19 Stemmingen Jongeren gedupeerd door vog-systeem

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het bericht "Jongeren gedupeerd door vog-systeem",

te weten:

  • - de motie-Van Toorenburg c.s. over beoordeling vog-aanvraag door COVOG (33000-VI, nr. 6);

  • - de motie-Kooiman c.s. over advies jeugdhulpverleners bij een verklaring omtrent het gedrag (33000-VI, nr. 7).

(Zie vergadering van 29 september 2011.)

De voorzitter:

De motie-Van Toorenburg c.s. (33000-VI, nr. 6) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat voor bepaalde opleidingen, stages, banen en functies een verklaring omtrent gedrag (vog) is vereist;

overwegende dat een vog van groot belang is, zeker in geval van zedenmisdrijven en zware criminaliteit;

overwegende ook dat relatief lichte vergrijpen, door jeugdigen en adolescenten gepleegd, kunnen voorkomen dat een vog wordt afgegeven;

verzoekt de regering, te bewerkstelligen dat het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent Gedrag (COVOG) aan jeugdigen expliciet kenbaar maakt, bereid te zijn de omstandigheden waaronder het delict is gepleegd, alsmede de ontwikkeling die de jeugdige dader heeft doorgemaakt, mee te wegen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Zij krijgt nr. 8 (33000-VI).

Motie

De motie-Kooiman c.s. (33000-VI, nr. 7) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Kooiman, Van Toorenburg, Recourt, Dibi en Koşer Kaya.

Zij krijgt nr. 9 (33000-VI).

Ik stel vast dat wij nu over de gewijzigde moties kunnen stemmen.

Op verzoek van mevrouw Kooiman stel ik voor, haar gewijzigde motie (33000-VI, nr. 9) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van Toorenburg c.s. (33000-VI, nr. 8).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Mevrouw Van Toorenburg (CDA):

Voorzitter. Nu deze motie is aangenomen, willen wij graag van het kabinet weten hoe deze motie wordt uitgevoerd. Wij vernemen dit graag per brief voor de begrotingsbehandelingen. Dat is namelijk de reden dat mevrouw Kooiman bereid was, haar motie aan te houden. Enig drukmiddel hadden wij misschien nog nodig.

De voorzitter:

Wij zullen het stenogram doorgeleiden naar het kabinet.

Naar boven