragenda lijkt het mij goed om spoedig een algemeen overleg te beleggen. Dat moeten wij in de procedurevergadering van deze week afstemmen.

De voorzitter:

Heel wijs!

Het woord is aan mevrouw Leijten.

Mevrouw Leijten (SP):

Voorzitter. Wij hopen het natuurlijk niet, maar stel dat u een nieuwe heup nodig hebt. Als u bij Menzis verzekerd bent, beslist Menzis voor u waar u geopereerd wordt. Tenzij u bijbetaalt. Dan mag u naar uw eigen ziekenhuis. Ik wil hierover graag een dertigledendebat voeren. Zo komt immers het principe dat de patiënt vrij is om te kiezen, onder druk te staan.

De heer Mulder (VVD):

Het voornemen van Menzis vloeit voort uit het zogeheten Hoofdlijnenakkoord, dat is een akkoord tussen ziekenhuizen, zorgverzekeraars en VWS. Over dit Hoofdlijnenakkoord hebben wij net een schriftelijke ronde ingezet. Het lijkt mij goed, dit debat te voeren na ommekomst van de beantwoording van die vragen door de minister.

Mevrouw Gerbrands (PVV):

Als mevrouw Leijten de moeite had genomen om even contact op te nemen met Menzis, dan had zij kunnen horen dat het verhaal iets genuanceerder is dan de Vereniging van Orthopeden naar buiten heeft gebracht. Ik steun haar verzoek om een debat dan ook niet.

Mevrouw Voortman (GroenLinks):

Wij hebben eerder gediscussieerd over een plan van UVIT dat toen ook nog niet beschikbaar was. Ik stel voor om hierover een brief te vragen aan het kabinet.

De heer Van der Veen (PvdA):

Mevrouw Leijten kaart een belangrijk onderwerp aan. Ik stel voor om zo snel mogelijk aan de minister een brief te vragen over de voorliggende plannen van Menzis.

Mevrouw Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie):

Ik steun het verzoek om een kabinetsreactie. De suggestie van de heer Mulder om dit breder te trekken en ook het Hoofdlijnenakkoord nog eens met elkaar door te nemen in een algemeen overleg, onderschrijf ik ook.

Mevrouw Smilde (CDA):

Ik sluit mij daarbij aan.

Mevrouw Leijten (SP):

Ik zie dat er geen steun is voor een debat en dat wij een nieuwe woordvoerder van Menzis in de Kamer hebben. Ik steun het verzoek om een brief op korte termijn. Als de vragen over het Hoofdlijnenakkoord kunnen worden beantwoord, dan heel graag. De minister moet naar mijn mening dan op drie zaken ingaan. In de eerste plaats de vraag hoe het uitsluiten van een derde van de ziekenhuizen doorwerkt op de acute zorg als iemand geen geplande operatie maar spoedeisende hulp nodig heeft. In de tweede plaats wat het gevolg zal zijn als alle zorgverzekeraars andere criteria gaan hanteren. In de derde plaats hoe de inspectie is betrokken bij deze selectie.

Het lijkt mij heel goed als wij volgende week die brief hebben, omdat dit nu plaatsvindt en wij dan op korte termijn een debat kunnen voeren.

De voorzitter:

Ik zal het stenogram doorgeleiden naar het kabinet.

Het woord is aan mevrouw Schouten.

Mevrouw Schouten (ChristenUnie):

Voorzitter. Ik wil graag rappelleren over onbeantwoorde schriftelijke vragen die zijn ingediend op 9 september 2011 over het bericht dat een ontslaggolf dreigt door verhoging van het btw-tarief in de bouw. Ik zou die antwoorden graag morgenochtend ontvangen voor aanvang van de algemene financiële beschouwingen.

De voorzitter:

Wij zullen het stenogram doorgeleiden naar het kabinet.

Het woord is aan de heer Klaver.

De heer Klaver (GroenLinks):

Voorzitter. Mede namens de fracties van de PvdA, D66 en de ChristenUnie vraag ik om uitstel van het debat van hedenavond over de wijziging van de WWB. Wij zouden graag eerst advies ontvangen van het CPB over de participatie-effecten van dit voorstel.

Mevrouw Sterk (CDA):

Wat ons betreft, is dat niet nodig. Wij moeten vanavond dat debat eerst maar eens ingaan en met de staatssecretaris van gedachten wisselen over dat voorstel.

De heer Dijkgraaf (SGP):

Ook wat mij betreft gaan wij gewoon dat debat in. Dit soort dingen kunnen wij tijdens het debat prima wisselen. Als er meer termijnen nodig zijn, kunnen wij daartoe altijd nog besluiten. Het lijkt mij nu te vroeg om dit debat uit te stellen.

De heer Azmani (VVD):

Mijn fractie is ook van mening dat wij gewoon met dit debat kunnen beginnen en argumenten kunnen uitwisselen. Daarna kunnen wij altijd nog verder kijken.

Mevrouw Karabulut (SP):

Gisteren was er een rondetafelgesprek over dit onderwerp met heel veel maatschappelijke organisaties waarbij helaas naast de SP maar twee partijen kwamen opdagen. Daar is mij duidelijk geworden dat dit kabinet in een eigen realiteit leeft. Ik steun het verzoek, maar helaas wordt het geblokkeerd.

De voorzitter:

Ik vraag u niet te veel op de inhoud in te gaan en dit procedureel te houden.

De heer De Jong (PVV):

Ik sluit mij aan bij de woorden van de woordvoerders van de CDA- en de VVD-fractie. Overigens was wat gisteren werd besproken, geen commissieactiviteit.

De heer Klaver (GroenLinks):

Ik constateer dat er helaas geen steun is voor dit verzoek. Dat is jammer voor de zorgvuldigheid. Laat ik positief afsluiten: misschien is er vanavond wel ruimte voor mijn voorstel om het CPB dit toch te laten doorrekenen.

De voorzitter:

Het woord is aan mevrouw Van Tongeren.

Mevrouw Van Tongeren (GroenLinks):

Voorzitter. Op de avond van de dag dat de regering een green deal met de samenleving aankondigt, horen wij de staatssecretaris voor klimaat zeggen dat hij eigenlijk toch wil afzien van emissieafspraken die in Europees verband verbindend zijn vastgelegd. Ik wil graag een dertigledendebat met de staatssecretaris die gaat over klimaat, omdat het kleine beetje groene goed dat we in Nederland zouden kunnen doen met een green deal, onmiddellijk onderuit zou worden geschoffeld doordat we afzien van deze bindende Europese maatregel.

De heer Paulus Jansen (SP):

Voorzitter. Inhoudelijk ben ik het zeer eens met mevrouw Van Tongeren, maar volgens mij was dit een schot voor de boeg van de staatssecretaris voor de Milieuraad. We hebben daarover morgen een normaal algemeen overleg van twee uur. Ik zou zeggen: mevrouw Van Tongeren, trek dan van leer!

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Voorzitter. Ik denk ook dat we morgen met de staatssecretaris van Milieu hierover kunnen spreken, maar ik steun toch dit verzoek om een dertigledendebat. Mocht mevrouw Van Tongeren morgen haar punt kunnen maken en we komen er dan uit met de staatssecretaris, dan kunnen we er altijd nog vanaf. Op voorhand durf ik dat echter niet zomaar te zeggen.

Mevrouw Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie):

Ik deel de zorgen en de vragen van mevrouw Van Tongeren, maar het lijkt mij een heel mooi punt voor morgen in het AO over de Milieuraad. Wij kunnen ons punt van zorg dan direct meegeven naar Brussel.

Mevrouw Van der Werf (CDA):

Het CDA sluit zich daarbij aan: morgen, in het AO over de Milieuraad.

Mevrouw Van Veldhoven (D66):

Voorzitter. Ja, in ieder geval morgen in het Milieuraad-AO en afhankelijk van de uitkomst daarvan wellicht nog een debat. Misschien kan er ook een aanvullende brief komen met het standpunt van de bewindspersonen, voordat we dat debat over de Milieuraad hebben; dan weten we waar de staatssecretaris staat.

De heer Samsom (PvdA):

Ook ik zou graag naar dit debat over de Milieuraad verwijzen, maar wil voorafgaand daaraan wel een brief. De staatssecretaris heeft gisteren iets gezegd, maar ik was niet bij het diner. Ik heb daar kennelijk wat moois gemist; ik heb het in de krant moeten lezen. Ik wil graag dat de staatssecretaris zelf scherp en precies toelicht wat hij wilde voorstellen, zodat wij daarover morgen precies kunnen discussiëren.

De heer Leegte (VVD):

Geen steun, dit kan morgen heel goed in het AO over de Milieuraad.

De heer De Mos (PVV):

Voorzitter. Graag van uitstel afstel, dus geen steun aan dit verzoek.

De voorzitter:

Mevrouw Van Tongeren, u hebt onvoldoende steun.

Mevrouw Van Tongeren (GroenLinks):

Ik heb geen steun voor een dertigledendebat. Voorafgaand aan het debat van morgen zou ik wel graag een brief van de staatssecretaris krijgen waarin hij uiteenzet waarop hij zijn standpunten baseert en hoe hij deze onderbouwt.

De voorzitter:

Het stenogram zal worden doorgeleid naar het kabinet.

Het woord is aan de heer Fritsma.

De heer Fritsma (PVV):

Voorzitter. Ik wil graag een debat met de minister voor Immigratie en Asiel over de berichtgeving van RTL Nieuws van afgelopen zaterdag. Daaruit bleek dat er minder illegalen terugkeren naar de landen van herkomst. Het ergst hiervan is misschien nog wel dat het aantal criminele illegalen dat terugkeerde naar de landen van herkomst ook afnam, met als resultaat dat we de afgelopen jaren te maken kregen met meer dan duizend criminele illegalen die weer op straat belandden. De cijfers roepen belangrijke vragen op, bijvoorbeeld hoe de landen van herkomst die niet meewerken aan de terugkeer van hun onderdanen, de duimschroeven kunnen worden aangedraaid. Vandaar mijn verzoek.

De heer Schouw (D66):

Voorzitter. De heer Fritsma is het vast met mij eens dat wij hier een beetje intelligent en efficiënt moeten vergaderen. Er staat voor donderdag een AO gepland. Ik stel voor om de minister om een brief te vragen met een reactie op deze berichtgeving en deze brief te betrekken bij het AO van aanstaande donderdagochtend.

De heer Knops (CDA):

De heer Fritsma maakt een terecht punt, maar ook ik stel voor om dit te betrekken bij ofwel het AO van donderdag, ofwel dat van volgende week dinsdag, via een brief met een reactie van de minister.

Mevrouw De Boer (VVD):

De VVD-fractie gaat niet voor een debat liggen. Alleen komt er binnenkort een AO over het terugkeerbeleid, waarin dit heel goed zou kunnen worden besproken.

De heer Dibi (GroenLinks):

Er komen meerdere debatten over dit onderwerp aan, dus graag een brief van de minister waarin hij ingaat op de zorgen van de heer Fritsma. Deze brief kan dan worden betrokken bij een van de reeds geplande debatten.

De heer Voordewind (ChristenUnie):

Voorzitter. Ook ik wil graag een brief van de minister. Er komt nog een heel wetgevingstraject over de strafbaarstelling van illegaliteit, waarin dit ook prima zou kunnen worden meegenomen.

De voorzitter:

Meneer Fritsma, u hebt steun voor een brief, niet voor een debat.

De heer Fritsma (PVV):

Als er geen steun is voor een debat, ga ik kijken wat er in commissieverband kan worden gedaan.

De voorzitter:

Ik zal het stenogram doorgeleiden naar het kabinet.

Het woord is aan mevrouw Ouwehand.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Voorzitter. Het OM heeft vanochtend laten weten dat het geen vervolging instelt in de zaak rond het asbestschip Otapan. Dat is niet omdat er geen strafbare feiten zouden zijn gepleegd, maar omdat de kluwen van verstrengeling zo ingewikkeld was dat eigenlijk de Staat zou moeten worden aangeklaagd. En dat kan nu net niet. Dan zal dit huis een oordeel moeten vellen over het handelen van het toenmalige ministerie van VROM dat nu onder de verantwoordelijkheid valt van de staatssecretaris van Milieu. Ik zou graag een spoedig debat aanvragen, maar omdat die mogelijkheid niet meer bestaat, wijk ik uit naar de mogelijkheid van een dertigledendebat. Ik vind dat wij hierover snel met elkaar moeten spreken.

Mevrouw Van der Werf (CDA):

Voorzitter. Het is een buitengewoon ernstig feit en het is goed om daarover te spreken. De CDA-fractie pleit voor een algemeen overleg met normale spreektijden zodat er goed vragen kunnen worden gesteld en er inhoudelijk goed op de zaak kan worden ingegaan. Vervolgens kan verder worden gekeken.

Mevrouw Van Tongeren (GroenLinks):

Voorzitter. Dit is een bijzonder bizarre zaak met vreemde wendingen. Ik steun daarom het verzoek van de Partij voor de Dieren.

De heer Samsom (PvdA):

Voorzitter. Wij steunen dit verzoek. Ik benadruk dat dit een goed debat kan worden dat snel gevoerd kan worden in deze zaal. Het is een ernstige zaak.

De heer Leegte (VVD):

Voorzitter. Het is een ernstige zaak. Mijn fractie geeft de voorkeur aan een AO. Ik zie dan wel graag eerst een brief van de staatssecretaris waarin staat hoe hij denkt om te gaan met de aanbevelingen in het rapport van het Verwey-Jonker Instituut.

De heer De Mos (PVV):

Voorzitter. Wij zijn het ermee eens dat dit een zeer ernstige zaak is en daarom steunen wij dit verzoek.

De voorzitter:

Mevrouw Ouwehand, u hebt onvoldoende steun voor een debat maar eventueel wel voldoende steun voor een dertigledendebat.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Voorzitter. Ik geef de collega's graag in overweging dat het ernstig is. Wij moeten niet boven de markt laten hangen dat er een beschuldiging ...

De voorzitter:

Voor een dertigledendebat hebt u voldoende steun.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Ja, maar het duurt weer lang voordat dat kan worden gehouden. Ik snap wel dat wij kunnen uitwijken naar een AO, maar ik sluit niet uit dat er zwaarwegende moties worden ingediend. Ik doe daarom een klemmend beroep op het snel inplannen van dit debat, overigens ook graag in aanwezigheid van de minister van Veiligheid en Justitie. Als ik in deze zaal verder geen beweging zie, leg ik mij daarbij neer, maar ik zal er alles aan doen om snel hierover te spreken met elkaar. Dit kunnen wij niet boven de markt laten hangen.

De voorzitter:

Dat snap ik, maar een algemeen overleg gevolgd door een VAO in de zaal vormen ook een redelijke mogelijkheid om iets te kunnen afronden. Het is ook een realistischer mogelijkheid gelet op de begrotingen die wij allemaal moeten behandelen. U hebt uw best gedaan. Ik zal het stenogram doorgeleiden naar het kabinet en het debat opnemen op de lijst. Ik zie wel wat er eerder aan de beurt komt.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Ik overleg nog met de collega's in de procedurevergadering. U hoort daar nog van.

De voorzitter:

Goed. Dank u wel.

Het woord is aan de heer Schouw.

De heer Schouw (D66):

Voorzitter. Ik heb een paar weken geleden vragen gesteld over de transparantie van de benoemingswijze van de vicevoorzitter van de Raad van State. Met het oog op de begrotingsbehandeling van Algemene Zaken volgende week zou ik graag voor donderdag 12.00 uur antwoord krijgen op de vragen die ik daarover heb gesteld.

De heer Heijnen (PvdA):

Voorzitter. De fractie van de PvdA steunt dit verzoek graag. Daaraan voeg ik de volgende vraag toe: waar blijft de advertentie? De minister-president heeft in juni ten overstaan van de pers aangegeven rondom deze serieuze kwestie een advertentie te willen plaatsen. De tijd gaat dringen. Ik hoop dat hij deze vraag meeneemt.

De voorzitter:

Het stenogram wordt doorgeleid naar het kabinet.

Mevrouw Van Gent (GroenLinks):

Voorzitter. Wij zien ook uit naar de advertentie. Anders moeten wij er volgende week een soort openbaar sollicitatiegesprek van maken en dat is ook zo vervelend.

De voorzitter:

Het stenogram wordt doorgeleid naar het kabinet.

Naar boven